DGA en verzekeringen: wel of geen verzekeringsplicht?

Algemeen • Bedrijfsverzekeringen
In Nederland bestaan er een aantal verplichte werknemersverzekeringen: de Ziektewet (ZW), de Werkloosheidswet (WW) en de Wet Inkomen en Arbeid (WIA). Iedereen die in ons land in loondienst werkt, is ervoor verzekerd. Maar hoe zit dat nu precies voor de Directeur-Grootaandeelhouders (DGA’s): in welk geval zijn zij verplicht verzekerd? En hoe kunnen zij zichzelf verzekeren tegen loonverlies? U leest het allemaal in dit artikel.

Wanneer wordt iemand aangemerkt als DGA?

Een Directeur-Grootaandeelhouder (DGA) is een bestuurder van een besloten vennootschap (bv) of een commanditaire vennootschap (cv) die tegelijkertijd een aanzienlijk deel van de aandelen in het bedrijf bezit. Wat precies als een ‘aanzienlijk deel’ wordt beschouwd kan variëren. Vaak wordt er gekeken naar bezit van meer dan 5% van de aandelen of het uitoefenen van meer dan 5% van de stemrechten. Soms kan iemand ook als DGA worden beschouwd als hij invloed heeft op de besluitvorming van het bedrijf, ongeacht hoeveel aandelen hij bezit. Dit geldt zowel voor besloten vennootschappen (bv) als commanditaire vennootschappen (cv) en zowel voor natuurlijke personen als rechtspersonen.  

Heeft u twijfels rondom de vraag of u of iemand anders wel of niet als DGA wordt beschouwd? Een accountant, fiscaal adviseur of jurist kan u helpen deze vraag te beantwoorden. Zij beoordelen de specifieke omstandigheden van uw bedrijf en de desbetreffende persoon en achterhalen of iemand wel of niet als Directeur-Grootaandeelhouder wordt beschouwd.
“In zijn algemeenheid geldt dat een Directeur-Grootaandeelhouder niet verplicht verzekerd is voor de werknemersverzekeringen, wanneer er geen sprake is van ondergeschiktheid.”

Heeft een DGA wel of geen verzekeringsplicht voor de werknemersverzekeringen?

Sinds 2016 zijn er nieuwe regels rondom de verzekeringsplicht van een DGA. Het is niet in alle gevallen simpel om te bepalen of u als DGA verplicht verzekerd bent. Laat u hierover dan ook goed informeren. 

Ondergeschiktheid

In zijn algemeenheid geldt dat een Directeur-Grootaandeelhouder niet verplicht verzekerd is voor de werknemersverzekeringen wanneer er geen sprake is van ondergeschiktheid. Hij of zij kan dan niet worden aangemerkt als ‘werknemer’. Er is bijvoorbeeld geen sprake van ondergeschiktheid als een DGA meer dan de helft van de aandelen bezit en beslissingen kan nemen over zijn eigen ontslag. Of als de familie (bloed of aanverwanten t/m de derde graad of de echtgenoot) van de DGA minstens twee derde van de aandelen met stemrecht bezit en de DGA zelf minstens één aandeel bezit.  

Beslissende stem en nevengeschiktheid

Als een Directeur-Grootaandeelhouder geen beslissende stem heeft in de algemene vergadering van de vennootschap, is hij meestal wel verplicht verzekerd voor werknemersverzekeringen, tenzij er sprake is van nevengeschiktheid. Dit betekent dat een DGA samen met een aantal anderen elk een gelijk deel in de aandelen van de bv heeft en samen alle aandelen bezit.  

Is een DGA aan te merken als ‘werknemer’, dan draagt hij of zij dus gewoon premies af voor de werknemersverzekeringen. De DGA doet dan ook mee op de collectieve personeelsverzekeringen.
“Als een DGA geen beslissende stem heeft in de algemene vergadering, is hij of zij meestal verplicht verzekerd voor werknemersverzekeringen, tenzij er sprake is van nevengeschiktheid.”

Is de meewerkende partner van een DGA verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen?

Of een meewerkende partner in een bv al dan niet verplicht verzekerd is voor de werknemersverzekeringen, hangt af van de omstandigheden. Als de partner zich verplicht heeft om voor het bedrijf te werken onder condities die vergelijkbaar zijn met andere werknemers, er sprake is van een verplichting om loon te betalen en er sprake is van een gezagsverhouding, dan is hij of zij gewoon verplicht verzekerd. Als deze arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden ontbreken, dan is er geen verzekeringsplicht. 

Indien de partner aandelen bezit met stemrecht en tevens statutair bestuurder is, dan gelden de regels voor verzekeringsplicht van de DGA (zoals hierboven beschreven). Meewerkende kinderen vallen meestal wel onder de werknemersverzekeringen, afhankelijk van de gezagsverhouding.

Hoe kunt u zich als DGA zelf verzekeren tegen loonverlies?

Als Directeur-Grootaandeelhouder zonder verzekeringsplicht heeft u geen recht op een uitkering vanuit de WW, Ziektewet en WIA. Omdat u niet als ‘werknemer’ wordt gekwalificeerd, bent u ook niet verzekerd op de verzekeringen die u via De Goudse heeft afgesloten voor uw personeel, zoals de Verzuimverzekering en de Ongevallenverzekering Collectief. Naast de bijstand is er vanuit de overheid niets voor u geregeld bij arbeidsongeschiktheid. Het afsluiten van de juiste verzekeringen is dan aan te raden.
  • Arbeidsongeschiktheidsverzekering
    Om uzelf te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid, kunt u een Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor DGA’s afsluiten. U kiest zelf een verzekerd bedrag. De kosten van de verzekering zijn onder andere afhankelijk van uw beroep, uw werkzaamheden en de gekozen dekking.
  • Nabestaandenverzekering
    Op de Nabestaandenverzekering Collectief kunt u als DGA ook zelf deelnemen. U kunt ervoor kiezen om uw partner mee te verzekeren. Wanneer u overlijdt, hebben uw nabestaanden recht op een uitkering vanuit deze verzekering.
  • Ongevallenverzekering
    Wilt u uzelf verzekeren tegen het risico op een ongeval? Als DGA kunt u niet deelnemen op onze Ongevallenverzekering Collectief. Tip: controleer of u een ongevallenverzekering heeft afgesloten in uw privépakket. En zo ja, onderzoek of ook werkomstandigheden daarop zijn gedekt (of gedekt kunnen worden).

Laat u adviseren door een onafhankelijk adviseur

Heeft u behoefte aan advies omtrent relevante verzekeringen voor u als DGA? Win vrijblijvend advies in bij een onafhankelijk adviseur en bereid u goed voor op het risico van loonverlies.