Nieuwe dekkingen wijzigingen acceptatiebeleid Groothandel

Regelmatig spreken wij ondernemers in de groothandel en hun adviseurs. Dat geeft ons inzicht in de branche. Ook ontwikkelingen in de markt volgen wij op de voet. Op grond van dat alles hebben wij ons branchepakket CompleetVerzekerd Groothandel verbeterd en de voorwaarden en preventiemaatregelen geactualiseerd. Deze wijzigingen gaan in op 9 juni 2022. 

Hoe informeren wij uw relaties? 
Uw relaties in de branche groothandel ontvangen begin mei een brief van ons met informatie over de wijzigingen die voor hen gelden vanaf 9 juni 2022. Afhankelijk van hoe u uw administratie heeft ingericht, ontvangt u een kopie van deze brief via EMS of via de post.

Gewijzigde producten

Via de onderstaande links ziet u wat er voor de verschillende producten of productgroepen vanaf 9 juni 2022 verandert voor uw nieuwe en bestaande relaties in de branche groothandel.

Aansprakelijkheid
Bedrijfsgebouwen, Inventaris/Goederen en Bedrijfsschade 
Inventaris/Goederen
Rechtsbijstand Bedrijven
Vervoer Eigen Goederen
Bestel- en Vrachtauto
Aanhangwagen/Oplegger
Verkeersschade Medewerkers

Aansprakelijkheid

Hieronder vindt u een overzicht van de wijzigingen die vanaf 9 juni 2022 gelden voor de Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven (AVB). 

Nieuw: dekking werkzaamheden bij klanten
Ondernemers in de groothandel kunnen werkzaamheden (laten) verrichten bij klanten. De aansprakelijkheid voor deze werkzaamheden kan voortaan aanvullend worden meeverzekerd tegen een premietoeslag van 25%. Het eigen risico van deze dekking is gelijk aan het eigen risico op de polis. 

Wat is verzekerd? 
Onder werkzaamheden bij klanten verstaan we bijvoorbeeld het uitpakken, neerzetten, ophangen, installeren, leggen, monteren, repareren en onderhouden van door uw relatie geleverde zaken. 

Relaties met een lopende dekking
De bestaande clausules, die deze dekking geven, worden van de polis verwijderd. In plaats hiervan komt de dekking Werkzaamheden bij klanten. Dit heeft geen gevolgen voor de premie.

Productaansprakelijkheid
Ondernemers die producten importeren van buiten de EER, zelf producten maken of bewerken of producten onder een eigen merk verkopen, kunnen in die gevallen als ‘producent’ gezien worden en niet alleen als verkoper maar ook als producent aangesproken worden.

De AVB biedt in die gevallen voortaan alleen dekking als die producten voldoen aan de Europese richtlijnen en wet- en regelgeving.
Voor de productcategorieën cosmetica en diervoeding geldt in het vervolg een dekking voor productaansprakelijkheid van maximaal € 500.000,- per aanspraak en per jaar. 

Voor een aantal productcategorieën is productaansprakelijkheid niet meer verzekerd. Een overzicht van deze categorieën vindt u hier.

Voedselveiligheid
Produceert, verwerkt of distribueert uw relatie levensmiddelen of diervoeding? Dan biedt de AVB alleen dekking voor aansprakelijkheid als er gewerkt wordt volgens een hygiënecode die officieel erkend is voor de sector van uw relatie of volgens een HACCP- voedselveiligheidsplan dat voldoet aan de voorwaarden van EG Verordening Nr. 852/2004.

Dekking vermogensschade 
In de Aanvullende Voorwaarden Aansprakelijkheid Bedrijven was een dekking opgenomen voor vermogensschade. Deze dekking is echter niet relevant voor bedrijven in de groothandel en maakt daarom geen onderdeel meer uit van de Productvoorwaarden Aansprakelijkheid.

Bedrijfsgebouwen, Inventaris/Goederen en Bedrijfsschade

Verbeteringen Bedrijfsgebouwen, Inventaris/Goederen en Bedrijfsschade
De Bedrijfsgebouwen-, Inventaris/Goederen- en Bedrijfsschadeverzekering zijn vanaf 9 juni 2022 verbeterd en uitgebreid met de volgende dekkingen: 

Wateraccumulatie
Schade die ontstaat door wateraccumulatie is in het vervolg verzekerd. Voor gebouwen met een plat dak in combinatie met een stalen draagconstructie geldt een aantal preventiemaatregelen voor deze dekking. Deze staan in de productvoorwaarden.

Omvallende objecten
Schade die ontstaat doordat objecten of delen daarvan op of tegen uw bedrijfsgebouw vallen, zoals kranen, heistellingen en hoogwerkers, wordt voortaan vergoed. Ook schade door omvallende bomen of afgebroken takken wordt vergoed.

Rioolwater
Schade door rioolwater, dat onvoorzien via inpandige afvoerleidingen is teruggestroomd, wordt vergoed.
 
Wijzigingen Inventaris/Goederen en Bedrijfsgebouwen
Hieronder vindt u een overzicht van de gewijzigde preventiemaatregelen voor de Inventaris/Goederen- en/of Bedrijfsgebouwenverzekering die gelden vanaf 9 juni 2022. 

Acculaadplaats
Veel groothandels gebruiken acculaders voor het opladen van werkmaterieel, zoals heftrucks, stapelaars en palletwagens. Het opladen van accu’s moet plaatsvinden in een speciaal hiervoor ingerichte acculaadplaats. Deze acculaadplaats moet voldoen aan de volgende eisen:

 • De ruimte rond de acculaadplaats moet ten minste voor 2 meter rondom vrij zijn van brandbare materialen.
 • De laadinrichting van de accu moet op ruime afstand van de accu worden geplaatst, op een hoogte van 1 tot 1,5 meter van het vloeroppervlak.
 • De snoeren van de oplader mogen na gebruik niet op de grond liggen.

Brandblusmiddelen

 • In de bedrijfsruimte moet zich op elke afzonderlijke bedrijfsvloer per 200 m2 vloeroppervlakte ten minste één schuimblusser (type AB) met een minimale capaciteit van 6 liter of een brandhaspel bevinden op een duidelijk zichtbare en goed bereikbare plaats.
 • De schuimblussers moeten ten minste één keer in de twee jaar worden gekeurd en onderhouden door een REOB-gecertificeerd onderhoudsbedrijf. Voor brandslanghaspels is dit jaarlijks vereist.

Gebruik van poetsdoeken in combinatie met olie
Broei, en vooral de combinatie van olie en textiel, vormt een groot brandrisico. Wanneer in een bedrijf wordt gewerkt met oliën en hier poetsdoeken bij worden gebruikt, moeten deze poetsdoeken na gebruik worden gedeponeerd in metalen vaten met gesloten metalen deksels of in metalen vlamdovende afvalbakken. Ook speciale kunststof poetsdoekcontainers zijn toegestaan. Deze containers, vaten en afvalbakken mogen alleen worden gebruikt voor poetsdoeken en niet voor ander afval.

Extra tijd voor aanschaf nieuwe preventiemiddelen
Sommige van de bovengenoemde preventiemaatregelen zijn nieuw voor uw relatie en we begrijpen dat het tijd kost om bijvoorbeeld een schuimblusser aan te schaffen. Daarom geven we uw relatie tot 1 oktober 2022 de tijd om dit te regelen. Via de Preventiezaak  van De Goudse kunt u deze preventiemiddelen met korting aanschaffen.

Zonnepanelen
Steeds meer branden worden veroorzaakt door zonnepanelen. Omdat brandveiligheid voor ons hoge prioriteit heeft, stellen we voor nieuwe relaties de volgende preventie-eisen:

 • Wanneer uw relatie meer dan 50 zonnepanelen heeft, zien wij dit als een verhoogd risico en vindt acceptatie plaats in overleg met een medewerker van De Goudse.
 • Er kan geen Bedrijfsgebouwen- en/of Inventaris/Goederenverzekering worden afgesloten als het bedrijfsgebouw in het dak geïntegreerde zonnepanelen (indaksystemen) heeft.

Inventaris/Goederen

Nieuw: Piekvoorraad bij Inventaris/Goederen
Zijn er perioden in het jaar waarin uw relatie piekvoorraden in het bedrijf heeft? De Inventaris/Goederenverzekering biedt standaard een overdekking van 10% op het verzekerd bedrag van goederen. Mocht dit niet voldoende zijn, dan kan uw relatie piekvoorraad in het vervolg voor maximaal 4 maanden per jaar aanvullend verzekeren tot maximaal 125% van het verzekerd bedrag. 

Inbraakbeveiliging conform VRKI
Wanneer nieuwe relaties vanaf 9 juni 2022 een Inventaris/Goederenverzekering afsluiten, gelden de inbraakbeveiligingseisen conform VRKI 2.0. De VRKI 2.0 wordt gebruikt door de meeste verzekeraars en beveiligingsinstallateurs. 

Hoe werkt de VRKI 2.0? 
De Verbeterde RisicoKlassenIndeling (VRKI 2.0) is een instrument waarmee een risico-inschatting van diefstal en inbraak voor bedrijven kan worden gemaakt. Deze inschatting bepaalt in welke risicoklasse een bedrijf valt en de hoogte van deze klasse bepaalt de beveiligingsmaatregelen die nodig zijn om inbraak te voorkomen. Kijk voor meer informatie op www.hetccv.nl/vrki.

Voor welke relaties geldt de VRKI 2.0?
In de onderstaande tabel ziet u welk soort bedrijven aan de inbraakbeveiligingseisen van de VRKI 2.0 moeten voldoen. Dit geldt voor nieuwe polissen met ingangsdatum 9 juni 2022 of later. 

Soort bedrijf Inbraakbeveiligingseisen van verzekerd bedrag
Groothandel met uitsluitend een kantoorfunctie € 0,- tot € 75.000,- : SKG**-sloten
vanaf € 75.000,- : conform VRKI 2.0
Groothandel met laag inbraakrisico
(bijv. groothandel in food zoals groente, fruit, vlees, snacks, bloemen)

€ 0,- tot € 300.000,- : SKG**-sloten
vanaf € 300.000,- : conform VRKI 2.0

Groothandel met gemiddeld inbraakrisico
(bijv. groothandel in witgoed, modeartikelen, huishoudelijke artikelen)
€ 0,- tot € 25.000,- : SKG**-sloten
vanaf € 25.000,- : conform VRKI 2.0
Groothandel met hoog inbraakrisico
(bijv. groothandel in elektronica, kleding, cosmetica, optische artikelen, fietsen)
vanaf € 0,- : conform VRKI 2.0

Wat betekent VRKI voor mijn relaties?
Voor relaties die op basis van de bovenstaande tabel aan de inbraakbeveiligingseisen van VRKI moeten voldoen, gelden de volgende verplichtingen:

 • De risicoklasse van de inbraakbeveiliging van de bedrijfsruimte is vastgesteld door een BORG- of een VEB-beveiligingsbedrijf op basis van de VRKI 2.0 en wordt minimaal één keer per 5 jaar opnieuw vastgesteld.
 • De beveiligingsmaatregelen voldoen aan de eisen van de vastgestelde risicoklasse en zijn uitgevoerd door of namens dit beveiligingsbedrijf.
 • Als een inbraaksignaleringssysteem deel uitmaakt van de beveiligingsmaatregelen, wordt dit periodiek onderhouden op basis van de eisen gesteld in VRKI 2.0.
 • Wanneer de verzekerde of zijn personeel niet in de beveiligde bedrijfsruimte aanwezig is, moeten alle beveiligingsmaatregelen correct en volledig in gebruik zijn.
 • Als een beveiligingsmaatregel defect is, moet de verzekerde direct maatregelen nemen om schade door diefstal of vandalisme te voorkomen. 
Voor lopende verzekeringen blijven de bestaande inbraakbeveiligingseisen van toepassing. Op het moment dat het verzekerd bedrag wordt gewijzigd, gaan de nieuwe VRKI-eisen in (indien van toepassing).

Preventie-eisen koel- en vriesinstallaties
De vragen in de Adviseursmodule over koel- en vriesinstallaties en de hieraan gekoppelde clausules komen te vervallen. In het vervolg zijn deze preventie-eisen gekoppeld aan de aanvullende dekking voor koelschade op de Inventaris/Goederenverzekering. Deze preventie-eisen zijn opgenomen in de Branchevoorwaarden Groothandel.

Rechtsbijstand Bedrijven

De Rechtsbijstandverzekering wijzigen we per 9 juni 2022 als volgt:

 • Voor externe kosten wordt de maximale vergoeding beperkt tot € 50.000,- (bijvoorbeeld de kosten van een zelfgekozen advocaat). Als u kiest voor ondersteuning door SRK Rechtsbijstand is de vergoeding nog steeds onbeperkt.
 • Geschillen rond de oprichting en instandhouding van een bedrijf zijn voortaan uitgesloten.

Vervoer Eigen Goederen

Nieuw: dekking koelschade bij stilstand 
Veel bedrijven die zelf goederen vervoeren, laden hun vervoermiddelen vaak al de avond voor vertrek in. Ook dan kan de koelinstallatie van een bestel- of vrachtauto uitvallen en kunnen de producten bederven. Daarom is het bederf van beperkt houdbare goederen niet alleen tijdens het vervoer, maar in het vervolg ook tijdens stilstand verzekerd.

Bestel- en Vrachtauto

Nieuw: dekking voor vast gemonteerd werkmaterieel
Het op de bestel- of vrachtauto vast gemonteerde werkmaterieel kan aanvullend verzekerd worden bij de Bestel- en Vrachtautoverzekering tegen 10% premietoeslag. Het werkmaterieel is dan verzekerd tegen dezelfde condities als de bestel- en vrachtauto.

Aanhangwagen/Oplegger

Nieuw: Opleggerverzekering
Naast aanhangwagens is het ook mogelijk om een oplegger te verzekeren.

Verkeersschade Medewerkers

De Verkeersschadeverzekering Medewerkers is vanaf 9 juni 2022 als volgt verbeterd:

 • Het verzekeringsgebied wordt uitgebreid van Europa naar de gehele wereld.
 • De verzekering biedt ook dekking tijdens de normale reis heen en terug tussen woning en werkplek (woon-werkverkeer).
 • Ook stagiaires, vrijwilligers, uitzendkrachten en zzp’ers die u tijdelijk inschakelt zijn standaard meeverzekerd.
 • U kunt in het vervolg scooters en brommers meeverzekeren tegen een premie van € 75,- per scooter/brommer.

Vragen of meer informatie

Heeft u vragen over deze wijzigingen? Neem dan contact op met uw relatiebeheerder of accountmanager.

Informatie over Elektrabeleid, Branchevoorwaarden en wijzigingen andere branches

Via de onderstaande links vindt u meer informatie over:

Elektrabeleid
Branchevoorwaarden
Wijzigingen Horeca
Wijzigingen Bouw
Wijzigingen Detailhandel
Wijzigingen Persoonlijke dienstverlening