Waardeoverdracht Levensverzekering

U kunt desgewenst de waarde van uw lopende levensverzekering bij De Goudse overdragen naar een andere verzekering. Het kan ook zijn dat uw opbouwende lijfrenteverzekering de einddatum bereikt. In dat geval is er altijd waardeoverdracht nodig. Die verzekering is namelijk bestemd voor de aankoop van een lijfrente en u kunt de opgebouwde waarde in principe niet in één keer laten uitkeren. Hieronder leest u hoe u ervoor zorgt dat wij de waardeoverdracht voor u kunnen regelen.

Overdracht lopende verzekering

Wilt u de waarde van een lopende levensverzekering bij De Goudse overdragen naar een andere verzekering, bij De Goudse, een andere verzekeraar of een bank? Neem dan contact op met uw verzekeringsadviseur. Die kan u adviseren en de overdracht voor u regelen.

Er zijn soms wel voorwaarden. Als uw verzekering bijvoorbeeld is gekoppeld aan uw hypotheek, is overdracht alleen mogelijk met toestemming van de hypotheekverstrekker. En bij een lijfrenteverzekering is overdracht alleen toegestaan naar een product dat daarvoor bestemd is. Uw adviseur informeert u graag over uw mogelijkheden.

Om de overdracht te kunnen uitvoeren hebben wij het volgende nodig:

  • Verzoek dat is getekend door de verzekeringnemer – bij twee verzekeringnemers moeten beiden ondertekenen – waarin staat aan welke bank of verzekeraar de uitbetaling moet plaatsvinden, en onder vermelding van welke gegevens.
  • Kopie van een identiteitsbewijs van de verzekeringnemer(s).
  • Akkoordverklaring van de pandhouder wanneer het gaat om een verzekering die verpand is vanwege een hypotheek of geldlening. U kunt die opvragen bij de pandhouder.

U kunt de documenten ingescand mailen naar leven@goudse.com of verzenden naar:
De Goudse Levensverzekeringen
Postbus 9
2800 MA Gouda

Na ontvangst hiervan krijgt u van ons een formulier waarmee u ons kunt verzoeken uit te betalen. Daarin staat wat de waarde van uw verzekering is. U stuurt dit formulier dan naar ons terug met een handtekening van de verzekeringnemer(s), samen met de laatst afgegeven originele polis.

Lijfrente bereikt einddatum

Lijfrente bereikt einddatum

Ruim twee maanden voor de einddatum van uw opbouwende lijfrenteverzekering krijgt u van ons een brief. Daarin staat welke waarde uw verzekering op de einddatum heeft.
Bij verzekeringen met een gegarandeerd bedrag in euro’s is het vermelde bedrag de definitieve waarde. Bij beleggingsverzekeringen en verzekeringen in vreemde valuta’s kan de waarde nog hoger of lager uitpakken, afhankelijk van de koersen op de einddatum. In de brief vragen wij u wat u met het kapitaal wilt doen. Uw verzekeringsadviseur kan u helpen bij het maken van deze keuze.

Er zijn drie mogelijkheden:

  1. U verlengt uw lijfrenteverzekering. Die loopt dan door tot een nieuwe einddatum.
  2. U laat de waarde storten in een andere verzekering. Met die nieuwe verzekering bouwt u verder aan uw lijfrentekapitaal.
  3. U gebruikt de waarde om een lijfrente aan te kopen. U ontvangt dan uitkeringen vanaf een bepaalde datum. Dat kan onmiddellijk zijn, maar ook op een later tijdstap.

U kunt in alle drie de gevallen kiezen voor De Goudse. Uw verzekeringsadviseur regelt dit graag voor u. Maar u kunt bij de mogelijkheden 2 en 3 ook kiezen voor een andere verzekeraar of bank. Van die andere financiële instelling ontvangt u dan informatie over de waardeoverdracht. Geef deze gegevens door aan De Goudse.

U kunt de documenten ingescand mailen naar leven@goudse.com of verzenden naar:
De Goudse Levensverzekeringen
Postbus 9
2800 MA Gouda

U ontvangt dan in de week na de einddatum van ons een formulier waarmee u ons kunt verzoeken de (definitieve) eindwaarde van uw verzekering uit te betalen. U stuurt dit ondertekend door de begunstigde(n) naar ons terug, met een kopie van het identiteitsbewijs van de begunstigde(n) en de originele polis.

Hoe gaat het verder?

Hoe gaat het verder?

Na ontvangst van het ondertekende verzoek dragen wij binnen tien werkdagen de waarde over naar een verzekering van De Goudse of naar de andere verzekeraar of bank. Is er voor de overdracht meer dan tien werkdagen nodig? Dan maken wij voor alle dagen nadat wij u verzoek hebben ontvangen een rentevergoeding over naar de partij waarnaar wij ook de waarde van uw verzekering overmaken.
Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten

Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten

Draagt u de waarde niet over naar een verzekering van De Goudse maar van een andere verzekeraar of bank? En neemt die verzekeraar of bank niet deel aan het Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten (PSK)? Dan hebben wij ook een vrijwaringsverklaring nodig. U kunt die opvragen bij die verzekeraar of bank of bij uw verzekeringsadviseur. Alle verzekeraars of banken die zijn aangesloten bij het Verbond van Verzekeraars of de Nederlandse Vereniging van Banken nemen deel aan het PSK. Deze vindt u onder ‘handige links’.