Lidmaatschap

De VGG kent twee soorten leden:

 • Medewerkers, medewerksters en hun partners die bij De Goudse hun pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt of wegens volledige arbeidsongeschiktheid De Goudse hebben verlaten.
 • Voormalige medewerkers en medewerksters die zijn vertrokken bij De Goudse voordat zij de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt en deze pensioendatum inmiddels wel hebben bereikt, de zogenaamde ex-slapers.

Het lidmaatschap brengt geen kosten met zich mee. Wel wordt ieder jaar een vrijwillige bijdrage gevraagd van ten minste € 6,-. Deze vrijwillige bijdrage is bestemd voor een buffer als De Goudse om hen moverende redenen besluit onze vereniging niet langer financieel te ondersteunen. Hoe u dit doet, leest u op deze pagina bij Overmaken vrijwillige bijdrage.

U stuurt het aanmeldingsformulier (zie het blok hieronder) op naar de secretaris (zie bij Contactgegevens VGG). De VGG hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In ons Privacybeleid willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens en welke rechten u heeft. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.

Aanmeldingsformulieren VGG

Voor aanmelding als nieuw lid van de VGG gebruikt u bij voorkeur het Aanmeldingsformulier Lidmaatschap VGG en stuurt u dit ingevuld op naar de secretaris.

Medewerkers van De Goudse ontvangen bij hun pensionering via De Goudse een introductiebrief over de VGG en een aanmeldingsformulier. Via deze link komt u bij het Aanmeldingsformulier voor ex-slapers.

Overmaken vrijwillige bijdrage

Wij verzoeken u uw vrijwillige bijdrage van ten minste € 6,- te storten op onze bankrekening: NL57INGB0005121661 ten name van: Vereniging Pensioengerechtigden De Goudse. Onder vermelding van: Vrijwillige bijdrage VGG.

Echter let op: het bestuur heeft met instemming van de leden de afgelopen jaren geen vrijwillige bijdrage gevraagd.

Ook voor het jaar 2021 is het bestuur van mening dat er geen noodzaak bestaat om een vrijwillige bijdrage aan de leden te vragen. Instemming voor dit voornemen zal op de ledenvergadering in november gevraagd worden.

Ledenadministratie

Via het aanmeldingsformulier hebben wij veelal de navolgende gegevens over u: 

 • uw naam en voorletter(s),
 • uw adresgegevens: straat en huisnummer, postcode en woonplaats,
 • uw geboortedatum,
 • uw telefoonnummer,
 • de ingangsdatum van uw lidmaatschap,
 • uw status als gepensioneerde,
 • of u zich al dan niet hebt opgegeven voor de activiteiten van de Sociale Commissie (zie aldaar), 
 • en – ook heel belangrijk – uw e-mailadres.

En indien opgegeven:

 • uw eventuele huwelijksdatum of datum van uw geregistreerd partnerschap,
 • de naam van uw partner,
 • de geboortedatum van uw partner.

U wordt vriendelijk verzocht wijzigingen in uw persoonlijke situatie door te geven aan de secretaris, het waarom leest u rechts!

Bij het registreren van uw persoonsgegevens houden wij ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals vastgelegd in ons Privacybeleid.

Wijzigingen doorgeven

Op grond van privacywetgeving, zie ons Privacybeleid, mogen zowel De Goudse als Zwitserleven geen gegevens beschikbaar stellen aan de Vereniging Gepensioneerden De Goudse. Om die reden loopt onze administratie binnen de kortste tijd achter. Ons verzoek is derhalve of u bij wijziging van één van uw situaties ook de VGG van deze mutatie in kennis te stellen. U kunt hiervoor contact op nemen met de secretaris.