Controleer uw beleggingsverzekering en uw mogelijkheden

De laatste jaren hebben de resultaten van beleggingsverzekeringen onder druk gestaan. Daardoor blijft de eindopbrengst vaak achter bij de oorspronkelijke verwachting. Dit kan er bijvoorbeeld toe leiden dat u uw hypotheek niet volledig kunt aflossen of minder pensioen ontvangt dan verwacht.
Het is daarom belangrijk dat u nu nagaat of uw beleggingsverzekering nog past bij uw beleggingsdoel.

Controleer uw beleggingsverzekering

Ga na of de mogelijke eindwaarde hoog genoeg is voor uw doel
U heeft uw verzekering waarschijnlijk afgesloten voor een bepaald doel. Bijvoorbeeld om uw hypotheek af te lossen of uw pensioen aan te vullen. Vergelijk het bedrag dat u nodig heeft voor uw doel met de verwachte waarde op de einddatum die op de meest recente waardeopgave staat. Zo ziet u snel hoe u ervoor staat.
Neem deze belangrijke vragen door
Met de onderstaande vragen ziet u direct of uw beleggingsverzekering nog bij u past. 
 • Wat is het doel waarvoor u uw verzekering heeft afgesloten? Is dit doel nog hetzelfde of is het in de tussentijd veranderd?
 • Wat is de verwachte waarde van uw verzekering op de einddatum volgens uw waardeopgave? En verwacht u hiermee uw doel te halen?
 • Hoe lang loopt uw verzekering nog door? Heeft u nog genoeg tijd om uw verzekering aan te passen?
 • Welk risico wilt en kunt u met beleggen nemen? Wilt u bijvoorbeeld met meer of minder risico beleggen? Of kiest u voor meer zekerheid over de waarde op de einddatum? Heeft u een uitkering bij overlijden (mee)verzekerd? En is deze uitkering nog wel nodig?

Wat kunt u doen?

Uw overlijdensrisicodekking verlagen, voor:

FlexxVermogensplan of Eigen Effect Plan
Het kan zijn dat u een uitkering bij overlijden heeft meeverzekerd. Als de verzekerde (meestal bent u dit zelf) voor de einddatum komt te overlijden, krijgen de begunstigden een uitkering. Hiervoor betaalt u een overlijdensrisicopremie. Deze overlijdensrisicopremie wordt betaald uit de totaalpremie. Het is mogelijk de uitkering bij overlijden te verlagen of terug te brengen tot 0% van de fondswaarde. In de huidige verzekering is de overlijdensrisicopremie onderdeel van de verzekering. Hierbij wordt de premie bepaald door het verschil tussen de waarde van de verzekering en het verzekerde bedrag bij overlijden. We betalen de overlijdensrisicopremie uit de opgebouwde waarde (die wordt dan lager) maar als er minder verzekerd is bij overlijden dan de actuele waarde voegen we risicopremie toe aan de waarde van de verzekering.

Door het verlagen van de overlijdensrisicodekking wordt er minder premie aan de waarde onttrokken en zal de op te bouwen waarde dus toenemen. Het verlagen van de uitkering bij overlijden heeft uiteraard gevolgen voor de nabestaanden. Als de verzekerde voor de einddatum zou overlijden, krijgen zij minder of geen waarde uit de polis uitgekeerd.

Gevolgen eindopbrengst
Bij verlaging van de overlijdensrisicodekking betaalt u minder overlijdensrisicopremie. Blijft de totaalpremie gelijk, dan is er een groter deel beschikbaar voor vermogensopbouw en stijgt – bij een gelijke koersontwikkeling – de eindopbrengst.

Vooral wanneer er een (groot) vast kapitaal verzekerd is, en de verzekering doorloopt tot boven de 60-jarige leeftijd van de verzekerde(n), heeft de overlijdensrisicopremie een forse invloed op de eindopbrengst. Ook het vervangen van de dekking door een losse overlijdensrisicoverzekering kan een forse premie opleveren. Deze moet u meerekenen bij het beoordelen van de extra opbrengst van de gewijzigde verzekering.

Aktief Sparen/Aktief Beleggen of Verzekerd Sparen/Verzekerd Beleggen
Uw verzekering bestaat uit 2 delen. U bouwt vermogen op door deelname aan een spaarkas. Het kenmerk van een spaarkas is dat deze alleen de opgebouwde waarde uitkeert als de verzekerde nog in leven is op de einddatum. Als een verzekerde overlijdt voor de einddatum van de verzekering, wordt zijn ‘tegoed’ binnen de spaarkas verdeeld over de overige deelnemers. De nabestaanden krijgen alleen een uitkering uit de overlijdensrisicoverzekering,die onderdeel is van de verzekering. Het is mogelijk de hoogte van de overlijdensrisicoverzekering te verlagen. Dit heeft dan uiteraard wel gevolgen voor de nabestaanden. Als de verzekerde voor de einddatum zou overlijden, moet er – uit de bijgesloten overlijdensrisicoverzekering of een aparte overlijdensrisicoverzekering – voldoende geld vrijkomen voor de lopende verplichtingen. Een aantal dekkingsvormen binnen Aktief Sparen en Aktief Beleggen hebben een minimum risicodekking; in die gevallen kan de overlijdensrisicodekking maar gedeeltelijk of niet verlaagd worden.

 Als uw verzekering verpand is, bijvoorbeeld om de uitkering te gebruiken voor de aflossing van een hypotheek, moet ook de geldverstrekker het met deze verlaging eens zijn.

Belangrijk
Het verlagen van de overlijdensrisicodekking kan ertoe leiden dat u niet langer valt onder gunstige belastingregels.

Gevolgen eindopbrengst
Bij verlaging van de overlijdensrisicodekking betaalt u minder risicopremie.
Blijft de totaalpremie gelijk, dan is er een groter deel beschikbaar voor vermogensopbouw en stijgt bij een gelijke koersontwikkeling de eindopbrengst. 

Vraag advies
Uw adviseur kan u helpen bij de vraag of het verstandig is om de overlijdensrisicodekking  te verlagen. Laat u daarom informeren over de mogelijkheden, de risico’s en de voorwaarden. Eventueel kunt u via uw adviseur een wijzigingsofferte aanvragen om te zien wat de (verwachte) invloed van een verlaging van de risicodekking is op de einddatum.

Overlijdensrisicodekking verwijderen
U kunt uw overlijdensrisicodekking verwijderen bij:
 • FlexxVermogensplan
 • Eigen Effect Plan
Het kan zijn dat u een uitkering bij overlijden heeft meeverzekerd. Als de verzekerde (meestal bent u dit zelf) voor de einddatum komt te overlijden, krijgen de begunstigden een uitkering. Hiervoor betaalt u een overlijdensrisicopremie. In de huidige verzekering is de overlijdensrisicopremie onderdeel van de verzekering. Hierbij wordt de premie bepaald door het verschil tussen de waarde van de verzekering en het verzekerde bedrag. De overlijdensrisicopremie wordt betaald uit de opgebouwde waarde (die wordt dan lager) maar als er minder verzekerd is bij overlijden dan de actuele waarde voegen we risicopremie toe aan de waarde van de verzekering.

U kunt ervoor kiezen dat er geen uitkering meer is verzekerd bij overlijden. De overlijdensrisicopremie wordt dan toegevoegd aan de waarde van uw verzekering. Dit heeft bij overlijden uiteraard gevolgen voor de nabestaanden. Als de verzekerde voor de einddatum zou overlijden, krijgen zij namelijk geen uitkering. Het is daarom verstandig om van tevoren met uw verzekeringsadviseur na te gaan of de nabestaanden dan niet in financiële problemen komen. Als uw beleggingsverzekering verpand is, bijvoorbeeld om de uitkering te gebruiken voor de aflossing van een hypotheek, moet ook de geldverstrekker het eens zijn met het verwijderen van de overlijdensdekking.

Belangrijk
Het verwijderen van de overlijdensrisicodekking kan ertoe leiden dat u niet langer valt onder gunstige belastingregels.
Gevolgen eindopbrengst
Als de overlijdensrisicodekking vervalt, wordt er risicopremie aan de waarde van de verzekering toegevoegd.
Bij een gelijkblijvende totaalpremie zal er dus een groter deel van die totaalpremie beschikbaar zijn voor vermogensopbouw en zal de eindopbrengst bij een gelijke koersontwikkeling dus hoger zijn. 
Vraag advies
Uw adviseur kan u helpen bij de vraag of het verstandig is om de overlijdensrisicodekking te verwijderen. Laat u daarom informeren over de mogelijkheden, de risico’s en de voorwaarden.
Premie verhogen of aanvullende storting doen
Productgroepen/producten waarbij dit mogelijk is
 • Aktief Sparen/Aktief Beleggen en Verzekerd Sparen/Verzekerd Beleggen.
 • FlexxVermogensplan met een vast verzekerd bedrag (op het polisblad vermeld).
 • Eigen Effect Plan met een vast verzekerd bedrag (op het polisblad vermeld).

Om het oorspronkelijke doelkapitaal toch te realiseren is het mogelijk aanvullende maatregelen te nemen:

 • Verhogen van de periodieke premie. Dit kan alleen als u nog premie betaalt.
 • Eenmalig een aanvullende storting doen. Dit kan alleen als u nog premie betaalt of een koopsompolis heeft.
Geen eerste kosten
In beide gevallen berekent De Goudse geen eerste kosten en blijven verder de bestaande voorwaarden ongewijzigd.
Belangrijk
Een verhoging van de premie kan ertoe leiden dat u niet langer valt onder gunstige belastingregels.
Gevolgen eindopbrengst
Een verhoging van de premie of een extra storting heeft uiteraard effect op de eindopbrengst. Hoe groot dat effect is, hangt af van de hoogte van de totale stortingen maar ook van de eventuele aanpassing van de premie voor de overlijdensrisicoverzekering. Doordat er geen eerste kosten worden berekend, wordt het kostenpercentage van de verzekering lager.
Vraag advies
Uw adviseur kan u helpen bij de vraag of het verstandig is om de premie te verhogen of een eenmalige aanvullende storting te doen. Laat u daarom informeren over de mogelijkheden, de risico’s en de voorwaarden. 
Neutraliseren hefboom- en inteereffect

Producten waarbij dit mogelijk is

 • FlexxVermogensplan met een vast verzekerd bedrag.
 • Eigen Effect Plan met een vast verzekerd bedrag.

Door een daling van de koersen kan de risicopremie nadelig beïnvloed worden. Dit noemen we het hefboom- en inteereffect

Om dit effect tegen te gaan, kunt u de huidige overlijdensrisicodekking vervangen door een nieuwe dekking. Binnen uw verzekering wordt dan een aparte overlijdensrisicodekking opgenomen. Hier rekenen we een vaste premie voor die jaarlijks wordt vastgesteld op basis van de dan geldende leeftijd van de verzekerde. De risicopremie is hierdoor niet meer afhankelijk van de koersontwikkeling. Bij overlijden wordt het verzekerde kapitaal uitgekeerd.

Gevolgen eindopbrengst
Er wordt dan een vooraf bekende risicopremie ingehouden op uw totaalpremie. Hierdoor is deze niet meer afhankelijk van schommelingen in de opgebouwde waarde. Zo wordt voorkomen dat er bij een koersdaling extra risicopremie betaald moet worden. Het is overigens niet altijd gunstig om de huidige overlijdensrisicodekking te vervangen door een nieuwe dekking. Als u niets verandert en de koersen in de toekomst stijgen, zorgt het positieve hefboomeffect namelijk voor een lagere premie. U moet dus kiezen: zekerheid of de kans op voordeel, met een risico bij dalende koersen.

Vraag advies
Uw adviseur kan u helpen bij de vraag of het verstandig is om het hefboom- en inteereffect te neutraliseren. Laat u daarom informeren over de mogelijkheden, de risico’s en de voorwaarden.

In een ander fonds beleggen (switchen)
Hoe kunt u in een ander fonds beleggen (switchen)?
De hoogte van uw eindkapitaal wordt natuurlijk vooral bepaald door de opbrengst die u behaalt met uw beleggingen. De waarde van veel polissen is de afgelopen jaren gedaald doordat de waarde van de beleggingen op de beurs sterk daalde vanwege de financiële crisis.
De sterke koersval heeft zich niet bij alle fondsen voorgedaan. Met name bij aandelenfondsen is de koers gedaald. De koers van bijvoorbeeld het obligatiefonds is in dezelfde periode gestegen. Pas sinds begin 2011 stijgen de aandelenkoersen weer en neemt de waarde van het obligatiefonds iets af. Ook is het zo dat niet alle fondsen even heftig reageren op het economische klimaat. Fondsen met een lager risico stijgen niet spectaculair als het heel goed gaat, maar maken over het algemeen ook een minder harde val als het economisch tegenzit. Het is dus belangrijk de ontwikkeling van de financiële markten te blijven volgen.

U kunt gedurende de looptijd van de verzekering uw beleggingen wijzigen. We noemen dit een fondsswitch. Dit kan op twee manieren:

 1. U kunt alleen voor nieuwe investeringen kiezen voor andere fondsen of blijven beleggen in het fonds (of de fondsen) van uw keuze maar het vermogen dat u heeft opgebouwd onderbrengen in een fonds met minder risico.*
 2. U kunt er voor kiezen zowel het opgebouwde vermogen als de nieuwe investeringen in één of meerdere andere fondsen onder te brengen.

 * Deze mogelijkheid bestaat niet voor Aktief Sparen/Beleggen of voor Verzekerd Sparen/Beleggen.

Kosteloos switchen
U kunt uw beleggingsmix zo vaak aanpassen als u wilt. Ieder jaar kunt u dat eenmaal geheel gratis doen. Wij berekenen daarvoor dan geen kosten en nemen de aan- en verkoopkosten voor onze rekening. Als u vaker dan eenmaal per jaar wilt switchen, betaalt u administratiekosten plus de aan- en verkoopkosten.

Vraag advies
Uw verzekeringsadviseur kan u helpen bij de vraag of het verstandig is om een fondsswitch uit te voeren. Eventueel kunt u via uw verzekeringsadviseur een offerte vragen om te zien wat de (verwachte) invloed van een fondsswitch is op de einddatum.

De looptijd van de verzekering verlengen
Productgroepen/producten waarbij dit mogelijk is:
 • Aktief Sparen/Aktief Beleggen en Verzekerd Sparen/Verzekerd Beleggen
 • FlexxVermogensplan
 • Eigen Effect Plan
Wilt u over een langere periode vermogen opbouwen? Bijvoorbeeld om meer tijd te hebben om het doelvermogen te halen door de aflossing van de hypotheek uit te stellen? Of omdat u de uitkering aan wilt laten sluiten op de (uitgestelde) AOW-uitkering of omdat de koers op het moment van de oorspronkelijke einddatum (te) laag is? Dan kunt er ervoor kiezen om de einddatum van uw verzekering op te schuiven.
Als uw beleggingsverzekering is verpand, bijvoorbeeld omdat het eindkapitaal bestemd is voor de aflossing van uw hypotheek, zal de pandhouder toestemming moeten geven voor verlenging.
Belangrijk
Het verlengen van de looptijd kan ertoe leiden dat u niet langer valt onder gunstige belastingregels.
Gevolgen eindopbrengst

Een langere periode om vermogen op te bouwen vergroot de kans op een hogere einduitkering. Voorwaarde daarbij is natuurlijk dat de fondsen waarin wordt geïnvesteerd een positief resultaat hebben. Het is van belang een passend beleggingsprofiel te kiezen en alert te reageren bij wijzigende omstandigheden op de financiële markten.
Vraag advies
Uw adviseur kan u helpen bij de vraag of het verstandig is om de einddatum van uw verzekering op te schuiven. Laat u daarom informeren over de mogelijkheden, de risico’s en de voorwaarden.
Uw beleggingsverzekering premievrij voortzetten
Productgroepen/producten waarbij dit mogelijk is:
 • Aktief Sparen/Aktief Beleggen en Verzekerd Sparen/Verzekerd Beleggen
 • FlexxVermogensplan
 • Eigen Effect Plan
Als u de premie niet meer kunt opbrengen kunt u ervoor kiezen om uw verzekering te laten doorlopen zonder dat u nog premie betaalt.
Dit noemen we ‘premievrij maken’. Het kapitaal dat u heeft opgebouwd, volgt tot de einddatum van uw verzekering de waardeontwikkeling van uw beleggingen. De risicodekking bij overlijden blijft wel van kracht. Voor deze risicodekking wordt premie berekend. Die premie wordt dan betaald door geld te onttrekken aan de opgebouwde waarde. Dit geldt ook voor de eerste kosten (FlexxVermogensplan) en de doorlopende kosten (alle producten). Voordat u uw verzekering premievrij maakt is het belangrijk om na te gaan wat het doel is van uw verzekering en wat de effecten op dit doel zijn als u stopt met het betalen van premie. Als uw beleggingsverzekering verpand is, bijvoorbeeld voor uw hypotheek, moet de pandhouder toestemming geven.
Belangrijk
Premievrij voortzetten kan ertoe leiden dat u niet langer valt onder gunstige belastingregels.
Gevolgen eindopbrengst
Wanneer u geen nieuwe premie meer betaalt, wordt de eindopbrengst lager. De overlijdensrisicodekking loopt door. De premie hiervoor wordt dan betaald vanuit de opgebouwde waarde. Dit geldt ook voor eventuele kosten die nog niet zijn verrekend. Dit leidt tot een lagere eindopbrengst. Het kan zelfs voorkomen dat uw beleggingsverzekering voor de einddatum vervalt omdat de waarde niet meer voldoende is om de kosten en premie te verrekenen.
Vraag advies
Uw adviseur kan u helpen bij de vraag of het verstandig is om verzekering premievrij te maken. Laat u daarom informeren over de mogelijkheden, de risico’s en de voorwaarden.

Klachtenregeling

Bent u tevreden, vertel het anderen. Bent u niet tevreden, vertel het ons. De Goudse hecht veel waarde aan een juiste klachtafhandeling. Wij proberen iedere klacht naar tevredenheid op te lossen. Op de klachtenregelingpagina leest u meer hoe wij omgaan met uw klacht.