Patricia Jaspers van RedFactor uit Rotterdam
Patricia Jaspers van RedFactor uit Rotterdam

Pensioen 1-2-3 laag 2

WIA-aanvullingsverzekering onder 35%

Wat vindt u waar?

Pensioen 1-2-3 bestaat uit drie lagen. In deze eerste laag vindt u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. In laag 2 vindt u meer informatie over alle onderwerpen van laag 1. Tot slot vindt u in laag 3 een voorbeeld van het pensioenreglement en de uitvoeringsovereenkomst. pensioen-1-2-3-laag-2

Wat krijgt u in deze pensioenregeling?

arbeidsongeschiktheidspensioen Via uw werkgever heeft u een WIA-aanvullingsverzekering onder 35%. Daarmee krijgt u een tijdelijke uitkering als u arbeidsongeschikt bent maar volgens het UWV uw arbeidsongeschiktheid minder dan 35% is. De aanvulling is gebaseerd op uw inkomen onder de WIA-loongrens. De WIA-loongrens bedraagt per 1 januari 2024 € 71.628,84. U heeft recht op een uitkering vanuit de verzekering als u van de overheid geen WIA-uitkering ontvangt.
reglement In het reglement leest u wat u precies krijgt op grond van uw pensioenregeling bij ons. Wilt u het reglement opvragen? Stuur dan een mail naar inkomen@goudse.com of bel naar (0182) 544 891.
Wat krijgt u in deze pensioenregeling niet?

Wat krijgt u in deze pensioenregeling niet?

geen-ouderdomspensioen In deze pensioenregeling krijgt u geen ouderdomspensioen. Het kan zijn dat u ouderdomspensioen opbouwt in een andere pensioenregeling.
geen-partner-en-wezenpensioen Komt u te overlijden? In deze regeling krijgt uw eventuele partner geen partnerpensioen en uw eventuele kinderen geen wezenpensioen. Het kan zijn dat zij dit wel krijgen vanuit een andere pensioenregeling, als u die heeft.
geen-arbeidsongeschiktheidspensioen  Bent u ziek bij aanvang van de verzekering of uw dienstverband? Dan kunt u nog niet deelnemen. Zodra u vier weken aaneengesloten uw eigen arbeid volledig heeft verricht, kunt u alsnog deelnemen. Uw werkgever moet u dan binnen twee weken na het verstrijken van die periode opnieuw aanmelden.

Wordt u arbeidsongeschikt binnen een halfjaar na de start van uw deelname aan deze regeling? En kon u dit al verwachten bij de start vanwege uw gezondheidstoestand toen? Dan krijgt u geen arbeidsongeschiktheidspensioen. Maar u krijgt wel een uitkering als u direct voor de start van uw deelname al een halfjaar was verzekerd voor arbeidsongeschiktheid met een vergelijkbare pensioenregeling.
geen-arbeidsongeschiktheidspensioen Wordt u ziek nadat u uit dienst bent gegaan bij deze werkgever? Dan krijgt u geen arbeidsongeschiktheidspensioen van ons.

Hoe bent u verzekerd?

Hoe bent u verzekerd?

drie-pijlers 

U bent in ieder geval op twee manieren verzekerd bij overlijden:

A. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA).
De WIA-uitkering is een arbeidsongeschiktheidsuitkering van de overheid waarvoor u verzekerd bent als u in Nederland werkt. U heeft recht op een wettelijke WIA-uitkering als u na twee jaar ziekte nog minimaal 35% arbeidsongeschikt bent. Om de hoogte van die uitkering te bepalen wordt door het UWV gekeken naar uw mogelijkheden. Het UWV stelt de mate van de arbeidsongeschiktheid vast.
De WIA verdeelt arbeidsongeschikte mensen in drie groepen:
wia-schema

De WIA biedt u geen uitkering als u minder dan 35% arbeidsongeschikt bent. De overheid gaat ervan uit dat u dan nog voldoende kunt blijven verdienen. Maar in de praktijk is dat voor veel mensen erg moeilijk. Op www.uwv.nl leest u er meer over.

B. Via uw werkgever.
U heeft een WIA-aanvullingsverzekering onder 35%. Daarmee krijgt u een tijdelijke uitkering als u arbeidsongeschikt bent maar volgens het UWV uw arbeidsongeschiktheid minder dan 35% is. Hoeveel pensioen er is verzekerd ziet u op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Dit ontvangt u ieder jaar van ons. Het kan zijn dat u via uw werkgever nog andere regeling bij arbeidsongeschiktheid heeft. Daarover ontvangt u dan apart bericht.

Als derde is er mogelijk:

C. Een uitkering bij arbeidsongeschiktheid die u zelf regelt. Misschien heeft u zelf een arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten of heeft u een levensverzekering lopen waarop premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid is meeverzekerd.

arbeidsongeschiktheidspensioen

Als u na twee jaar ziekte minder dan 35% arbeidsongeschikt wordt verklaard, ontvangt u geen WIA-uitkering. De WIA-aanvullingsverzekering onder 35% zorgt dan voor een tijdelijke uitkering. Verzekerd is meestal 20% van uw inkomen onder de WIA-loongrens. Dit is afhankelijk van de afspraak met uw werkgever.

De uitkering duurt 1 tot 7,5 jaar. Ook dit verschilt per regeling en is afhankelijk van de afspraak met uw werkgever. Ontvangt u eerder AOW?
Dan stopt de uitkering op uw AOW-leeftijd.

U ontvangt de uitkering maandelijks via uw werkgever. Bent u uit dienst?
Dan betalen wij de uitkering rechtstreeks aan u. De afspraken met uw werkgever zijn voor u vastgelegd in het pensioenreglement.

            
premieverdeling-beide Er wordt premie betaald voor uw arbeidsongeschiktheidspensioen.
Mogelijk doet uw werkgever dit geheel of gedeeltelijk voor u. U kunt bij uw werkgever vragen of en hoeveel hij betaalt. De premie die u eventueel zelf betaalt, vindt u op uw loonstrook.
Welke keuzes heeft u?

Welke keuzes heeft u?

vrijwillig-pensioen U kunt stoppen met deelname aan deze regeling. U ontvangt dan bij arbeidsongeschiktheid geen uitkering meer van ons uit deze regeling.

Hoe zeker is uw uitkering?

Hoe zeker is uw uitkering?

indexatie

Is er voor u een uitkering ingegaan? Dan kan het zijn dat die daarna even hoog blijft. Het kan ook zijn dat die ieder jaar wordt verhoogd. Dit is vastgelegd in uw pensioenreglement.

Of uw uitkering wel of niet stijgt, heeft invloed op uw koopkracht omdat het leven jaarlijks vaak duurder wordt. Om u hierover te informeren, hebben wij hieronder de gemiddelde jaarlijkse prijsstijging voor consumenten vermeld van de afgelopen drie jaar.

Jaar Prijsstijging
2023 3,8%
2022 10,0%
2021 2,7%
uitkeringszekerheid-risico De hoogte van uw uitkering is niet afhankelijk van de mate van uw arbeidsongeschiktheid.
Welke kosten maken wij?

Welke kosten maken wij?

kosten De Goudse maakt verschillende kosten om de pensioenregeling uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan kosten voor de administratie. Daar vallen de kosten voor de uitbetaling van de arbeidsongeschiktheidspensioenen en de incasso van de premies onder. Ook maken wij kosten voor de communicatie, bijvoorbeeld voor het maken en verzenden van dit Pensioen 1-2-3 en het Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Op www.goudse.nl in het jaarverslag vindt u een specificatie van de kosten die wij maken.
Wanneer moet u in actie komen?

Wanneer moet u in actie komen?

arbeidsongeschiktheidspensioen Als u ziek wordt en niet kunt werken, laat u zich zo snel mogelijk behandelen door een bevoegd arts. Ook laat u zich begeleiden door de arbodienst of andere deskundige die uw werkgever heeft ingeschakeld voor de begeleiding van uw verzuim. En natuurlijk werkt u mee aan uw herstel of terugkeer naar werk.
keuze Als u wilt stoppen met deelname aan de regeling. Geef dit dan door aan uw werkgever. Die geeft dit dan door aan ons.
mijnpensioenoverzicht U kunt op www.mijnpensioenoverzicht.nl bekijken hoeveel ouderdoms- en/of nabestaandenpensioen u heeft opgebouwd. Doet u  dit minimaal een keer per jaar. Let op: dit arbeidsongeschiktheidspensioen staat daar niet.
vragen Heeft u vragen? Wordt u arbeidsongeschikt of wilt u stoppen met deelname aan deze regeling? Neem dan contact op met uw werkgever. Op www.goudse.nl/pensioen123 kunt ook terecht voor meer informatie. Daarnaast kunt u ons mailen via inkomen@goudse.com of bellen op (0182) 544 891. Wij helpen u graag!