We are you in Rotterdam
We are you in Rotterdam

ZW-eigenrisicoverzekering

Een werknemer die ziek uit dienst gaat, of binnen vier weken na uitdiensttreding ziek wordt, kan u veel geld kosten als u een middelgroot tot groot bedrijf heeft. Met de ZW-eigenrisicoverzekering van De Goudse weet u zeker dat er werk wordt gemaakt van de begeleiding en re-integratie van zieke ex-werknemers.

 • Vooral aantrekkelijk voor grotere bedrijven
 • Kostenbeheersing
 • Persoonlijke begeleiding
 • Preventie om ZW-instroom en WGA-instroom te voorkomen

Advies op maat? Een onafhankelijk adviseur denkt graag met u mee!

Informatie over Corona: veelgestelde vragen

Kan ik op dit moment een ZW-eigenrisicoverzekering aanvragen?

Ja, dat is mogelijk. U kunt hiervoor contact opnemen met uw adviseur.

Is er dekking voor corona op de ZW-eigenrisicoverzekering?
Ja, er is dekking als er sprake is van arbeidsongeschiktheid, dus wanneer een werknemer als gevolg van ziekte (door corona of een andere oorzaak) niet kan werken.
Mijn medewerker zit preventief in quarantaine. Valt dit onder de dekking?
Nee, er kan geen ziekmelding worden doorgegeven als een medewerker om een andere reden niet kan werken, bijvoorbeeld omdat hij preventief in quarantaine blijft of een bepaald gebied niet mag verlaten.
Hoe zit het als ik recent een ZW-eigenrisicoverzekering bij De Goudse heb gesloten?
Is de verzekering geaccepteerd en is/was de werknemer op de ingangsdatum van de verzekering niet ziek en arbeidsongeschikt, dan is de werknemer verzekerd. Was de werknemer echter al ziek en arbeidsongeschikt of wist u dat uw werknemer ziek ging worden dan kunnen we de uitkering tijdelijk of blijvend, geheel of gedeeltelijk weigeren.
Ben ik als werkgever verplicht om maatregelen te nemen om besmetting met en verspreiding van het coronavirus te voorkomen?
Ja, u bent verplicht om te zorgen voor een veilige werkomgeving. Maar in de huidige situatie lijkt dat  niet of moeilijk uitvoerbaar. Vraag vooral uw arbodienst om tips en advies.
Werktijdverkorting: wat zijn de mogelijkheden?

Er is vanuit de overheid een nieuwe tijdelijke regeling in het leven geroepen: Noodfonds Overbrugging Werkbehoud (NOW). Deze vervangt per direct de regeling voor werktijdverkorting. Tot nu toe nam  de overheid tot maximaal 70 procent van de salarisbetaling over (via een WW-uitkering aan de werknemers). In de nieuwe regeling wordt maximaal 90 procent van de loonsom vergoed. Voorwaarden zijn wel dat:

 • er niemand ontslagen wordt; en
 • de lonen worden doorbetaald; en
 • er sprake is van omzetverlies van minstens 20 procent sinds 1 maart.

Als u al een aanvraag had ingediend voor werktijdverkorting, hoeft u dat niet nog een keer te doen. Oude aanvragen worden overgeheveld naar de nieuwe regeling. De oude regeling is per direct stopgezet.

Een aanvraag geldt voor een periode van drie maanden, die eenmalig verlengd kan worden met nog eens drie maanden. Aan de verlenging kunnen nadere voorwaarden worden gesteld.

Het UWV verstrekt op basis van de aanvraag een voorschot van in elk geval 80% van het aangevraagde bedrag. Achteraf wordt vastgesteld wat het daadwerkelijke omzetverlies is geweest. Voor grote aanvragen is hierbij een accountantsverklaring vereist. Wanneer er precies sprake is van een grote aanvraag moet nog worden bepaald. Bij de definitieve vaststelling vindt ook een correctie plaats bij een daling van de loonsom. De definitieve tegemoetkoming wordt dus achteraf vastgesteld. Daarbij kan sprake zijn van een nabetaling of terugvordering.

Er is nog geen aparte website of loket waar een beroep op het noodfonds kan worden gedaan. Minister Koolmees heeft uitkeringsinstantie UWV ingeschakeld om dat zo snel mogelijk te regelen. 

Op rijksoverheid.nl leest u meer over het Noodfonds Overbrugging Werkbehoud.

Wat betekent de tijdelijke regeling NOW voor de ZW-eigenrisicoverzekering?
Wij onderzoeken nog of er gevolgen voor verzuimverzekeringen zijn, en zo ja welke. Daarbij is ook van belang hoe de regeling er precies uitziet. De details worden nu nog door het Ministerie van SZW uitgewerkt.
Wat kan ik doen als één van mijn werknemers zorgtaken moet verlenen?
Indien een werknemer voor zieken of naasten moet zorgen, wijs dan op de bijzondere verlofvormen zoals zorgverlof of calamiteitenverlof.
Waar vind ik meer informatie?

MKB-Nederland, VNO-NCW en PZO-ZZP hebben samen met de Kamer van Koophandel een coronaloket geopend voor ondernemers met vragen. Ook het RIVM biedt veel algemene informatie en het laatste nieuws over het coronavirus.

Heeft u vragen over lopende verzekeringen en het coronavirus en staat het antwoord niet hierboven? Dan kunt u contact opnemen met uw adviseur.

Hoe re-integreer je mensen die niet mogen werken?
De arbodienst en/of uw bedrijfsarts blijft in het kader van de verzuimbegeleiding en re-integratie analyses maken en adviezen uitbrengen. U heeft als werkgever de verplichting deze adviezen zo goed mogelijk op te volgen en uit te voeren. Het kan zijn dat u vanwege het coronavirus niet in staat bent om voor individuele werknemers een (re-integratie)traject uit te voeren. Maak hier duidelijke notitie van in uw eigen dossier, zoals het plan van aanpak. Welke maatregelen heeft u niet kunnen uitvoeren en waarom niet? Voor meer informatie verwijzen wij u naar uw arbodienst, bedrijfsarts en/of het UWV.

Wat verzekert u met onze ZW-eigenrisicoverzekering? 

Gaat een van uw werknemers ziek uit dienst? Of wordt uw medewerker ziek binnen vier weken na uitdiensttreding? En heeft u een middelgroot tot groot bedrijf?Dan betaalt u door middel van premies aan het UWV voor langere tijd mee aan de ziektewetuitkering van uw medewerker en daarna ook de verhoogde WGA- premie. Dat wilt u toch graag voorkomen? Met onze ZW-eigenrisicoverzekering heeft u meer grip op het re-integratieproces, zodat er alles aan gedaan wordt om WGA-instroom te voorkomen.

Wel verzekerd

 • Wij bepalen op basis van wettelijke regels of uw medewerker recht heeft op een Ziektewetuitkering, hoe hoog deze moet zijn en hoe lang de uitkering duurt
 • Uitbetaling van de ziektewetuitkering aan uw ex-medewerker
 • Persoonlijke verzuim- en re-integratiebegeleiding voor uw ex-medewerker 

Niet verzekerd

 • Wij keren niet uit als er geen wettelijk recht is op een Ziektewetuitkering.
 • De eerste twee ziektedagen in de Ziektewetperiode vallen onder het eigen risico van de zieke ex-werknemer (net zoals bij het UWV). Als een loondoorbetaling bij ziekte voorafgaat aan de Ziektewetuitkering en minimaal twee dagen heeft geduurd, geldt er geen eigen risico.
 • Ziektegevallen die al bestaan als de verzekering ingaat, zijn niet verzekerd.
 • Er is geen dekking voor werknemers van wie de arbeidsongeschiktheid al was te verwachten op de ingangsdatum van de verzekering of het dienstverband.

Wat is verzekerd bij de ZW-eigenrisicoverzekering?

De Goudse bepaalt volgens de wettelijke regels of er recht is op een Ziektewetuitkering, hoe hoog die moet zijn en hoe lang de uitkering duurt. Omdat u hiervoor verzekerd bent, betalen wij die dan voor u uit aan de zieke ex-werknemer.

Persoonlijke begeleiding

Een zieke ex-werknemer wordt door een casemanager begeleid. Hiervoor werken wij samen met een professionele partij die over veel ervaring beschikt. Die onderhoudt actief contact met de ex-werknemer en houdt ook u goed op de hoogte.

Lees meer over de ZW-dienstverleners waaruit u kunt kiezen

We wachten overigens niet tot er recht is op een Ziektewetuitkering. Al tijdens de loondoorbetalingsperiode zijn wij in beeld. Een persoonlijke verzuim- en re-
integratiespecialist kijkt naar de mogelijkheden om de medewerker weer aan het werk te helpen, om zo instroom in de Ziektewet te voorkomen.

Wat is niet verzekerd?

Wat is niet verzekerd?

De Goudse biedt u belangrijke zekerheid. Maar er zijn situaties waarin er geen dekking is.

 • Wij keren niet uit als er geen wettelijk recht is op een Ziektewetuitkering.
 • De eerste twee ziektedagen in de Ziektewetperiode vallen onder het eigen risico van de zieke ex-werknemer (net zoals bij het UWV). Als een loondoorbetaling bij ziekte voorafgaat aan de Ziektewetuitkering en minimaal twee dagen heeft geduurd, geldt er geen eigen risico.
 • Ziektegevallen die al bestaan als de verzekering ingaat, zijn niet verzekerd.
 • Er is geen dekking voor werknemers van wie de arbeidsongeschiktheid al was te verwachten op de ingangsdatum van de verzekering of het dienstverband.
 
Wat kost het?

Wat kost de ZW-eigenrisicoverzekering?

U betaalt één totaalpremie voor de verzekering en de dienstverlening. De premie hangt onder andere af van de sector waarin uw bedrijf actief is, van uw percentage medewerkers met een tijdelijk of bijzonder dienstverband en van de verhouding tussen het loon van deze medewerkers en uw totale loonsom.

De ZW-eigenrisicoverzekering is onderdeel van CompleetVerzekerd Mijn personeel, ons pakket personeelsverzekeringen. Sluit u naast de ZW-eigenrisicoverzekering ook een verzuim-, WGA-eigenrisico-, ongevallen-, collectieve WIA- of Nabestaandenverzekering Collectief? Of het Anw-pensioen? Dan kan uw pakketkorting oplopen tot 10%. Daarnaast betaalt u bij twee of meer verzekeringen uit dit pakket geen toeslag bij termijnbetaling.

Wat zijn de voorwaarden?

Wat zijn de voorwaarden?

Algemene Voorwaarden CompleetVerzekerd Mijn personeel (2001)
Aanvullende Voorwaarden ZW-eigenrisicoverzekering (2202)
Voorwaarden Dienstverlening ZW-eigenrisicoverzekering (2203)

Bent u al verzekerd bij De Goudse? Dan kan voor u een andere versie van deze voorwaarden gelden. Het juiste versienummer staat op uw polisblad. Als u een eerdere versie nodig heeft, kunt u die opvragen via inkomen@goudse.com.

Veelgestelde vragen

Wat is de Ziektewet?
Werknemers die ziek uit dienst gaan of binnen vier weken na uitdiensttreding ziek worden, krijgen maximaal twee jaar een Ziektewetuitkering. Dit geldt ook voor mensen met een bijzondere arbeidsovereenkomst, zoals thuiswerkers.
Waarom zou mijn bedrijf ZW-eigenrisicodrager worden?

U betaalt voor de ZW-uitkering van zieke ex-werknemers een Ziektewetpremie aan het UWV. Het UWV is verantwoordelijk voor het bepalen van de uitkering en de begeleiding van de zieke ex-werknemer. Als die begeleiding geen effect heeft, betaalt u een hogere Ziektewetpremie omdat de ex-werknemer langer ziek is. En als hij na de eerste twee ziektejaren door het UWV arbeidsongeschikt wordt bevonden en in de WGA belandt, wordt dit doorbelast in uw WGA-premie gedurende maximaal tien jaar.

Als u er echter voor kiest om eigenrisicodrager voor de Ziektewet te worden, betaalt u geen ZW-premie meer voor deze ex-werknemers. In plaats daarvan betaalt u de Ziektewetuitkering van uw zieke ex-werknemer. En u heeft de regie bij de begeleiding, de re-integratie en het opleggen van een sanctie als iemand hieraan niet meewerkt. Als u kiest voor de ZW-eigenrisicoverzekering vergoeden wij deze uitkering voor u. Bovendien krijgen uw zieke ex-werknemers persoonlijke begeleiding om hen zo mogelijk weer aan het werk te helpen. 

Voor meer informatie: zie de brochure

Wanneer kan mijn bedrijf ZW-eigenrisicodrager worden?
Als u nu ZW-premie aan het UWV betaalt voor al uw werknemers bent u nog geen eigenrisicodrager. U kunt dan jaarlijks op twee momenten ZW-eigenrisicodrager worden: op 1 januari en op 1 juli. Een ondernemer die voor het eerst iemand in dienst neemt, kan direct op het moment dat hij werkgever wordt eigenrisicodrager worden.

Hierbij stelt het UWV twee voorwaarden. In de drie jaar vóór de begindatum van het eigenrisicodragerschap mag u geen ZW-eigenrisicodrager zijn geweest. En de begeleiding van zieke ex-werknemers moet plaatsvinden in samenwerking met een deskundige persoon of organisatie. Dit moet worden aangetoond met een ‘artsverklaring’. (Als u dit risico verzekert bij De Goudse, zorgen wij hiervoor.)

U stuurt uw aanvraagformulier voor het ZW-eigenrisicodragerschap minimaal 13 weken voor het moment van uittreden naar de Belastingdienst, samen met een ‘artsverklaring’. 

Persoonlijk advies voor uw situatie?

Wilt u de beste oplossing voor uw bedrijf? Daar zorgt een adviseur voor. Hij brengt de risico's van uw bedrijf in kaart en geeft persoonlijk advies om deze te beperken of af te dekken.
Ik wil een persoonlijke oplossing

Vind een adviseur