Privacy

Privacybeleid

Sinds 25 mei 2018 is de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ook in Nederland van toepassing. Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie. Alle organisaties die met persoonsgegevens werken hebben hiermee te maken, dus ook de VGG.

Uw persoonsgegevens worden, conform het bepaalde in de AVG strikt vertrouwelijk in ons ledenbestand opgenomen en alleen gebruikt om u uitnodigingen en verslagen te sturen alsmede, indien u zich hiervoor heeft aangemeld, voor activiteiten door de Sociale Commissie. Meer informatie over de AVG en de European Data Protection Board (EDPB) vindt u bij de Autoriteit Persoonsgegevens bij Nieuws & Links.

Privacyverklaring

Ook de eenvoudige ledenadministratie van de Vereniging Gepensioneerden De Goudse (VGG) valt, evenals haar website, onder de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de geldende Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De VGG houdt zich in alle gevallen aan deze wet- en regelgeving. Uw persoonsgegevens worden verwerkt in verband met het realiseren van de doelstellingen van de VGG, zoals vastgelegd in de Statuten van de VGG.

De VGG hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In ons Privacybeleid willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens en welke rechten u heeft. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. In het downloadcentrum vindt u de Privacyverklaring van de VGG.

Wat betekent de AVG in het algemeen

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) betekent:

  • De VGG dient een Privacyverklaring te hebben.
  • Door de AVG hebben de Leden van de VGG meer mogelijkheden om invloed te krijgen bij de verwerking van hun gegevens.
  • De VGG dient volledig transparant te zijn over welke gegevens ze van u gebruikt. We dienen aan te geven welke gegevens worden opgeslagen, voor welk doel en hoe lang.
  • Leden van de VGG mogen hun eigen gegevens opvragen en hebben het recht om deze gegevens te laten wijzigen of te laten verwijderen. U heeft het recht om vergeten te worden.
  • De VGG moet duidelijke afspraken hebben met eventuele andere partijen betrokken bij de verwerking van de persoonsgegevens. Zo moet de VGG een overeenkomst hebben met De Goudse als verzender van haar correspondentie. Die krijgt namelijk een compleet adressenbestand voor de verzending. Daarvoor wordt met De Goudse een verwerkersovereenkomst gesloten.
  • De VGG heeft de AVG geïmplementeerd via de onderwerpen in de rubriek Privacybeleid en een Privacyverklaring op haar website.

Wat betekent de AVG voor onze website

De website van de VGG is een integraal onderdeel van de site van De Goudse. De Goudse registreert de bezoekfrequentie van onze website. De Goudse heeft als provider passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw bezoek aan, en het gebruik van, onze website te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Daarvoor wordt met De Goudse een verwerkersovereenkomst gesloten, daarin zijn ook de maatregelen voor de ontwikkelomgeving vastgelegd. Afgezien van noodzakelijke contactgegevens van leden van Bestuur en Commissies zijn op onze website geen persoonsgegevens, zoals een ledenlijst, geplaatst.

Onze website bevat geen interactieve invulformulieren of cookies om gegevens te verkrijgen. Wij verzamelen geen bezoekersgegevens, registreren geen IP-adressen en de website bevat geen e-mail mogelijkheden. Tevens is besloten geen foto's te plaatsen.

De VGG plaatst op haar website:
  • berichten over kroonjaren (indien het Lid de daarvoor benodigde datums heeft vermeld op het aanmeldingsformulier), namen van nieuwe Leden en (indien ontvangen) overlijdensberichten;
  • de van De Goudse ontvangen persberichten en ander nieuws.

Onze website bevat links naar andere websites. Onze Privacyverklaring is alleen van toepassing op onze website. Andere websites zullen een eigen privacybeleid hanteren, waaronder het gebruik van cookies. Wij raden u aan om bij het gebruik van andere websites altijd de daar geldende privacyverklaring te raadplegen.

Bovenstaande tekst is in het geheel opgenomen in onze Privacyverklaring.