Gewijzigd elektrabeleid

Elektrabeleid

Steeds meer branden ontstaan door een defect in de elektrische installatie en de daarop aangesloten apparatuur. Bij schade blijkt regelmatig dat er geen keuring of onderhoud van de elektrische installatie heeft plaatsgevonden. Een keuring verkleint niet alleen de kans op brand maar zorgt ook voor een veilige omgeving voor medewerkers, klanten en de ondernemer zelf. Daarom hanteren wij sinds december 2020 een nieuw beleid voor het keuren van elektrische installaties.

Elektrabeleid in het kort

 • Voor een Bedrijfsgebouwen- en Inventaris/Goederenverzekering moeten de elektrische installatie en de daarop aangesloten apparatuur minimaal één keer in de vijf jaar worden gekeurd volgens de richtlijnen van NTA 8220 door een SCIOS Scope 10-bevoegd inspecteur.
 • Wanneer tijdens deze keuring gebreken worden geconstateerd, moet een installatiebedrijf die herstellen.
 • Heeft uw relatie een geldig NEN 3140-keuringrapport? Dan is dat tot herkeuring ook acceptabel.
 • Nieuw is dat u dit keuringsrapport – en bij eventuele gebreken ook de herstelverklaring – moet uploaden in de Adviseursmodule.

Waarom SCIOS Scope 10 en NTA 8220?

De NEN 3140, waarvan tot nu veel gebruik wordt gemaakt, is gericht op de veiligheid van medewerkers (en de Arbowet) en niet primair op de brandveiligheid. Bij een keuring volgens richtlijnen van NTA 8220 door een SCIOS Scope 10-bevoegd inspecteur ligt de focus op de brandveiligheid van de elektrische installatie en daarop aangesloten apparatuur. SCIOS is een kwaliteitskeurmerk voor inspectie en onderhoud van technische installaties.

Voor welke relaties?

 • Het aangescherpte elektrabeleid geldt voor relaties in de branches horeca, bouw, detailhandel, groothandel en persoonlijke en zakelijke dienstverlening.
 • Voor nieuwe relaties moet u binnen zes maanden na de ingangsdatum van de verzekering de keuringsdocumenten uploaden in de Adviseursmodule.
 • Voor relaties met een lopende verzekering krijgt u anderhalf jaar de tijd, vanaf het moment dat zij hierover door ons zijn geïnformeerd, om de keuringsdocumenten te uploaden.
Branche Voor wie?
Horeca

Bedrijven met een:
- Bedrijfsgebouwenverzekering met herbouwwaarde vanaf € 0,-
- Inventaris/Goederenverzekering met verzekerd bedrag vanaf € 25.000,-

Bouw Bedrijven met een werkplaats* en een 
- Bedrijfsgebouwenverzekering met herbouwwaarde vanaf € 0,-
- Inventaris/Goederenverzekering met verzekerd bedrag vanaf € 100.000,-
Detailhandel Bedrijven met een:
- Bedrijfsgebouwenverzekering met herbouwwaarde vanaf € 250.000,-
- Inventaris/Goederenverzekering met verzekerd bedrag vanaf € 250.000,-
Groothandel

Bedrijven met een:
opslag van bederfelijke producten
**
- Bedrijfsgebouwenverzekering met herbouwwaarde vanaf € 0,-
- Inventaris/Goederenverzekering met verzekerd bedrag vanaf € 0,- 

opslag van overige producten
- Bedrijfsgebouwenverzekering met herbouwwaarde vanaf € 250.000,-
- Inventaris/Goederenverzekering met verzekerd bedrag vanaf € 150.000,- 

zonder opslag (uitsluitend kantoor)
- Bedrijfsgebouwenverzekering met herbouwwaarde vanaf € 1.000.000,-
- Inventaris/Goederenverzekering met verzekerd bedrag vanaf € 500.000,-

Persoonlijke dienstverlening 

Bedrijven met een:
- Bedrijfsgebouwenverzekering met herbouwwaarde vanaf € 500.000,-
- Inventaris/Goederenverzekering met verzekerd bedrag € 500.000,-
  Voor sommige bedrijven geldt deze eis vanaf een lagere herbouwwaarde of verzekerd bedrag, zoals voor stomerijen,
  wasserettes, sauna’s, zonnestudio’s en fitnesscentra. Dit wordt bepaald in de bijzondere voorwaarden op het
  polisblad

Zakelijke dienstverlening  Bedrijven met een:
- Bedrijfsgebouwenverzekering met herbouwwaarde vanaf € 1.000.000,-
- Inventaris/Goederenverzekering met verzekerd bedrag vanaf € 500.000,-
  Voor sommige bedrijven geldt deze eis vanaf een lagere herbouwwaarde of verzekerd bedrag, zoals voor wasserijen
  en linnenverhuur bedrijven. Dit wordt bepaald in de bijzondere voorwaarden op het polisblad.

* Een werkplaats is een vaste plek in de bedrijfsruimte waar met elektrische apparatuur/gereedschappen regelmatig productie-, reparatie-, installatie- of andersoortige werkzaamheden worden verricht. Hieronder worden ook spuit- en brandgevaarlijke werkzaamheden verstaan.

**Onder bederfelijke producten verstaan we bijvoorbeeld bloemen, groenten, fruit, vlees, snacks, zuivel en vis.

Waar kan ik zien welke relaties het betreft?

Onder ‘Taken’ op het dashboard in de Adviseursmodule vindt u onder ‘Aanleveren’ een overzicht van de nieuwe én bestaande relaties voor wie u een keuringsdocument moet aanleveren, met de uiterlijke aanleverdatum en de status.

Uploaden keuringsdocumenten in de Adviseursmodule

 • Voor nieuwe relaties kan dit bij de aanvraag van een Inventaris/Goederen en/of Bedrijfsgebouwenverzekering.
 • Voor bestaande relaties kan dit bij de afgesloten Bedrijfsgebouwen- en Inventaris/Goederenverzekering in het ‘Overzicht producten’ van uw relatie via ‘Wijzigen’.

In dit filmpje laat onze collega Sander van den Berg zien hoe u dit eenvoudig kunt doen. Wij vragen u om gebruik te maken van deze mogelijkheid in de Adviseursmodule en de keuringsdocumenten niet op een andere manier aan te leveren.

Wat als de keuringsdocumenten niet (op tijd) worden geüpload?

Het is van groot belang dat wij deze keuringsdocumenten ontvangen. Zo weten u, uw relatie en wij dat de elektrische installatie veilig is en is er geen onnodige discussie bij schade. Als op de uiterlijke datum nog geen geldig keuringsrapport en eventuele herstelverklaring voor uw relatie is geüpload, wordt de verzekering niet beëindigd. De verzekering blijft dan doorlopen maar wel met een beperking van de dekking. Aangezien voor de Bedrijfsschade- en Extra Kostenverzekering dezelfde eisen gelden als voor de Inventaris/Goederenverzekering, betekent dit dat op deze verzekeringen dan dezelfde beperking van toepassing is.

Geen dekking voor schade door brand

Als wij niet voor de uiterlijke aanleverdatum een geldig keuringsrapport en - bij geconstateerde gebreken - een herstelverklaring hebben ontvangen, krijgt uw relatie een beperking van de dekking. Op het polisblad wordt dan een bijzondere voorwaarde opgenomen waarin staat dat schade door brand niet wordt vergoed. Deze beperking van de dekking geldt niet als uw relatie aantoont dat de schade ook zou zijn ontstaan, én even groot zou zijn geweest, als uw relatie op de schadedatum wél in het bezit zou zijn van een SCIOS Scope 10-keuringsrapport van maximaal vijf jaar oud, en eventuele geconstateerde gebreken had laten herstellen door een installatiebedrijf.

Alsnog aanleveren keuringsdocumenten

De beperking van de dekking vervalt wanneer uw relatie alsnog via u een geldig SCIOS Scope 10-keuringsrapport en – bij geconstateerde gebreken – een herstelverklaring met ons deelt.

Let op: relaties voor wie een elektrakeuring al vereist was


Het is mogelijk dat sommige van uw relaties al voor de ingang van het nieuwe beleid een NEN 3140- of een SCIOS Scope 10-clausule op hun polisblad hadden staan. Voor deze relaties geldt al langer de eis om de elektrische installatie te laten keuren. Alleen het uploaden van de keuringsdocumenten is nieuw. Als deze relaties niet beschikken over de vereiste keuringsdocumenten geldt de beperking van de dekking al voor hen.

Herinneringen

We helpen u herinneren aan het uploaden van de keuringsdocumenten. Naast het overzicht in de Adviseursmodule ontvangen u en uw relatie meerdere keren voor de uiterlijke aanleverdatum een herinneringsmail of -brief. Rond de uiterlijke datum ontvangt uw relatie een brief met een bevestiging van de ingang van de beperking op de dekking.

Houd rekening met doorlooptijd

Mocht er nog geen keuring hebben plaatsgevonden, maak dan zo snel mogelijk een afspraak. Vanaf de aanvraag van een keuring kan het wel zes maanden duren voordat uw relatie het keuringsrapport en de eventuele herstelverklaring heeft. Worden er tijdens de keuring gebreken geconstateerd, dan moeten die worden verholpen door een installatiebedrijf. Ook dit kost vaak meer tijd dan verwacht.

Stappenplan keuring

 1. Ondernemer geeft opdracht voor een SCIOS Scope 10-keuring aan een gecertificeerd keuringsbedrijf.
 2. De keuring van de elektrische installatie vindt plaats.
 3. Het keuringsrapport wordt opgeleverd.
 4. Ondernemer laat eventuele geconstateerde gebreken herstellen door een installatiebedrijf.
 5. Ondernemer vraagt het installatiebedrijf om een herstelverklaring.
 6. Ondernemer levert het keuringsrapport, en bij geconstateerde gebreken ook een herstelverklaring, aan bij de adviseur.
 7. Adviseur uploadt de keuringsdocumenten in de Adviseursmodule.

Waar moet ik op letten voor het plannen van een keuring?


Tijdens de keuring moet de spanning van de elektrische installatie(s) af zijn. Plan de keuring daarom op een dag of tijdstip dat dit geen problemen geeft in het bedrijf.

Wat als mijn relatie nog een NEN 3140-keuringsrapport heeft?


We verwachten dat een groot aantal ondernemers nog in het bezit is van een geldig keuringsrapport en eventuele herstelverklaring volgens de richtlijnen van NEN 3140. Daarom accepteren we voorlopig ook deze keuringsrapporten en (indien van toepassing) herstelverklaringen. Als de geldigheidsduur van het NEN-3140 rapport is verstreken, moet een herkeuring plaatsvinden volgens de richtlijnen van NTA 8220 door een SCIOS Scope 10-bevoegd inspecteur.

Herkeuring na 5 jaar


De termijn waarbinnen een herkeuring van de elektrische installatie gedaan moet worden is bij De Goudse 5 jaar. Ook als het keuringsbedrijf in het rapport vermeldt dat de geldigheid van het rapport 3 jaar is, hanteren wij een termijn van 5 jaar. De uiterlijke aanleverdatum van de keuringsdocumenten van de herkeuring staat op het polisblad vermeld en in de herinneringsbrieven die wij sturen. Er moet een herkeuring plaatsvinden én - zo nodig - herstel van geconstateerde gebreken, waarna de keuringsdocumenten binnen 5 jaar na de inspectiedatum van de vorige keuring met De Goudse gedeeld moeten worden.

Eenvoudig regelen van een keuring mét korting

In de Preventiezaak van De Goudse kan uw relatie een SCIOS Scope 10-keuring van de elektrische installatie met korting aanvragen. Natuurlijk kan uw relatie ook gebruikmaken van de diensten van een ander SCIOS Scope 10-bevoegd inspectiebedrijf. Op scios.nl/relatie vindt u een overzicht van Scope 10-bevoegde bedrijven.
Het is ook mogelijk om een gecombineerde keuring volgens SCIOS Scope 8 (richtlijnen NEN 3140) en Scope 10 (richtlijnen NTA 8220) aan te vragen. Zo voldoet uw relatie aan de eisen van de Arbowet én De Goudse.

Meer weten?

In deze folder vindt u meer informatie over de keuring van de elektrische installatie en het uploaden van de keuringsdocumenten. Natuurlijk kunt u ook contact opnemen met uw relatiebeheerder of accountmanager.

Informatie Branchevoorwaarden en overige wijzigingen

Hier vindt u meer informatie over de Branchevoorwaarden en de wijzigingen in de verzekeringen en acceptatiebeleid.

Branchevoorwaarden
Wijzigingen Detailhandel
Wijzigingen Bouw
Wijzigingen Horeca
Wijzigingen Groothandel
Wijzigingen Persoonlijke dienstverlening 
Wijzigingen Zakelijke dienstverlening