Organisatie VGG

Organisatie van de vereniging

De interne organisatie van onze VGG is eenvoudig en doeltreffend. Het dagelijks bestuur (DB) bestaat uit een oneven aantal personen om staking van stemmen te voorkomen. Het aantal DB leden is zo klein mogelijk: drie. Dat houdt in dat alleen de drie hoofdfuncties van een bestuur voorkomen: voorzitter, secretaris en penningmeester. Dat betekent dat allerlei incidentele kortlopende taken ook door dit drietal worden uitgevoerd.

Vaste programmapunten worden georganiseerd en uitgevoerd door leden van het algemeen bestuur, dat minimaal een keer per jaar bijeen komt. Nu zijn dat twee leden, die de leiding hebben over permanente Commissies, te weten de Sociale Commissie en de Evenementencommissie onder leiding van een commissievoorzitter. Beide commissievoorzitters hebben een assistent/vervanger. Maar er is ook een derde vaste commissie, onder leiding van de voorzitter: de Commissie Pensioenen en Financiële Zaken, die - in tegenstelling tot de permanente commissies - verschillend van samenstelling is. De bezetting is afhankelijk van de deskundigheid, die voor een opdracht of een vraagstuk nodig is.

De externe organisatie van de vereniging is - voor zo ver actueel en noodzakelijk - situationeel bepaald. De contacten worden onderhouden door leden van het bestuur. Een terugkerend contact wordt gevormd door het voor- en najaarsoverleg met een door De Goudse aangewezen contactpersoon, de ondernemingsraad van De Goudse en incidenteel met Zwitserleven. Het contact met leden van de vereniging is zo vanzelfsprekend dat we er hier in deze website, één van de contactmogelijkheden, niet verder op doorgaan.

Namen van leden van Bestuur en Commissies vindt u bij Contactgegevens VGG.

Bestuur

Indien het Bestuur uit meer dan drie personen bestaat, vormen de voorzitter, de secretaris en de penningmeester tezamen het Dagelijks Bestuur van de Vereniging.
Het voltallige bestuur wordt ook wel het Algemeen Bestuur genoemd, zie artikel 3 van het Huishoudelijk Reglement.

Overleg met De Goudse

Het dagelijks bestuur overlegt twee keer per jaar met De Goudse. In het voorjaarsoverleg vormen de financiën een vast overlegpunt. Het overleg vindt plaats met een door het bestuur van De Goudse daarvoor aangewezen persoon. De agenda wordt opgesteld door de Vereniging. Alle punten die de VGG of De Goudse gemeenschappelijk raken komen aan de orde.

Commissies

De Vereniging kent twee actieve vaste commissies.
  • De Sociale Commissie regelt attenties bij kroonjaren van leden. Deze geste wordt – zo blijkt uit de reacties – hogelijk op prijs gesteld. Deze commissie bestaat uit twee leden waarvan een lid zitting heeft in het algemeen bestuur.
  • De Commissie Pensioenen en Financiële Zaken, veelal aangeduid met financiële commissie, houdt zich voornamelijk bezig met pensioenreglementen en -uitkeringen. De commissie bestaat uit een lid van het dagelijks bestuur en een deskundig lid van de vereniging. De commissie wordt – afhankelijk van het onderwerp – versterkt door deskundigheid uit onze vereniging of daarbuiten.

De VGG kent ook twee commissies die alleen optreden bij een bepaalde gebeurtenis.

  • De Kascontrole Commissie treedt twee keer per jaar op: bij het controle op de financiële stukken en de rapportage aan de leden van de vereniging op de algemene ledenvergadering in het voorjaar. Leden van de commissie komen voort uit eigen gelederen. Een niet gereglementeerde afspraak is dat een kascontrole lid maximaal drie keer zijn/haar bijdrage kan leveren. Om vertragingen in het werk te voorkomen is een reserve lid altijd bereid in te vallen.
  • De Evenementen Commissie wordt bezet door een lid van het algemeen bestuur en een ander lid van de vereniging. Met de constructie van de commissie is iets bijzonders aan de hand. De alom bekende activiteit, het seniorenuitje, wordt gefinancierd door De Goudse en uitgevoerd door de VGG. In de financiële verantwoording van de Vereniging vindt u dus niets terug van deze activiteit.

Voor incidentele opdrachten, activiteiten en voorstellen worden tijdelijke commissies benoemd, die na het werk weer worden opgeheven.

Sociale Commissie

Het doel van de Sociale Commissie is contact leggen met leden en hun partners bij gebeurtenissen met een bijzondere betekenis als kroonjaren, huwelijksjubilea, ernstige ziekte, condoleances, hetzij schriftelijk, hetzij telefonisch of in een enkele situatie door middel van bezoek. Op het Aanmeldingsformulier Lidmaatschap VGG kunt u aangeven of u de activiteiten van de commissie op prijs stelt. U kunt dit uiteraard ook later alsnog melden aan de commissie!

Op de jaarvergadering van april 2016 is besloten de namen van de leden die een kroonjaar (65, 70, 75 enz.) of huwelijksjubileum (50, 55, 60 enz.) vieren in de rubriek Nieuws van de VGG op de website van de Vereniging te vermelden. U vindt ze door op die zoektermen te zoeken via de zoekfunctie hier rechtsboven!

De samenstelling van de commissie treft u aan in de rubriek Contactgegevens.

Commissie Pensioenen en Financiële Zaken

De Commissie Pensioenen en Financiële Zaken houdt zich bezig met vraagstukken rond de financiële belangen van de leden van de VGG. Zo houdt de commissie zich bezig met het bewaken van de pensioenafspraken inclusief toeslagverlening (indexatie) tussen De Goudse en de pensioenuitvoerder Zwitserleven. De commissie voert indien nodig overleg met De Goudse en Zwitserleven over de uitvoering hiervan. Ook is een lid van de commissie vertegenwoordigd in de afvaardiging van De Goudse richting Zwitserleven.

Maar ook andere financiële vragen kunnen door het bestuur van de VGG aan de commissie worden voorgelegd en zoeken de leden van de commissie naar mogelijkheden bij diverse organisaties om de belangen van gepensioneerden te behartigen.
De samenstelling van de commissie treft u aan in de rubriek Contactgegevens.

Kascontrole Commissie

In de jaarlijkse algemene ledenvergadering presenteert het Bestuur de financiële verslagen over het afgelopen jaar. De Kascontrole commissie controleert die jaarlijkse financiële verantwoording. De commissie moet vaststellen dat de informatie in het financieel verslag toereikend en correct is. ‘Toereikend' houdt zoveel in als: niet te veel – niet te weinig – toegankelijk.‘Correct' wil zeggen: juist, volledig en actueel. Het financieel verslag moet een zodanige vorm en inhoud hebben, dat de leden adequaat geïnformeerd worden over het in het afgelopen boekjaar gevoerde financiële beleid en daarover een oordeel kunnen geven. Als de Kascontrole commissie de financiële stukken heeft gecontroleerd en in orde heeft bevonden zal zij de aanwezigen bij de algemene ledenvergadering voorstellen de Penningmeester c.q. het Bestuur decharge te verlenen.
De samenstelling van de commissie treft u aan in de rubriek Contactgegevens.

Evenementen Commissie

De VGG kent (nog) geen activiteiten die onder deze commissie ressorteren. Activiteiten hebben zich nog niet aangekondigd. De Seniorendag (zie aldaar) is een activiteit van De Goudse, die de organisatie heeft overgedragen aan de VGG / Evenementen Commissie.

De samenstelling van de commissie treft u aan in de rubriek Contactgegevens.