Tegemoetkomingsregeling

Wat houdt de tegemoetkomingsregeling van De Goudse in?

Op 4 maart 2008 heeft de Ombudsman Financiële Dienstverlening aanbevelingen gedaan om te komen tot een regeling voor eventuele compensatie van klanten met een particuliere beleggingsverzekering. De Goudse heeft daarna een Regeling particuliere beleggingsverzekeringen opgesteld voor haar klanten met een particuliere beleggingsverzekering. De Ombudsman heeft hiermee ingestemd.

Wat houdt de Regeling in?
De Regeling houdt in dat er nooit meer dan een bepaald maximum aan kosten wordt berekend. Daarnaast wordt een bedrag gereserveerd voor zogeheten individuele schrijnende gevallen.

Ook voor u?

Wilt u weten of u voor de regeling in aanmerking komt?
Kijk dan eerst in het overzicht beleggingsverzekeringen van De Goudse of u een verzekering heeft die onder de regeling valt.

Overzicht beleggingsverzekeringen van De Goudse

Als u wilt weten of uw verzekering binnen de groep beleggingsverzekeringen van De Goudse valt, kunt u dat zien in het overzicht beleggingsverzekeringen.

Overzicht van beleggingsverzekeringen van De Goudse Overzicht van beleggingsverzekeringen van De Goudse

Productnamen
Binnen deze verzekeringen kunnen afwijkende productnamen voorkomen. In onderstaand overzicht kunt u zien in welke productgroep uw polis valt.

In de naam van uw product komt de term Aktief Sparen, Aktief Beleggen, Verzekerd Sparen of Verzekerd Beleggen voor, dat geldt ook voor de volgende productnamen:

Aktief Beleggingsplan Aktief Spaarplan Beurskoopsom
Eigen Huis Spaarplan Multi Lijfrenteplan Multi Spaarplan
Postbank Blue Life Plan Spaar-Aktie Plan Spaar-Aktief Beleggingsplan
Spaar-Aktief Hypotheek Spaar-Aktief Lijfrenteplan Spaar-aktief pensioenplan
Spaar-Aktief Plan Spaar-Aktief Studieplan Verzekerd Beleggingsplan
Verzekerd Lijfrenteplan Verzekerd Lijfrenteplan Verzekerd Spaarplan

In de naam van uw product komt de term FlexxVermogensplan voor, dat geldt ook voor de volgende productnamen:

Flexxvermogens Plan FlexxKoopsom Flexx Eigen Huis Spaarplan
Beter Leven Plan FlexxVermogensplan 2005 62-63-64-65 plus PLAN
Personal Life Plan

In de naam van uw product komt de term Eigen Effect Plan voor, dat geldt ook voor de volgende productnamen:

Eubos beleggingsverzekering Vermogensoptie Prive-pensioenoptieIZP
Flexikoers Plus–spaar Flexikoers Plus–lijfrente Spaaroptie Wolf
Prive-pensioenoptie Wolf Spaaroptie NOV Prive-pensioenoptie NOV
Effect Spaarplan Flexikoers Spaar Koopsomoptie
Advocaten Effect Plan
Flankerend Beleid beleggingsverzekeringen De Goudse

De minister van Financiën heeft op 24 november 2011 een brief gestuurd naar de Tweede Kamer over beleggingsverzekeringen. Daarin roept hij verzekeraars op om zich te houden aan een aantal uitgangspunten bij het flankerend beleid beleggingsverzekeringen. Hij noemt drie punten die voor u tot duidelijkheid leiden.

1. U weet wat u heeft
Door begrijpelijke informatie, toegankelijke informatie en adviesmogelijkheden.
2. U weet wat u krijgt
Door directe storting van de tegemoetkoming en doordat u dan geen afstand hoeft te doen van uw rechten.
3. U bent in de toekomst beter af
Doordat u uw beleggingsverzekering eventueel kunt wijzigen of doordat de verzekeraar u de mogelijkheid biedt om over te stappen op een ander product, met lagere kosten.

Wat betekent dit voor u?
De Goudse is het eens met deze uitgangspunten. Daarom hebben wij onze Regeling aangepast. Hieronder leest u wat dit voor u betekent.

1. U weet wat u heeft

 • De Goudse heeft in januari 2009 de ‘ Regeling particuliere beleggingsverzekeringen’ opgesteld en die op internet gepubliceerd.
  Daar vindt u ook verdere informatie over de Regeling
 • Als u voor de Regeling in aanmerking komt, heeft u tussen juli 2011 en juni 2012 een brief gehad van ons. Daarin leggen wij uit wat de Regeling voor u betekent
 • Vanaf september 2012 krijgt iedereen die mogelijk voor een tegemoetkoming in aanmerking komt opnieuw een brief. Daarin leggen wij uit hoe wij de Regeling hebben aangepast op basis van de uitgangspunten van de minister
 • In onze communicatie over de Regeling roepen wij onze klanten op om samen met hun adviseur te bekijken of de verzekering nog passend is of aangepast moet worden. Informatie over het aanpassen van uw product vindt u op deze website
 • Als u geen adviseur meer heeft, kunt u kosteloos contact opnemen met De Goudse. Wij kunnen u dan in contact brengen met een adviseur die samen met u bekijkt welke oplossing er mogelijk is

2. U weet wat u krijgt

 • In de Regeling staat dat een eventuele tegemoetkoming wordt uitgekeerd op de einddatum van de beleggingsverzekering, samen met de opgebouwde waarde. Omdat wij u nu direct duidelijkheid willen geven, is dit aangepast
 • Is er voor u sprake van een tegemoetkoming op de einddatum? Dan berekenen we hoeveel we nu aan de waarde van uw verzekering moeten toevoegen om dat bedrag op de einddatum te bereiken
  - Daarna storten wij de tegemoetkoming voor de periode waarin u op dat moment al premie heeft betaald direct in uw lopende verzekering
  - Betaalt u over de resterende looptijd nog premie? Dan voegen wij maandelijks een tegemoetkoming toe aan de waarde van de verzekering, zolang u de premie betaalt
 • U hoeft geen afstand te doen van uw rechten. U kunt dus nog steeds terecht bij de klachtencommissie van De Goudse, de Ombudsman Financiële Dienstverlening of de rechter

3. U bent in de toekomst beter af

 • Als u uw verzekering wijzigt, passen wij de eenmaal toegekende tegemoetkoming niet meer aan. Behalve wanneer u stopt met het betalen van de premie
 • U kunt jaarlijks kosteloos overstappen naar beleggingsfondsen met lagere kosten of een lager beleggingsrisico
 • Wij werken aan de ontwikkeling van een ander product. Dit heeft lagere kosten. Bovendien zijn daarin de inleg, risicopremie en kosten duidelijker gescheiden
 • Wij berekenen geen afkoopboetes. Mogelijk vindt er bij afkoop wel verrekening van kosten plaats. Meestal zijn alle kosten al aan het begin van de verzekering in rekening gebracht. Maar soms worden ze verspreid over de looptijd. Als dat zo is, verrekenen wij bij afkoop de resterende kosten met de afkoopwaarde. Uw adviseur kan u vertellen of dit mogelijk voor u geldt
Moet u zelf iets doen?

U hoeft niets te doen als uw beleggingsverzekering op 1 januari 2008 nog van kracht was. U krijgt dan automatisch bericht van ons.

U moet wel iets doen als uw beleggingsverzekering op 1 januari 2008 al was beëindigd. Dan kunt u via een paar eenvoudige stappen nagaan of uw verzekering binnen de Regeling valt en of u in aanmerking komt voor een herberekening van de kosten. U moet dan het aanmeldingsformulier invullen en voor 14 juli 2014 aan ons opsturen. Zodra wij uw formulier hebben ontvangen, wordt uw verzoek door ons in behandeling genomen en krijgt u daarover bericht.

Ook in de volgende twee gevallen moet u wel iets doen:

 • Als u zich wilt aanmelden voor de Regeling omdat uw polis is vervallen doordat de waarde nihil werd, dan moet uw aanmelding voor 14 juli 2017 door ons zijn ontvangen.
 • Als u zich wilt aanmelden voor de Regeling vanwege onvrijwillige afkoop, dan moet uw aanmelding per aangetekende post voor 14 juli 2017 door ons zijn ontvangen.
Wat houdt de aanvullende regeling voor schrijnende gevallen in?
 • Voor bijzondere gevallen, waarbij de werking van de beleggingsverzekering leidt tot materiële, ongerechtvaardigde en onaanvaardbare gevolgen, is een aanvullende regeling opgesteld. Dit betekent dat aan deze polishouders een extra bedrag kan worden uitgekeerd. Deze aanvullende regeling geldt alleen voor polissen waarvan in de naam van het product de term FlexxVermogensplan of Eigen Effect Plan voorkomt.

Producten waarvan in de naam de term Verzekerd Sparen, Aktief Sparen of Lijfrente beleggingsplan voorkomt, hebben een losse overlijdensrisicodekking en een kostenstructuur die onafhankelijk is van de koersen. Daarom is de aanvullende regeling voor deze producten niet van toepassing.

De aanvullende regeling geldt in de volgende situaties:

 • Onvrijwillige afkoop
  Wanneer u als gevolg van persoonlijke financiële problemen gedwongen wordt de polis af te kopen, komt u mogelijk in aanmerking voor een extra tegemoetkoming. Zie voor een aanvullende toelichting het aanmeldingsformulier. U kunt ook contact opnemen met uw verzekeringsadviseur. Als u een beroep wilt doen op deze regeling, is het belangrijk dat u in ieder geval reageert voor 14 juli 2017.
 • Waarde van de polis boven € 100.000,-
  Heeft uw polis op enig moment een waarde van meer dan € 100.000,-? Dan beperkt De Goudse voor het deel van de waarde boven de € 100.000,- het kostenpercentage tot 1,5% per jaar. Voor de waarde van de polis onder de € 100.000,- berekenen we het eerder vastgestelde percentage aan kosten per jaar.
 • Hefboom- en inteereffect
  Beleggingsverzekeringen waarbij de premie voor de overlijdensrisicoverzekering toeneemt naarmate de opgebouwde waarde van de verzekering afneemt (dit heet het hefboom -en inteereffect).
Moet u zich aanmelden voor de aanvullende regeling?

Is voor u sprake van het hefboom- en inteereffect? Of heeft u een hogere poliswaarde dan € 100.000,-? Dan wordt de aanvullende tegemoetkoming automatisch verwerkt in de berekening voor uw polis wanneer:

 • Uw polis op 1 januari 2008 nog van kracht was.
 • Uw polis al eerder was beëindigd én u zich al voor de aanvullende regeling heeft aangemeld. U hoeft zich dan dus niet meer aan te melden.

Het kan zijn dat u in aanmerking komt voor de aanvullende regeling als gevolg van onvrijwillige afkoop van uw polis. Als u denkt dat dit voor u van toepassing is, moet u het onderstaande formulier downloaden en uitprinten

Aanmeldingsformulier aanvullende regeling onvrijwillige afkoop

Stuurt u dit formulier dan, samen met de gevraagde bijlagen, aangetekend naar:
Goudse Levensverzekeringen N.V.
t.a.v. Team Beleggingsverzekeringen
Postbus 9
2800 MA GOUDA

Wat is het hefboom- en inteereffect?

Uw verzekering kan op twee manieren tot uitkering komen: bij in leven zijn op de einddatum van de verzekering of bij eerder overlijden. Bij in leven zijn op einddatum komt de waarde van de verzekering beschikbaar. Als er sprake is van een vast verzekerd bedrag bij overlijden komt bij overlijden zowel de op dat moment opgebouwde waarde beschikbaar als een uitkering uit de overlijdensrisicoverzekering.
Hierdoor kunnen uw nabestaanden beschikken over de afgesproken uitkering bij overlijden. De hoogte van de overlijdensrisicoverzekering is dan dus afhankelijk van de opgebouwde waarde.

Bij een daling van de koersen neemt de waarde van de verzekering af en moet er een hogere uitkering bij overlijden verzekerd worden.
De waarde van de verzekering en de hoogte van de uitkering bij overlijden zijn samen dus altijd gelijk aan het verzekerde bedrag bij overlijden dat op uw polis staat.

Uw premie-inleg wordt gebruikt om participaties te kopen in de door u gekozen beleggingsfondsen. De overlijdensrisicopremie wordt gefinancierd door participaties te verkopen. Daardoor neemt het aantal participaties af. Bij dalende koersen gaat de waarde van uw verzekering dus om twee redenen achteruit:

 • de participaties zijn minder waard, en
 • er moeten meer participaties worden verkocht om de overlijdensrisicodekking te financieren.
  Dit noemen we het negatieve hefboomeffect.

Dit effect kan ook omgekeerd voorkomen. Als de koersen stijgen, neemt de waarde van uw verzekering toe en moeten er minder participaties worden verkocht voor de overlijdensdekking. Dit noemen we het positieve hefboomeffect.

Het gevolg van het negatieve hefboomeffect is dat de waarde van uw verzekering daalt. Door de koersdaling zijn de participaties minder waard en worden er meer participaties verkocht om de risicopremie te betalen. Doordat u minder participaties bezit, die ook nog eens minder waard zijn, teert u in op de waarde die u heeft opgebouwd. Dit wordt het inteereffect genoemd.

Als dit zich over een langere periode voordoet, kan het voorkomen dat de waarde van uw verzekering sterk wordt verlaagd, of zelfs helemaal wordt opgebruikt, om de overlijdensrisicopremie en de kosten te betalen.

De Goudse heeft voor alle FlexxVermogensplannen en Eigen Effect Plannen gekeken of dit inteereffect zich heeft voorgedaan in de periode vóór 2008. Als dat zo is dan is hiervoor een tegemoetkoming uitgekeerd bij de uitvoering van de Regeling particuliere beleggingsverzekeringen De Goudse. Het effect kan echter ook in de resterende looptijden blijven voorkomen.

Wat als er bij uw verzekering sprake is van het hefboom- of inteereffect?
U kunt het hefboom- en inteereffect tegengaan door de huidige overlijdensrisicodekking te vervangen door een nieuwe dekking. Binnen uw beleggingsverzekering wordt dan een aparte overlijdensrisicodekking opgenomen met het oorspronkelijke verzekerde bedrag. Hier rekenen we een premie voor die niet meer afhankelijk is van de waarde van de participaties maar die vooraf wordt vastgesteld voor de hele resterende looptijd en jaarlijks wordt aangepast aan de leeftijd van de verzekerde.

Uw adviseur kan u helpen bij de vraag of er voor u sprake is van een hefboom- of inteereffect en of het dan verstandig is dit te neutraliseren. Laat u daarom informeren over de mogelijkheden, de risico’s en de voorwaarden.

Wat als uw polis is vervallen doordat de waarde nihil werd?

Als uw polis is beëindigd doordat de waarde te laag werd om daaruit de risicopremie en de kosten te onttrekken, komt u mogelijk in aanmerking voor een herberekening van de kosten. Dit geldt ook als uw polis binnen 5 jaar na ingaan van de verzekering is vervallen.

Wanneer de polis is beëindigd doordat de waarde nihil werd, passen wij de Regeling toe over de periode die de polis werkelijk heeft gelopen en niet over de oorspronkelijk afgesproken looptijd van de polis. We berekenen dan de waarde van de polis op basis van de regeling kostenmaximering over de verkorte duur. Als dan blijkt dat er meer kosten zijn ingehouden dan in de Regeling is vastgesteld, krijgt u een tegemoetkoming voor deze kosten.

Als de polis wordt beëindigd doordat de waarde nihil wordt na een eerdere verlaging waarbij we de Regeling hebben toegepast, dan krijgt u bij de beëindiging in ieder geval de waarde van de participaties die bij het toepassen van de Regeling aan de polis zijn toegevoegd.

De regeling voor beëindigde polissen door verval van waarde geldt niet als:

 • De polis premievrij is gemaakt en er in totaal minder dan € 1.200,- aan premie is betaald.
 • De polis in feite geen beleggingsverzekering maar een risicoverzekering is. In die gevallen is het verzekerde bedrag bij overlijden bij aanvang van de polis meer dan 5 keer zo hoog als de verwachte uitkering op de einddatum.
 • U de polis verlaagt of premievrij maakt nadat u voor het eerst bent geïnformeerd over de Regeling en de polis voor de einddatum beëindigd wordt door verval van waarde.
 • U een deel van de waarde uit de polis hebt opgenomen.

Als uw polis op 1 januari 2008 nog van kracht was, of u heeft al eerder een formulier ingestuurd, dan krijgt u automatisch bericht over de manier waarop we de Regeling hebben toegepast. Als dat niet zo is, moet u zelf actie ondernemen. U moet dan het aanmeldingsformulier invullen en aan ons opsturen. Zodra wij uw formulier hebben ontvangen, wordt uw verzoek door ons in behandeling genomen en krijgt u daarover bericht.