Beleggingsbeleid

Goed rendement op verantwoorde wijze

De Goudse heeft een grote beleggingsportefeuille, waarin zowel eigen vermogen als ontvangen premies worden belegd. Wij willen hier een goed rendement mee behalen, op een verantwoorde wijze, met aandacht voor de gevolgen van onze beleggingen op de wereld waarin wij leven. De Goudse is een voorzichtige belegger. Slechts een klein percentage van het vermogen is belegd in aandelen en (indirect) vastgoed. Het overgrote deel is belegd in vastrentende waarden.

Verdeling beleggingsportefeuille

De verdeling is als volgt (31-12-2022):

 •  13,2% zakelijke waarden, waarvan:
       -   2,1% aandelen;
       -   9,1% direct vastgoed;
       -   2,0% hernieuwbare energie (infrastructuur).
 • 86,8% vastrentende waarden, waarvan:
       - 43,5% staatsobligaties;
       - 21,9% bedrijfsobligaties (incl. MKB-leningen)
       - 19,2% hypotheken;
       -   2,2% liquiditeiten.

Wij kopen nieuwe obligaties aan die hoofdzakelijk een A-rating of beter hebben bij objectieve kredietbeoordelaars.

Maatschappelijk verantwoord

Wij beleggen maatschappelijk verantwoord. Ons beleggingsbeleid gaat uit van respect voor de samenleving.

Wij houden rekening met nationale en internationale afspraken, bijvoorbeeld op het gebied van mensenrechten, arbeid en milieu. Wij kunnen bedrijven en overheden uitsluiten van beleggingen, bijvoorbeeld als zij betrokken zijn bij ernstige schendingen van de rechten van de mens, zware milieuvervuiling, kinderarbeid, dwangarbeid, corruptie of controversiële wapensystemen.

De Goudse heeft haar beleggingsbeleid afgestemd op de Code Duurzaam Beleggen van het Verbond van Verzekeraars.

Beleggingscommissie

Het beleggingsbeleid is de verantwoordelijkheid van de Werkgroep Beleggingen. Die bestaat uit de Chief Financial and Risk Officer, de vicevoorzitter en de manager Financiën Algemeen. Zij worden ondersteund door enkele interne en externe adviseurs. Deze werkgroep legt jaarlijks het beleggingsbeleid voor aan het bestuur en de Raad van Commissarissen van De Goudse en vraagt aan hen vooraf goedkeuring en toestemming. De Werkgroep Beleggingen vergadert regelmatig om de uitvoering van het beleggingsbeleid te bespreken.

Meer informatie: