Claire Warneke van Keet in Rotterdam
Claire Warneke van Keet in Rotterdam

Verzuimverzekering met arbodienstverlening voor de horeca

Als uw serveerster, barmedewerker of kok ziek wordt, bent u niet alleen ineens een medewerker kwijt. U bent ook verantwoordelijk voor loondoorbetaling en re-integratie van uw zieke medewerker. De Verzuimverzekering met arbodienstverlening van De Goudse regelt dit voor u.
 • Persoonlijke verzuimbegeleiding van uw Arbodienst en VerzuimCoach van De Goudse
 • Dekking op maat: keuze in eindleeftijd, arbodienst en het wel of niet verzekeren van oproepkrachten
 • Eenvoudige verzuimadministratie, personeelswijzigingen hoeft u maar een keer per jaar door te geven

Informatie over Corona: veelgestelde vragen

Kan ik op dit moment een verzuimverzekering aanvragen?

Wij hebben drie soorten verzuimverzekeringen. Voor twee  is het op dit moment mogelijk om, onder bepaalde voorwaarden, een aanvraag te doen. Wij offreren nog niet voor bedrijven in sectoren die door de overheid verplicht gesloten zijn. Wilt u een verzuimverzekering aanvragen? Wij werken samen met onafhankelijke adviseurs. Zij kunnen u goed adviseren over wat voor u de beste verzuimoplossing is.

Is er dekking voor corona op de verzuimverzekering?
Ja, er is dekking als er sprake is van arbeidsongeschiktheid, dus wanneer een werknemer als gevolg van ziekte (door corona of een andere oorzaak) niet kan werken.
Ik heb een vraag over ziekmeldingen

Wij krijgen veel vragen over wanneer een werknemer wel of niet ziek gemeld kan worden. Hieronder staan de meest voorkomende situaties. Er zijn gevallen waarin er geen ziekmelding kan worden gedaan omdat de verzekering er geen dekking voor biedt. Maar daarmee bent u niet altijd geholpen. Kijk daarom of u een beroep kunt doen op overheidsregelingen, zoals de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW). Meer informatie daarover vindt u op het Coronaloket van de Kamer van Koophandel.

Wanneer kan ik mijn werknemer ziek melden?
Dat kan als uw werknemer ziek is en daardoor niet kan werken. Het maakt niet uit of uw werknemer ziek is door het coronavirus of door wat anders. Er is dekking als hij door ziekte zijn werkzaamheden niet meer kan uitvoeren.

Een werknemer heeft milde gezondheidsklachten. Kan ik hem dan ziek melden?
Als een werknemer milde gezondheidsklachten heeft, bijvoorbeeld een (neus)verkoudheid, keelpijn of hoesten, waarmee hij onder normale omstandigheden gewoon kan werken, maar nu niet mag werken, dan kunt u hem niet ziek melden. Dit valt niet onder de dekking. 

Mijn werknemer is besmet met het coronavirus. Mag ik hem ziek melden?
Als de werknemer gewoon in staat is om te werken, kunt u hem niet ziek melden. Uw werknemer is dan wel verplicht om thuis te blijven en thuis te werken. Als thuiswerken niet mogelijk is, kunt u wellicht een beroep doen op de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Als de werknemer door de besmetting ziek is en zodanige gezondheidsbeperkingen heeft dat hij niet kan werken, kunt u hem wel ziek melden.

Mijn werknemer heeft diabetes, valt onder de risicogroep en is als voorzorgsmaatregel gestopt met werken. Mag ik hem ziek melden?
Nee, u kunt de werknemer niet ziek melden. Voor u en de werknemer gelden dezelfde adviezen en voorschriften van het RIVM en de overheid zoals die in algemene zin gelden.

Een werknemer was 100% arbeidsongeschikt en mag van de bedrijfsarts weer gedeeltelijk aan het werk, maar ons bedrijf is gesloten door het coronavirus. Moet de werknemer nu wel gedeeltelijk hersteld worden gemeld?
Ja, want de werknemer is immers weer in staat gedeeltelijk te werken. Wij begrijpen dat dit in de praktijk niet mogelijk kan zijn, maar de verzekering is alleen bedoeld voor de situatie waarin de werknemer ziek is en daardoor niet kan werken. Wij realiseren ons dat u in een moeilijke situatie kunt komen. Zo nodig kunt u een beroep doen op de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)

Een werknemer werkt 50% in aangepast of eigen werk, maar het bedrijf wordt gesloten door het coronavirus. Mag deze werknemer (weer) 100% arbeidsongeschikt worden gemeld?
Nee. De werknemer blijft voor 50% arbeidsongeschikt. U kunt mogelijk een beroep doen op de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW).

Mijn werknemer is bang voor het coronavirus en wil thuisblijven. Mag dat?
Het is niet aan ons om dat te bepalen. Een mogelijkheid is om daar de gebruikelijke verlofregelingen voor in te zetten, zoals vakantiedagen. U kunt de werknemer echter niet ziek melden en geen beroep doen op uw verzuimverzekering. Die is bedoeld voor de situatie waarin uw werknemer ziek is en daardoor niet kan werken, en daarvan is nu geen sprake.

Mijn werknemer kan niet naar het werk komen vanwege de overheidsmaatregelen. Moet ik hem doorbetalen?
Ja, u moet uw werknemer doorbetalen. U kunt mogelijk gebruikmaken van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW).

Mijn medewerker zit preventief in quarantaine. Valt dit onder de dekking?
Nee, er kan geen ziekmelding worden doorgegeven als een medewerker om een andere reden niet kan werken, bijvoorbeeld omdat hij preventief in quarantaine blijft of een bepaald gebied niet mag verlaten.
Hoe zit het als ik recent een verzuimverzekering bij De Goudse heb gesloten?
Is de verzekering geaccepteerd en is/was de werknemer op de ingangsdatum van de verzekering niet ziek en arbeidsongeschikt, dan is de werknemer verzekerd. Was de werknemer echter al ziek en arbeidsongeschikt of wist u dat uw werknemer ziek ging worden dan kunnen we de uitkering tijdelijk of blijvend, geheel of gedeeltelijk weigeren.
Ben ik als werkgever verplicht om maatregelen te nemen om besmetting met en verspreiding van het coronavirus te voorkomen?
Ja, u bent verplicht om te zorgen voor een veilige werkomgeving. Maar in de huidige situatie lijkt dat  niet of moeilijk uitvoerbaar. Vraag vooral uw arbodienst om tips en advies.
Werktijdverkorting: wat zijn de mogelijkheden?

Er is vanuit de overheid een nieuwe tijdelijke regeling in het leven geroepen: Noodfonds Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW). Deze vervangt per direct de regeling voor werktijdverkorting. Tot nu toe nam de overheid tot maximaal 70 procent van de salarisbetaling over (via een WW-uitkering aan de werknemers). In de nieuwe regeling wordt maximaal 90 procent van de loonsom vergoed. Voorwaarden zijn wel dat:

 • er niemand ontslagen wordt; en
 • de lonen worden doorbetaald; en
 • er sprake is van omzetverlies van minstens 20 procent sinds 1 maart.

Als uw relatie al een aanvraag had ingediend voor werktijdverkorting, hoeft hij dat niet nog een keer te doen. Oude aanvragen worden overgeheveld naar de nieuwe regeling. De oude regeling is per direct stopgezet. 

Een aanvraag geldt voor een periode van drie maanden, die eenmalig verlengd kan worden met nog eens drie maanden. Aan de verlenging kunnen nadere voorwaarden worden gesteld.

Het UWV verstrekt op basis van de aanvraag een voorschot van in elk geval 80% van het aangevraagde bedrag. Achteraf wordt vastgesteld wat het daadwerkelijke omzetverlies is geweest. Voor grote aanvragen is hierbij een accountantsverklaring vereist. Wanneer er precies sprake is van een grote aanvraag moet nog worden bepaald. Bij de definitieve vaststelling vindt ook een correctie plaats bij een daling van de loonsom. De definitieve tegemoetkoming wordt dus achteraf vastgesteld. Daarbij kan sprake zijn van een nabetaling of terugvordering.

Meer informatie over de NOW en hoe u deze kan aanvragen leest u hier.

Welke gevolgen heeft een vergoeding vanuit de NOW voor de verzuimverzekering?
Dat heeft geen gevolgen. Het zijn twee verschillende ‘regelingen’. De NOW is een tijdelijke overheidsregeling gebaseerd op omzetdalingen en dient een economisch belang. De verzuimverzekering biedt dekking voor de kosten van loondoorbetaling als een werknemer arbeidsongeschikt is. Er kan mogelijk samenloop tussen de beide ‘regelingen’ ontstaan, omdat de NOW een vergoeding verleent voor de loonkosten van al het personeel, ziek of niet ziek. Een werkgever kan daarom een vergoeding ontvangen vanuit de NOW gebaseerd op zijn omzetverlies en daarnaast een uitkering vanuit de verzuimverzekering voor werknemers die ziek zijn en daardoor niet kunnen werken. De uitkering van de verzuimverzekering is daarbij gebaseerd op de overeengekomen dekking; een verrekening met een NOW-vergoeding vindt niet plaats.
Wat kan ik doen als één van mijn werknemers zorgtaken moet verlenen?
Indien een werknemer voor zieken of naasten moet zorgen, wijs dan op de bijzondere verlofvormen zoals zorgverlof of calamiteitenverlof.
Waar vind ik meer informatie?

MKB-Nederland, VNO-NCW en PZO-ZZP hebben samen met de Kamer van Koophandel een coronaloket geopend voor ondernemers met vragen. Ook het RIVM biedt veel algemene informatie en het laatste nieuws over het coronavirus.

Heeft u vragen over lopende verzekeringen en het coronavirus en staat het antwoord niet hierboven? Dan kunt u contact opnemen met uw adviseur.

Hoe re-integreer je mensen die niet mogen werken?
De arbodienst en/of uw bedrijfsarts blijft in het kader van de verzuimbegeleiding en re-integratie analyses maken en adviezen uitbrengen. U heeft als werkgever de verplichting deze adviezen zo goed mogelijk op te volgen en uit te voeren. Het kan zijn dat u vanwege het coronavirus niet in staat bent om voor individuele werknemers een (re-integratie)traject uit te voeren. Maak hier duidelijke notitie van in uw eigen dossier, zoals het plan van aanpak. Welke maatregelen heeft u niet kunnen uitvoeren en waarom niet? U kunt dan rekenen op coulance van het UWV. Dit vermeldt het UWV in een addendum bij de Werkwijzer Poortwachter. Het UWV beoordeelt of zij deze redenen voldoende plausibel vinden. Ook na afloop van de coronacrisis zal het UWV rekening houden met situaties waarbij het coronavirus de re-integratieactiviteiten beïnvloedde. Het UWV beoordeelt dan of dit een ‘deugdelijke grond’ vormt om geen loonsanctie (vanwege het niet nakomen van de poortwachtersverplichtingen) op te leggen.
In het kort

Wat verzekert u met onze verzuimverzekering met arbodienstverlening? 

Wat moet u zonder uw personeel? Door het personeelstekort in de horeca vindt u niet een twee drie een goede vervanger. Als horecaondernemer wilt u langdurig verzuim van uw medewerkers koste wat het kost voorkomen, toch? En als het dan gebeurt, wilt u het liefst zo weinig mogelijk ‘gedoe’. Met onze Verzuimverzekering met arbodienstverlening zorgen wij dat uw medewerker wordt doorbetaald. En wij bieden een effectieve aanpak van (preventie van) ziekteverzuim.

Wel verzekerd ziekteverzuimverzekering

 • Een uitkering voor het loon dat u aan een zieke werknemer moet doorbetalen
 • Dekking op maat, waarbij u keuzemogelijkheden heeft als het gaat om: de arbodienst, wel of niet verzekeren van oproepkrachten en de eindleeftijd van de verzekering
 • Persoonlijke verzuimbegeleiding
 • Rechtsbijstand bij juridische geschillen in verband met ziekteverzuim en re-integratie 
 • Hulp en gegarandeerde budgetten om ziekteverzuim binnen uw bedrijf te voorkomen (€ 500,- per dreigend zieke werknemer of € 4.000,- per zieke werknemer voor re-integratie. Budgetten worden verdubbeld als u ook kiest voor onze WGA-eigenrisico- of collectieve WIA-verzekering).
 • Poortwachter garantie. Krijgt u in het kader van de wet verbetering poortwachter toch een boete? Dan vergoeden wij deze. 

Kiest u liever zelf een arbodienst? Dat kan! Alleen gelden dan de laatste twee voordelen niet. Per zieke werknemer kijken we dan of de baten hoger zijn dan de kosten om te bepalen of we meebetalen.

Niet verzekerd ziekteverzuimverzekering

 • Een werknemer die al ziek of arbeidsongeschikt is bij de start van de verzekering
 • Stapt u over van een andere verzekeraar? Dan vallen uw zieke werknemers meestal nog onder het risico van de andere maatschappij

Wat is verzekerd bij de Verzuimverzekering?

U krijgt een uitkering voor het loon dat u aan een zieke werknemer moet doorbetalen. U krijgt hulp en gegarandeerde budgetten om ziekteverzuim te voorkomen of beperken als u kiest voor een Verzuimverzekering met arbodienstverlening. En u kunt gebruikmaken van rechtsbijstand bij juridische geschillen in verband met ziekteverzuim en re-integratie.

Dekking op maat

U bepaalt zelf hoe volledig u verzekerd wilt zijn. 70% van de horecaondernemers kiest voor 100% uitkering in het eerste jaar van ziekte en 70% in het tweede jaar. Met een eigen risicotermijn van 10 werkdagen. Ook kiest u uit de twee arbodiensten waarmee wij samenwerken.
Bekijk het Arbo aanbod

Persoonlijke begeleiding

Onze VerzuimCoach neemt u veel werk uit handen. U krijgt tips over preventie en hoe u kunt voldoen aan de wettelijke verplichtingen. Ook regelt de coach kosteloze rechtsbijstand bij juridische geschillen als u gesteggel krijgt over het doorbetalen van het loon. U krijgt daarnaast een vast aanspreekpunt bij de arbodienst. Uw VerzuimCoach controleert regelmatig de kwaliteit van de arbodienstverlening, zodat u kunt blijven rekenen op goede begeleiding.

Uw voordelen:

 • Eén online ziek- of herstelmelding is voldoende om ons én uw arbodienst te informeren.
 • Budgetten voor preventie (€ 500,- per dreigend zieke werknemer) en re-integratie
  (€ 4.000,- per zieke werknemer). Ze worden verdubbeld als u ook kiest voor onze WGA-eigenrisicoverzekering of een van onze collectieve WIA-verzekeringen.
 • U voldoet aan de eisen van de Wet verbetering poortwachter. Krijgt u in het kader van die wet toch een boete? Dan vergoeden wij die.

Kiest u liever zelf een arbodienst? Dat kan ook, maar dan gelden deze voordelen niet. Per zieke werknemer kijken we dan of de baten hoger zijn dan de kosten om te bepalen of we meebetalen.

Wat is niet verzekerd?

Wat is niet verzekerd?

De Verzuimverzekering biedt een ruime dekking. Maar u bent bijvoorbeeld niet verzekerd voor een werknemer die al ziek of arbeidsongeschikt is bij de start van de verzekering. (Als u, voordat u zich bij ons verzekerde, bij een andere maatschappij verzekerd was, valt dit risico vaak nog onder die verzekering.) En u kunt per werknemer maximaal een SV-jaarloon van € 125.000,- verzekeren. Het loon daarboven is niet verzekerd.

Eigen risico


Er geldt een eigen risico in dagen. Dit is vooral bedoeld voor het midden- en kleinbedrijf. Heeft u een loonsom van minstens € 675.000,- en minimaal 25 werknemers? Dan kunt u ook kiezen voor een eigen risico in geld. Er gelden dan wel andere voorwaarden voor de dekking. U heeft bijvoorbeeld geen gegarandeerde budgetten voor preventie en re-integratie.
Uw verzekeringsadviseur kan hier meer over vertellen.
Wat kost het?

Wat kost de Verzuimverzekering?

U betaalt een premie voor uw Verzuimverzekering en een tarief voor de arbodienstverlening.
De hoogte van de verzuimpremie hangt onder andere af van de samenstelling van uw personeelsbestand, uw bedrijfsgegevens (sector, vestigingsadres), het verzuim van uw werknemers en de gekozen dekking.

De Verzuimverzekering is onderdeel van CompleetVerzekerd Mijn personeel, ons pakket personeelsverzekeringen. Sluit u daarbinnen meer verzekeringen af? Dan profiteert u van pakketvoordelen, zoals een korting die kan oplopen tot 10%. Vraag ernaar bij uw adviseur.
Wat zijn de voorwaarden?

Wat kost een Verzuimverzekering?

De premie is afhankelijk van uw branche, uw personeelsbestand, het verzuim van uw werknemers en de gekozen dekking. Selecteer hieronder uw branche voor een indicatie.

Premievoorbeeld horeca

 • horeca
  Restaurant
 • user
  Aantal personeelsleden 7
 • specialist
  Gemiddelde leeftijd 34
 • ziek-thermometer
  Gemiddeld ziekteverzuim afgelopen 3 jaar 2,5%
 • euro
  Gemiddelde jaarloonsom € 125.000,-

€ 195,- per maand

Voorbeeld bij tien dagen eigen risico en uitkering van 70% van het loon tijdens de hele loondoorbetalingsduur van twee jaar. Uw bedrijf is uniek. Wilt u weten welke premie precies voor u geldt? Of welke keuzes u kunt maken en hoe die invloed hebben op de kosten? Neem dan contact op met een adviseur. Die helpt u graag met een offerte op maat voor uw bedrijf!

Mijn premie verzuimverzekering berekenen met een adviseur

Premievoorbeeld bouw

 • bouw-hamer
  Aannemingsbedrijf
 • user
  Aantal personeelsleden 9
 • specialist
  Gemiddelde leeftijd 42
 • ziek-thermometer
  Gemiddeld ziekteverzuim afgelopen 3 jaar 4%
 • euro
  Gemiddelde jaarloonsom € 350.000,-

€ 745,-per maand

Voorbeeld bij tien dagen eigen risico en uitkering van 70% van het loon tijdens de hele loondoorbetalingsduur van twee jaar. Uw bedrijf is uniek. Wilt u weten welke premie precies voor u geldt? Of welke keuzes u kunt maken en hoe die invloed hebben op de kosten? Neem dan contact op met een adviseur. Die helpt u graag met een offerte op maat voor uw bedrijf!

Mijn premie verzuimverzekering berekenen met een adviseur

Premievoorbeeld detailhandel

 • detailhandel
  Kledingwinkel
 • user
  Aantal personeelsleden 9
 • specialist
  Gemiddelde leeftijd 38
 • ziek-thermometer
  Gemiddeld ziekteverzuim afgelopen 3 jaar 3%
 • euro
  Gemiddelde jaarloonsom € 145.000,-

€ 320,- per maand

Voorbeeld bij tien dagen eigen risico en uitkering van 70% van het loon tijdens de hele loondoorbetalingsduur van twee jaar. Uw bedrijf is uniek. Wilt u weten welke premie precies voor u geldt? Of welke keuzes u kunt maken en hoe die invloed hebben op de kosten? Neem dan contact op met een adviseur. Die helpt u graag met een offerte op maat voor uw bedrijf!

Mijn premie verzuimverzekering berekenen met een adviseur

Premievoorbeeld groothandel

 • groothandel
  Groothandel in bloemen
 • user
  Aantal personeelsleden 10
 • specialist
  Gemiddelde leeftijd 42
 • ziek-thermometer
  Gemiddeld ziekteverzuim afgelopen 3 jaar 2,5%
 • euro
  Gemiddelde jaarloonsom € 325.000,-

€ 595,- per maand

Voorbeeld bij tien dagen eigen risico en uitkering van 70% van het loon tijdens de hele loondoorbetalingsduur van twee jaar. Uw bedrijf is uniek. Wilt u weten welke premie precies voor u geldt? Of welke keuzes u kunt maken en hoe die invloed hebben op de kosten? Neem dan contact op met een adviseur. Die helpt u graag met een offerte op maat voor uw bedrijf!

Mijn premie verzuimverzekering berekenen met een adviseur

Premievoorbeeld zakelijke dienstverlening

 • persoonlijke dienstverlening
  Boekhoudkantoor
 • user
  Aantal personeelsleden 7
 • specialist
  Gemiddelde leeftijd 42
 • ziek-thermometer
  Gemiddeld ziekteverzuim afgelopen 3 jaar 3%
 • euro
  Gemiddelde jaarloonsom € 325.000,-

€ 475,- per maand

Voorbeeld bij tien dagen eigen risico en uitkering van 70% van het loon tijdens de hele loondoorbetalingsduur van twee jaar. Uw bedrijf is uniek. Wilt u weten welke premie precies voor u geldt? Of welke keuzes u kunt maken en hoe die invloed hebben op de kosten? Neem dan contact op met een adviseur. Die helpt u graag met een offerte op maat voor uw bedrijf!

Mijn premie verzuimverzekering berekenen met een adviseur

Veelgestelde vragen

Wat is het verschil tussen de VerzuimCoach en de arbodienst?
De arbodienst begeleidt u en uw zieke werknemer en helpt u te voldoen aan de wettelijke (poortwachter)verplichtingen. U kunt bij uw VerzuimCoach terecht voor tips om verzuim te voorkomen of voor aanvullend advies, naast dat van de arbodienst. Daarnaast checkt uw VerzuimCoach regelmatig de kwaliteit van de arbodienstverlening, zodat u kunt blijven rekenen op goede begeleiding.
Hoe snel krijg ik mijn uitkering als een werknemer ziek is?
Nadat u de claim online heeft gemeld en de werknemer langer ziek is dan de gekozen eigenrisicotermijn, krijgt u automatisch maandelijks de uitkering.

Nieuw: de MKB Verzuim Ontzorg Verzekering

iconLees meer over deze nieuwe verzuimoplossing van De Goudse.

MKB Verzuim Ontzorg Verzekering

Preventie in de horeca

In de horeca is verzuim één van de grootste personeelsrisico’s. U kunt een aantal maatregelen nemen om het ziekteverzuim te verminderen:

 • Maak duidelijke afspraken met uw personeel over ziek zijn en ziek melden.
 • Let op signalen van medewerkers (functioneren ze goed of hebben ze problemen?).
 • Wijs iemand aan die verantwoordelijk is voor zieke medewerker: een preventiemedewerker. Dit is bovendien verplicht in elk bedrijf en hiervoor is er de Training Preventiemedewerker.
 • Met de wettelijk verplichte RI&E voorkomt u risico’s en kunt u snel schakelen als het toch misgaat.
Ziet u op tegen dit soort maatregelen, omdat u daar geen tijd voor heeft? Ondersteuning vóór en tijdens het verzuim is onderdeel van onze Verzuimverzekering. Onze VerzuimCoach helpt u bij het nemen van de juiste preventieve maatregelen en is uw sparringspartner bij (dreigend) verzuim.

Persoonlijk advies voor uw situatie?

Wilt u de beste oplossing voor uw bedrijf? Daar zorgt een adviseur voor. Hij brengt de risico's van uw bedrijf in kaart en geeft persoonlijk advies om deze te beperken of af te dekken.
Ik wil een persoonlijke oplossing

Vind een adviseur