WIA-verzekeringen en de Pensioenwet

Welke verzekeringen?

Welke verzekeringen?

Heeft u als werkgever één of meer WIA-verzekeringen? Dan vallen die zeer waarschijnlijk onder de Pensioenwet omdat de meeste WIA-verzekeringen worden gezien als arbeidsongeschiktheidspensioenen. De Pensioenwet is erop gericht dat uw werknemers (de deelnemers) goed worden geïnformeerd en dat de verantwoordelijkheden duidelijk worden vastgelegd. Op grond van deze wet gelden er bepaalde verplichtingen voor u, als werkgever, en voor De Goudse, als pensioenuitvoerder.

Om welke verzekeringen gaat het?
Het gaat om de volgende producten: de WIA-aanvullingsverzekering onder de loongrens, de WIA-aanvullingsverzekering boven de loongrens, de WGA-gatverzekering en de WIA-aanvullingsverzekering onder 35% met een uitkeringsduur van meer dan twee jaar. De WGA-gatverzekering Plus valt niet onder de Pensioenwet.

Wie verstrekt welke informatie?
Hiernaast ziet u in één overzicht wie welke informatie aan wie verstrekt.

Klik op het vergrootglas in het plaatje om deze te vergroten.
De-Pensioenwet

Voorbeelddocumenten

Hieronder vindt u uitleg van de verschillende documenten, met links naar voorbeelddocumenten.

 1. U maakt als werkgever een mondelinge of schriftelijke afspraak met uw werknemer. Dit heet pensioenovereenkomst. Voor de inhoud van de afspraak kan verwezen worden naar het pensioenreglement (zie punt 3 hieronder).
 2. U ontvangt van De Goudse de uitvoeringsovereenkomst. Hierin staan de rechten en plichten van De Goudse en u. Voor alle WIA-producten die onder Pensioenwet vallen, vervangt de uitvoeringsovereenkomst de polisvoorwaarden.
 3. Als uw werknemer deelneemt, ontvangt die van De Goudse het pensioenreglement. Hierin staan zijn rechten en plichten en die van De Goudse, in juridische taal. Heeft uw werknemer het pensioenreglement niet meer? Dan kan hij dit opvragen bij De Goudse door een mail te sturen naar inkomen@goudse.com.
 4. Iedere nieuwe deelnemer ontvangt van De Goudse een brief met laag 1 van het zogeheten Pensioen 1-2-3. Dit is ook zijn bewijs van deelname. Het Pensioen 1-2-3 biedt de deelnemer gelaagde informatie over zijn pensioenregeling. Hij bepaalt zelf hoe gedetailleerd hij de informatie tot zich neemt: op hoofdlijnen (laag 1), met toelichting op de hoofdlijnen (laag 2) of gedetailleerd (laag 3). Lagen 2 en 3 zijn online beschikbaar.
 5. Jaarlijks ontvangen de deelnemers een Uniform Pensioenoverzicht (UPO) van De Goudse. Hierin staan de gegevens waarop wij het arbeidsongeschiktheidspensioen baseren.
 6. Deelnemers die vanuit deze verzekeringen een uitkering ontvangen, krijgen jaarlijks van De Goudse een overzicht. Dit noemen wij UPO Claims. Hierin staat aan wie de uitkering is betaald en op welke gegevens die is gebaseerd.
 7. Iedereen die niet langer deelneemt aan de verzekering, bijvoorbeeld door uitdiensttreding, ontvangt van De Goudse een schriftelijke bevestiging: een eindbrief. Daarin staat o.a. ook wat zijn rechten en verplichtingen zijn bij bestaande arbeidsongeschiktheid.

 

Welke verplichtingen gelden voor u als werkgever?

Er gelden voor u drie belangrijke verplichtingen.

 • U moet een nieuwe werknemer binnen een maand na de indiensttreding schriftelijk informeren over het recht op deelname aan een arbeidsongeschiktheidspensioen(verzekering). U wijst hem er dan op dat hij binnen een maand nadat u hem heeft geïnformeerd aan u moet laten weten of hij wil deelnemen.
 • U meldt daarna de nieuwe deelnemer aan bij De Goudse op het WIA-contract via de online omgeving. U doet dit zo snel mogelijk, , maar uiterlijk twee weken nadat u de aanmelding van uw werknemer heeft ontvangen. Heeft u nog geen toegang tot de online omgeving, dan gebruikt u het aanmeldformulier voor een nieuwe deelnemer.
 • U meldt een werknemer binnen 30 dagen na de beëindiging van deelname af bij De Goudse. Dit is in de volgende gevallen van toepassing:
  - uitdiensttreding van een werknemer;
  - verzoek van de werknemer de verzekering te beëindigen;
  - overlijden van de werknemer.

Welke verplichtingen gelden voor De Goudse?

Voor De Goudse geldt het volgende.

 • De Goudse stuurt naar elke nieuwe deelnemer een brief met laag 1 van het Pensioen 1-2-3 (zie hierboven). Dat doen wij binnen drie maanden nadat iemand is gaan deelnemen.
 • Als de deelname van een werknemer stopt, bijvoorbeeld omdat hij uit dienst treedt, stuurt De Goudse hem binnen drie maanden na de datum van beëindiging een eindbrief.
 • Ook in een aantal andere situaties moeten wij de deelnemers rechtstreeks schriftelijk informeren op hun huisadres. Bijvoorbeeld bij wijziging van de pensioenregeling en als u de premie niet betaalt.

Samenvatting verplichtingen en termijnen

 • bij indiensttreding van een nieuwe werknemer.
Verplichting voor Omschrijving verplichting Termijn
Werkgever Informeren nieuwe werk-
nemer over recht deelname.
Binnen 1 maand na indienst-
treding.
Werknemer Aan werkgever laten weten
of hij wil deelnemen.
Binnen 1 maand nadat hij
informatie over recht op deel-
name van u heeft ontvangen.
Werkgever Aanmelden werknemer op
WIA-contract via de online omgeving of met een
wijzigingsformulier
wijzigingsformulier.
Zo spoedig mogelijk na
ontvangst reactie werknemer,
maar uiterlijk na 2 weken.
De Goudse Bevestiging deelname door
versturen van een brief met
laag 1
van het Pensioen 1-2-3.
Binnen 3 maanden na
indiensttreding.
 • bij beëindiging van deelname aan de verzekering.
Verplichting voor Omschrijving verplichting Termijn
Werkgever Afmelden werknemer op
WIA-contract via de online omgeving of met een
wijzigingsformulier
.
Zo spoedig mogelijk na
beëindiging van deelnamemaar
uiterlijk na 30 dagen
De Goudse Bevestiging afmelding door
versturen van een eindbrief.
Binnen 3 maanden na
de dag van beëindiging.