Duurzaam ondernemen

De Goudse wil haar activiteiten op een maatschappelijk verantwoorde manier uitvoeren. Zowel met onze bedrijfsvoering als beleggingen willen wij een positieve bijdrage leveren aan duurzame en maatschappelijke ontwikkelingsdoelstellingen.

Bedrijfsvoering

De Goudse baseert al sinds jaar en dag haar beleid op een sterk gevoel van maatschappelijke verantwoordelijkheid. Niet alleen ten opzichte van onze polishouders, verzekeringsadviseurs, aandeelhouders en medewerkers. Maar ook tegenover andere belanghebbenden. Alles wat onze medewerkers doen, moet maatschappelijk verantwoord zijn en zijn gebaseerd op moraliteit, zorgvuldigheid, geloofwaardigheid, loyaliteit en collegialiteit.

Deugdelijk ondernemingsbestuur

Het is voor ons van groot belang dat ons bestuur integer en transparant handelt, dat hierop goed toezicht wordt gehouden en er verantwoording wordt afgelegd over dit toezicht. Dit heeft onze voortdurende aandacht.

Corporate Governance Code
Op 9 december 2003 heeft de toenmalige Commissie Tabaksblat de Corporate Governance gepresenteerd. De nieuwe Corporate Governance Code is op 8 december 2016 door de Monitoring Commissie Corporate Governance Code gepubliceerd. De Goudse valt formeel niet onder de werking van de code, maar kiest ervoor om de uitgangspunten ervan wel na te leven. Vanwege het karakter van De Goudse als niet-beursgenoteerd familiebedrijf wijkt De Goudse op sommige punten af van de code. Deze afwijkingen zijn in dit document aangegeven.

Gedragscode Verzekeraars
De Gedragscode Verzekeraars is van toepassing op het Verbond van Verzekeraars en zijn individuele leden. Ondertekening is een voorwaarde voor het lidmaatschap van het Verbond van Verzekeraars. Met de ondertekening geven verzekeraars, waaronder De Goudse, aan zich te committeren aan de gedragsregels van de gedragscode. Zij gedragen zich naar de letter én geest van de gedragscode en zijn daarop aanspreekbaar.

Beloningsbeleid

De Remuneratie- en Selectie-/Benoemingscommissie van de Raad van Commissarissen (REMCO) adviseert de Raad van Commissarissen over de selectie, benoeming en beloning van bestuursleden. De hoogte en samenstelling van de beloning van de bestuursleden wordt eenmaal per drie jaar door een externe adviseur vergeleken met een benchmark.

De Raad van Commissarissen stelt de beloning vast. Deze is marktconform, maatschappelijk verantwoord en duurzaam. Met bestuursleden worden kwalitatieve en kwantitatieve resultaat- en ontwikkelafspraken gemaakt. Na een tussentijdse evaluatie vindt aan het einde van het jaar de beoordeling plaats door de Raad van Commissarissen.

De beloning van de bestuursleden bestaat uit vaste componenten, bevat geen bonusregelingen en geen ongewenste prikkels, en spoort niet aan tot het nemen van buitensporige risico’s. De beloning bestaat uit: salaris (inclusief vakantiegeld en dertiende maand), toeslagen, pensioen, representatie­vergoeding, leaseauto, bereikbaarheidsvergoeding en een (gemaximeerde) vergoeding bij het einde van het dienstverband.

Energiezorg

Duurzaamheid staat voorop binnen onze bedrijfsvoering. De Goudse besteedt veel aandacht aan energiezorg en grondstoffenmanagement. Met negen andere verzekeraars nemen wij deel aan de Meerjarenafspraak Energie-efficiency 2017-2020. Wij rapporteren jaarlijks over de voortgang van onze activiteiten met betrekking tot energiezorg. Sinds 2010 compenseren wij onze CO2-uitstoot en zijn wij een CO2-neutraal bedrijf.

Het coronavirus heeft in 2020 impact gehad op het energieverbruik binnen De Goudse. Enerzijds was er veel minder woon-werkverkeer, waardoor onze CO2-uitstoot aanzienlijk is verlaagd. Anderzijds hebben wij maatregelen moeten treffen die ons gas- en elektraverbruik negatief hebben beïnvloed. Zo hergebruiken we lucht niet meer in verband met het tegengaan van de verspreiding van het virus, wat een negatief effect heeft op ons gasverbruik, en is het elektraverbruik toegenomen omdat we de luchtbehandelingsinstallatie langer dan voorheen laten werken. Doordat er minder medewerkers aanwezig waren op kantoor, is de hoeveelheid afval aanzienlijk afgenomen: het totale aantal kilo’s is gehalveerd ten opzichte van 2019.

In 2020 zijn wij gestart met aanleveren van koffiedrab voor het kweken van oesterzwammen. Tot slot heeft ons gebouw door de bouw van een nieuw patiodak energielabel C gekregen, waarmee we voldoen aan de eis van de rijksoverheid om dit energielabel uiterlijk in 2023 te hebben.

Onze maatschappelijke betrokkenheid

De Goudse voelt zich verantwoordelijk voor de maatschappij en wil een bijdrage leveren aan een goede leefomgeving. Daarom zijn we betrokken bij veel verschillende organisaties en projecten.
Neem een kijkje op goudse.nl/maatschappelijkbetrokken voor een overzicht.

Beleggingsbeleid

Wij vinden dat het geld dat wij voor eigen rekening en risico beleggen in beginsel op een maatschappelijk verantwoorde wijze belegd moet worden. Daarbij houdt De Goudse bij haar beleggingsbeslissingen niet alleen rekening met financiële criteria, maar ook met criteria met betrekking tot milieu, maatschappij en goed ondernemingsbestuur.

Met onze beleggingen willen wij bijdragen aan het behalen van de duurzame ontwikkelings­doelstellingen van de Verenigde Naties en aan vermindering van de CO2-uitstoot. De Goudse heeft zich gecommitteerd aan een aantal in Nederland gemaakte afspraken in de financiële sector. Deze zijn:

Door deze afspraken gefaseerd in ons beleggingsbeleid te integreren en uit te voeren, onderschrijven wij de Global Compact-principes van de Verenigde Naties en de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen. Deelname aan de financiering van de energietransitie en vermindering van de CO2-voetafdruk van onze beleggingsportefeuille leveren een bijdrage aan het behalen van de internationale klimaatdoelstellingen.

Wij hebben een aantal duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties geselecteerd waaraan wij extra aandacht besteden bij de samenstelling van onze beleggingsportefeuille. Deze zijn:

  • betaalbare en duurzame energie;
  • eerlijk werk en economische groei;
  • duurzame steden en gemeenschappen;
  • klimaatactie.

Beleggingsportefeuille van De Goudse

Voor onze beleggingsportefeuille gebruiken wij een lijst die bepaalde soorten bedrijven en overheden uitsluit. Zo sluiten wij bedrijven uit die zich bezighouden met controversiële wapensystemen en tabak. Ook kopen wij geen nieuwe beleggingen meer aan in bedrijven waarvan de hoofdactiviteit bestaat uit onderzoek, productie en/of handel in fossiele brandstoffen. De bestaande beleggingen in deze bedrijven worden geleidelijk afgebouwd.

Daartegenover breiden wij de beleggingen in de energiesector steeds verder uit met investeringen in windmolens, zonneweides en waterkrachtcentrales; wij doen dit in samenwerking met gespecialiseerde fondsbeheerders. Ook onze beleggingen in groene obligaties zijn verder uitgebreid, van € 51 mln. in 2019 naar € 80 mln. aan het einde van 2020. 

Duurzaamheid


Over de beleggingsportefeuille van ultimo 2020 is een CO2-voetafdruk berekend, die in de klimaatrapportage 2020 is opgenomen. Om onze maatschappelijke doelstellingen te realiseren, stellen wij steeds meer geld beschikbaar voor individuele mkb-leningen binnen Nederland. Daarvoor werken wij samen met onze partner Voordegroei. Ook hebben wij onze beleggingen in Nederlandse huurwoningen in het middensegment verder uitgebreid en wordt er flink geïnvesteerd om die woningportefeuille zo energiezuinig mogelijk te maken. 

Stemgedrag


Wij nemen actief deel aan stichting Eumedion, die als doel heeft om de governance-, milieu- en sociale prestaties van beursvennootschappen te verbeteren. Onze aandelenportefeuille wordt grotendeels door een externe vermogensbeheerder beheerd. Die heeft actief aandeelhouderschap als een belangrijk speerpunt opgenomen in het beleid, waarbij het stembeleid en de engagementactiviteiten zijn gefocust op klimaat, werk, mensenrechten en governance. Een verslag van de stem- en engagementactiviteiten van de vermogensbeheerder staat in dit document.

Beleggingsfondsen van De Goudse (voor klanten)

Via de onderstaande links naar fondsenpagina’s vind je onder andere meer informatie over de duurzaamheid van de fondsen waarin onze klanten kunnen beleggen: