Onze cijfers

Jaarverslag

Gelijk inzien


Download het jaarverslag 2023.

Wil je een gedrukt exemplaar?


Stuur dan een e-mail met als onderwerp 'Jaarverslag 2023' waarin je naw-gegevens staan naar: communicatie-info@goudse.com.

Persberichten


Benieuwd naar ons persbericht? Klik hier voor het persbericht in het Nederlands en klik hier voor het persbericht in het Engels.

Kerncijfers De Goudse

Bedragen x € 1.000,-

Groepsomzet

2023

2022

2021

Premie-inkomen

908.136

829.182

763.404

Provisie- en commissie-inkomsten

70.708

64.449

49.177

Resultaten uit beleggingen1

62.415

63.392

45.099

Overige inkomsten 9.953 5.930 7.204

Totaal

1.051.212

962.953

864.884

       

Premieverdeling

     

Zakelijke premie

 73% 72%

73%

Particuliere premie

27% 28% 27%
       

Resultaat na belastingen

16.441

32.188

47.391

Beleggingen

3.183.134

3.042.241

3.242.921

Technische voorzieningen

2.764.357

2.660.397

2.850.435

Aansprakelijk vermogen2

531.647

535.085

518.300

Balanstotaal

3.512.197

3.426.521

3.570.069

Rendement eigen vermogen3

3,9%

7,6%

12,1%

Solvabiliteitsratio (Solvency II)

180%

192,6%

203,1%

Aantal medewerkers (FTE/ultimo)

1.219

1.215

916

  1. Resultaten uit beleggingen betreft de gerealiseerde opbrengsten voor eigen rekening.
  2. Het aansprakelijk vermogen betreft de boekwaarde van het groepsvermogen vermeerderd met de achtergestelde schulden.
  3. Het rendement eigen vermogen wordt berekend door het resultaat na belastingen te delen door het jaarlijkse gemiddelde eigen vermogen.

Via deze link vind je ons verslag inzake de solvabiliteit en de financiële toestand (SFCR) over 2023 inclusief de te openbaren kwantitatieve rapportagestaten (QRTs).

In geval van verschillen of inconsistenties tussen de op deze site opgenomen teksten en cijfermatige opstellingen en die in de originele jaarstukken zoals gedeponeerd bij het handelsregister, prevaleert de laatste.