Actievoorwaarden

1. Algemene bepalingen
1.1 Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie ‘Met jouw bedrijf op nationale radio’, hierna te noemen "de actie", georganiseerd door Goudse Verzekeringen Services B.V., hierna te noemen "de organisator".
1.2 De inschrijving voor deze actie loopt van 24 april 2024 tot 15 mei 2024. De commercials worden uitgezonden in juli en oktober 2024.

2. Deelname
2.1 Deelname aan de actie staat open voor alle mkb-klanten met een zakelijke verzekering bij de organisator, gevestigd in Nederland en met maximaal 50 werknemers. Onder werknemers wordt verstaan: mensen met een arbeidscontract die in vaste dienst zijn.
2.2 Werknemers van de organisator en hun directe familieleden, en verzekeringsadviseurs met een aanstelling bij de organisator, zijn uitgesloten van deelname aan de actie.
 
3.Hoe deel te nemen
3.1 Deelname aan de actie vindt plaats door het invullen van het deelnameformulier op de website van de organisator www.goudse.nl/deelnemen.
3.2 Slechts één inzending per bedrijf is toegestaan.
3.3 De winnaars krijgen een radiospot die door een reclamebureau wordt ontwikkeld op basis van de gegevens die zijn gedeeld in het deelnameformulier. Het reclamebureau doet een inhoudelijk voorstel waarop de winnaar één keer feedback kan geven.

4. Prijzen
4.1 De prijzen van de actie worden vermeld in de promotiematerialen en/of op de website van de organisator.
4.2 Prijzen zijn niet overdraagbaar en kunnen niet worden ingewisseld voor contant geld of andere prijzen.
4.3 De winnaars zijn verplicht inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting te betalen over de waarde van de prijs. De organisator vergoedt deze kosten na afloop van de reclamecampagne aan de winnaars.

5. Winnaars
5.1 De winnaars van de actie worden door een jury geselecteerd uit alle ingevulde deelnameformulieren die binnen de actieperiode zijn ingevuld en verstuurd.
5.2 De winnaars worden binnen drie weken na de sluitingsdatum persoonlijk op de hoogte gesteld via e-mail en/of telefoon.
5.3 De deelnemer stemt ermee in dat de naam van het bedrijf kan worden gepubliceerd wanneer deze wint.
 
6. Aansprakelijkheid
6.1 De organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, die voortvloeit uit deelname aan de actie of gebruik van de prijzen.
6.2 De organisator behoudt zich het recht voor om de actie te allen tijde en om welke reden dan ook te wijzigen, op te schorten of te annuleren zonder voorafgaande kennisgeving.

7. Privacy
7.1 Door deel te nemen aan de actie stemmen de deelnemers ermee in dat hun persoonlijke gegevens worden verzameld, verwerkt en gebruikt door de organisator voor doeleinden met betrekking tot de actie. Deelnemers hebben het recht de toestemming te allen tijde in te trekken.
7.2 De persoonlijke gegevens van deelnemers worden vertrouwelijk behandeld en niet aan derden verstrekt zonder toestemming van de deelnemer.
7.3 Organisator bewaart de persoonsgegevens voor zolang dat nodig is met betrekking tot deze actie en worden daarna verwijderd.
7.4 Deelnemers hebben het recht de organisator te verzoeken om inzage, rectificatie of het verwijderen van de persoonsgegevens of beperking van de verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Ook hebben deelnemers het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 
8. Toepasselijk recht
8.1 Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
8.2 Eventuele geschillen voortvloeiend uit of in verband met deze actievoorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Den Haag.
 
Door deel te nemen aan de actie verklaart de deelnemer zich akkoord met deze actievoorwaarden.
 
Goudse Verzekeringen Services B.V.
Bouwmeesterplein 1
Postbus 9
2800 MA Gouda 
KvK-nummer: 29044258

Datum: 24 april 2024