Onze cijfers

Jaarverslag

Jaarverslag-2022

Gelijk inzien


Download het jaarverslag 2022.

Wil je een gedrukt exemplaar?


Stuur dan een e-mail met als onderwerp 'Jaarverslag 2022' waarin je naw-gegevens staan naar: communicatie-info@goudse.com.

 

 

 

Kerncijfers De Goudse

Bedragen x € 1.000,-

Groepsomzet1

2022

2021

2020

Premie-inkomen

829.182

763.404

687.527 

Provisie- en commissie-inkomsten

64.449

49.177

36.584

Resultaten uit beleggingen2

63.392

45.099

57.743

Overige inkomsten  5.930  7.204 7.463

Totaal

962.953

864.884

 789.317
       

Premieverdeling

     

Zakelijke premie

72%

73%

74%

Particuliere premie

28%

27%

26%

       

Resultaat na belastingen

32.188

47.391

16.503

Beleggingen

3.042.241

3.242.921

2.715.434

Technische voorzieningen

2.660.397

2.850.435

2.353.786

Aansprakelijk vermogen3

535.085

518.300

433.655

Balanstotaal

3.426.521

3.570.069

2.934.948

Rendement eigen vermogen4

7,6%

12,1%

4,7%

Solvabiliteitsratio (Solvency II)

192,6%

203,1%

196,7%

Aantal medewerkers (FTE/ultimo)

1.215

916

823

  1. In 2022 zijn de componenten van de groepsomzet (met uitzondering van premie-inkomen) ten opzichte van voorgaande jaren anders gepresenteerd. Bij het doorvoeren van stelselwijzigingen zijn in de kerncijfers ook de vergelijkende cijfers aangepast. De toelichting op de stelselwijziging is opgenomen in de jaarrekening onder de grondslagen voor balanswaardering en resultaatbepaling.
  2. Resultaten uit beleggingen betreft de gerealiseerde opbrengsten voor eigen rekening.
  3. Het aansprakelijk vermogen betreft de boekwaarde van het groepsvermogen vermeerderd met de achtergestelde schulden.
  4. Het rendement eigen vermogen wordt berekend door het resultaat na belastingen te delen door het jaarlijkse gemiddelde eigen vermogen.

Solvency II rapportages (SFCR)
Via deze link vind je de Solvency II rapportage 2022 (inclusief QRT-bijlage) van De Goudse N.V.

In geval van verschillen of inconsistenties tussen de op deze site opgenomen teksten en cijfermatige opstellingen en die in de originele jaarstukken zoals gedeponeerd bij het handelsregister, prevaleert de laatste.