Aan de slag met uw Verzuimverzekering met arbodienstverlening van ArboNed

U heeft een Verzuimverzekering Eigen Risico in Dagen met arbodienstverlening van ArboNed op basis van het Comfortpakket. U vindt hier belangrijke informatie over zowel uw verzekering als de dienstverlening. Ook kunt u via deze site uw werknemers ziek en hersteld melden en verzuim volgen.

Ziek en hersteld melden

Wordt een medewerker ziek of beter of is hij deels weer hersteld ? Meld dat dan direct aan De Goudse via onze online omgeving. Wij zorgen ervoor dat ArboNed op de hoogte is.

Ziek melden

U meldt uw werknemer ziek op de eerste verzuimdag. Dan weet u zeker dat wij na uw eigen risicotermijn kunnen starten met uitkeren, als dit nodig blijkt te zijn. Controleer meteen ook zijn gegevens, zodat we de uitkering baseren op de juiste informatie.

Hersteld melden

Zodra uw werknemer weer (een deel van zijn uren) werkt, is het belangrijk dat u de ziekmelding wijzigt in onze online omgeving. Dit geldt ook als uw werknemer andere werkzaamheden gaat verrichten waaraan u een bepaalde loonwaarde kunt koppelen. Heeft u vragen over hoe u het percentage moet vaststellen dat uw werknemer weer hersteld is? Neem dan contact op met uw VerzuimCoach via (0182) 544 918 of verzuimcoach@goudse.com.

Wilt u meer weten over hoe u inlogt in de online omgeving, kijk dan bij de veelgestelde vragen.

Verzuim volgen

Verzuim volgen

Via het klantportaal ‘Vandaag’ kunt u op ieder moment de re-integratie van uw werknemers volgen. Vandaag biedt u:

 • snel en overzichtelijk inzicht in uw verzuimcijfers;
 • heldere rapportages;
 • compact overzicht van uitgevoerde en lopende acties;
 • de mogelijkheid om de terugkoppeling te volgen van o.a. de bedrijfsarts van ArboNed.

U bepaalt zelf wie er binnen uw organisatie toegang heeft tot Vandaag en wat elke gebruiker kan zien en mag doen. Uiteraard zijn de gegevens beveiligd en is de privacy van uw werknemers gewaarborgd.

Uw inloggegevens heeft u ontvangen van ArboNed. U treft een handleiding aan in het systeem. Heeft u nog vragen over Vandaag, neemt u dan contact op met ArboNed via klantenservice@arboned.nl of (030) 299 64 44.

Werknemersgegevens beheren

Werknemersgegevens beheren

Waarom levert u werknemersgegevens aan?

Uw werknemersgegevens zijn nodig om de uitkering te bepalen voor de loondoorbetaling van een zieke werknemer en voor de jaarlijkse vaststelling van uw definitieve verzekeringspremie.

Wanneer en hoe levert u werknemersgegevens aan?

Bij het aanvragen van uw verzekering heeft u werknemersgegevens aangeleverd. U ziet deze in de online omgeving in een overzicht.

Bij elke ziekmelding of wijziging daarvan controleert u de gegevens van de betreffende werknemer en corrigeert u deze als er iets niet klopt of is gewijzigd.

Elk jaar vragen wij u in januari om via de online omgeving alle werknemersgegevens zo nodig aan te passen. Daarmee berekenen wij de definitieve premie voor het afgelopen jaar en de premie voor het nieuwe jaar. In de handleiding leest u er meer over.

Wilt u meer weten over hoe u inlogt in de online omgeving, kijk dan bij de veelgestelde vragen.

Diensten bij uw Verzuimverzekering

De Goudse biedt u niet alleen een verzekering voor de loondoorbetaling maar ook diensten om uw werknemers zo veel mogelijk aan het werk te houden of weer aan de slag te helpen.

Arbodienstverlening

ArboNed helpt u met al uw (preventieve) arbozaken, zodat u kunt doen waar u goed in bent: ondernemen. Dagelijks staat ArboNed klaar voor 61.500 werkgevers en ruim 600.000 werknemers.

ArboNed biedt een kwalitatief hoogwaardig pakket. Daarmee worden ziekteverzuim en de bijbehorende kosten teruggedrongen. ArboNed is er om ervoor te zorgen dat uw werknemer zo snel mogelijk en verantwoord weer aan het werk kan. En u voldoet aan de eisen van de Wet verbetering poortwachter als u de adviezen opvolgt van uw vaste contactpersoon, de procesregisseur bij ArboNed, en met hem samenwerkt om de werknemer zo snel mogelijk en verantwoord te re-integreren.

Preventieondersteuning

U bent wettelijk verplicht om verzuim zo mogelijk te voorkomen. Dat houdt in dat:
 • u één of meer bedrijfshulpverleners (BHV’ers) in dienst heeft; 
 • u één of meer preventiemedewerkers in dienst heeft;
 • u per locatie een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie heeft;
 • u een Periodiek Medisch Onderzoek aanbiedt aan uw medewerkers.

U regelt deze verplichtingen gemakkelijk via onze online winkel, De Preventiezaak.

Dreigt een medewerker ziek te worden? Dan denkt uw VerzuimCoach graag met u mee om dit te voorkomen. Mogelijk kan bijvoorbeeld de werkplek worden aangepast of een bedrijfsmaatschappelijk werker worden ingezet. U kunt uw VerzuimCoach bereiken via (0182) 544 918 of verzuimcoach@goudse.com.

Re-integratieondersteuning


Uw VerzuimCoach ondersteunt u bij het beperken en oplossen van arbeidsongeschiktheid. Bijvoorbeeld met advies over het maken van concrete afspraken met uw werknemer over terugkeer naar werk. Ook kan uw coach u adviseren over gespecialiseerde dienstverleners voor uw werknemer, bijvoorbeeld op het gebied van psychologische zorg of herplaatsing buiten uw bedrijf. U kunt uw VerzuimCoach bereiken via (0182) 544 918 of verzuimcoach@goudse.com.

Rechtsbijstand

U heeft recht op bijstand bij een juridisch geschil over de loondoorbetalingsverplichting. Wij helpen bij het verhalen van kosten op een aansprakelijke derde partij of bij conflicten die u heeft met het UWV of een werknemer.

Uw VerzuimCoach kan u meer vertellen over de juridische ondersteuning waarvan u eenmalig kosteloos gebruik kunt maken. U bereikt uw VerzuimCoach via (0182) 544 918 of via verzuimcoach@goudse.com.

Poortwachtergarantie

Poortwachtergarantie

Wat is de Wet verbetering poortwachter?


Die wet verplicht u en uw werknemer om vanaf de eerste ziektedag actief te werken aan snelle werkhervatting. U moet samen een verzuimdossier opbouwen, met onder andere een:
 • probleemanalyse door bedrijfsarts na zes weken ziekte;
 • plan van aanpak door werkgever/werknemer na acht weken;
 • eerstejaarsevaluatie bedrijfsarts;
 • eerstejaarsevaluatie werkgever/werknemer;
 • eindevaluatie bedrijfsarts;
 • eindevaluatie werknemer/werkgever.
Elke zes weken moet er een bedrijfsarts meekijken en op bepaalde momenten ook een arbeidsdeskundige. Daarnaast moeten u en uw werknemer zich inzetten om de werknemer naar vermogen te laten werken, in het eigen werk of in ander werk, bij uw bedrijf of bij een ander bedrijf.

Gebruik maken van de poortwachtergarantie?


Uw vaste contactpersoon, de procesregisseur, heeft de regie over het gehele proces volgens de Wet verbetering poortwachter. Vanaf de eerste ziekmelding werkt hij intensief met u samen om uw werknemer zo snel mogelijk, duurzaam weer aan het werk te krijgen. Krijgt u toch een loonsanctie van het UWV? Meld dit dan binnen vijf werkdagen via verzuimcoach@goudse.com. Dan betalen wij de sanctie voor u.

Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden. Zo moet ArboNed de verzuimbegeleiding hebben verzorgd vanaf de eerste ziektedag en tijdens de gehele loondoorbetalingsperiode. Ook moet u de adviezen en instructies van ArboNed hebben opgevolgd. Alle vereisten leest u in de Voorwaarden Preventie-, Re-integratieondersteuning en budgetten.

Vragen over de Wet verbetering poortwachter?


Voor meer informatie over wet- en regelgeving kunt u contact opnemen met uw VerzuimCoach via (0182) 544 918 of verzuimcoach@goudse.com.
Preventiebudget en re-integratiebudget

Preventiebudget en re-integratiebudget

U heeft twee gegarandeerde budgetten:

 • Preventiebudget: € 500,- per dreigend ziektegeval;
 • Re-integratiebudget: € 4.000,- per ziektegeval.

Deze bedragen worden verdubbeld als u de Verzuimverzekering Eigen Risico in Dagen met arbodienstverlening combineert met de WGA-eigenrisicoverzekering en/of het WIA 0-tot-100 Plan van De Goudse.

Preventiebudget inzetten

Het preventiebudget is er voor alle werknemers die zijn verzekerd op de Verzuimverzekering Eigen Risico in Dagen met arbodienstverlening van ArboNed. Als een werknemer van de bedrijfsarts van ArboNed het advies krijgt een specifieke preventieactiviteit in te zetten, komt de activiteit in aanmerking voor vergoeding vanuit het budget. Het proces werkt als volgt.

 • ArboNed stuurt u het advies en een link naar deze site voor het ‘Machtigingsformulier verwerking persoonsgegevens voor inzet preventieactiviteit
 • U laat uw werknemer dit formulier ondertekenen. 
 • U mailt het formulier naar Team Claims van De Goudse via preventiebudget@goudse.com. U vraagt daarbij om vergoeding vanuit het preventiebudget en verstrekt de volgende gegevens: naam werknemer, startdatum en de duur en het offertebedrag van de interventie. De offerte heeft u gekregen van ArboNed. Wij hebben het machtigingsformulier nodig omdat wij anders niet de persoonsgegevens van de werknemer mogen verwerken. Deze persoonsgegevens verwerken wij om te kunnen zien voor welke werknemers nog een preventiebudget beschikbaar is.
 • Team Claims controleert of er recht is op het preventiebudget en bekijkt wat de maximale hoogte van de vergoeding is. De hoogte is afhankelijk van uw verzekeringen uit het pakket CompleetVerzekerd Mijn Personeel (€ 500,- of € 1.000,-) en van of al eerder voor deze werknemer het preventiebudget is ingezet. Team Claims informeert daarna u en ArboNed.
 • De preventieactiviteit wordt ingezet.
 • U declareert de nota. Zie hieronder bij ‘Nota indienen voor preventie of re-integratie’.

Nota indienen voor preventie of re-integratie

Nadat een preventie- of re-integratieactiviteit is afgerond, ontvangt u de nota(’s) van de dienstverlener of leverancier. U betaalt deze. Daarna stuurt u de originele nota(’s) naar uw VerzuimCoach via verzuimcoach@goudse.com. Dat doet u uiterlijk een maand nadat u de nota(’s) van de dienstverlener heeft ontvangen. Wij vergoeden dan binnen een maand het bedrag.

Re-integratiebudget inzetten

Het re-integratiebudget is er voor werknemers die verzekerd zijn op de Verzuimverzekering Eigen Risico in Dagen met arbodienstverlening en van wie de eerste ziektedag op of na de ingangsdatum van de verzekering ligt. Als een werknemer van de bedrijfsarts van ArboNed het advies krijgt een specifieke re-integratieactiviteit in te zetten, komt de activiteit voor vergoeding vanuit het budget in aanmerking. Het proces werkt als volgt:

 • De procesregisseur van ArboNed overlegt met De Goudse of er recht is op het re-integratiebudget en wat de maximale hoogte van de vergoeding is. De hoogte is afhankelijk van uw verzekeringen uit het pakket CompleetVerzekerd Mijn Personeel (€ 4.000,- of € 8.000,-) en van of al eerder voor deze werknemer het re-integratiebudget is ingezet. De procesregisseur informeert u over de in te zetten interventie, de kosten ervan en de eventuele financiering vanuit het re-integratiebudget. Soms ontvangt u op verzoek van ArboNed een offerte van de dienstverlener die de re-integratieactiviteit uitvoert.
 • ArboNed plant de afspraak met de werknemer in of vraagt de dienstverlener om dit te doen. Als er een offerte naar u is gestuurd voor de dienstverlening, heeft ArboNed of de dienstverlener die eerst getekend retour nodig.
 • U declareert de nota. Zie hieronder bij ‘Nota indienen voor preventie of re-integratie’.

Als u ons wilt bereiken...

Over het voorkomen en beperken van verzuim
(Uw VerzuimCoach kan u informatie geven in aanvulling op het advies van ArboNed.)
(0182) 544 918
verzuimcoach@goudse.com
Over de uitbetaling bij ziekte
(Team Claims van De Goudse weet alles van de berekening en betaling van uw uitkering.
En hoe u kunt omgaan met een ongeval dat door iemand anders is veroorzaakt.)
(0182) 544 907
verzuim@goudse.com
Over de online omgeving
(Team Commerciële Binnendienst van De Goudse kan u helpen bij vragen over de online omgeving waarin u ziek- en herstelmeldingen doet en werknemersgegevens beheert.)
(0182) 544 891
inkomen@goudse.com

Als u ArboNed wilt bereiken...

Over de concrete verzuimbegeleiding van een zieke medewerker
(De procesregisseur van ArboNed begeleidt u en uw werknemers in geval van ziekte.)
U vindt de contactgegevens in het
verzuimvolgsysteem Vandaag.
Over het systeem Vandaag
(Voor informatie over het volgen van verzuim.)
(030) 299 64 44
info@arboned.nl

Veelgestelde vragen over uitkeringen, arbofacturatie en nota’s

Wanneer ontvang ik de vergoeding voor de loondoorbetaling?
Na uw ziekmelding berekenen wij uw uitkering. Dit doen wij na afloop van een volledige maand. U ontvangt uw uitkering dan omstreeks de twaalfde werkdag van de maand daarna. 
Waar kan ik mijn preventienota declareren?
Heeft u vooraf een machtiging van de werknemer aangeleverd aan uw VerzuimCoach bij De Goudse en is een preventieactiviteit gestart in overleg met de bedrijfsarts van ArboNed? Dan kan een preventiebudget zijn toegewezen. In dat geval kunt u de nota van de preventieactiviteit bij ons declareren. U stuurt uw VerzuimCoach dan de originele nota(’s) via verzuimcoach@goudse.com. Doe dit uiterlijk een maand nadat u die van de dienstverlener of leverancier heeft ontvangen. Wij vergoeden dan binnen een maand het bedrag.
Waar kan ik mijn re-integratienota declareren?
Als vooraf met de bedrijfsarts van ArboNed is bepaald dat een re-integratiebudget wordt ingezet, kunt u de re-integratienota’s indienen bij uw VerzuimCoach. U stuurt uw VerzuimCoach dan de originele nota(’s) via verzuimcoach@goudse.com. Doe dit uiterlijk een maand nadat u die van de dienstverlener of leverancier heeft ontvangen. Wij vergoeden dan binnen een maand het bedrag. 
Hoe wordt mijn arbofactuur berekend?
Het aantal werknemers dat u in dienst heeft, wordt vermenigvuldigd met het arbotarief (incl. btw).

Veelgestelde vragen over verzuim en de ondersteuning van de VerzuimCoach

Ik heb een arbeidsconflict met een werknemer en die heeft zich nu ziek gemeld. Wat kan ik doen?
U hoeft de ziekmelding niet te accepteren. Laat uw werknemer weten dat u met hem in gesprek gaat om het conflict op te lossen. Uw VerzuimCoach kan u helpen aan een mediator. Als de werknemer het gesprek weigert, kunt u hem waarschuwen en eventueel een sanctie opleggen. U mag hem niet zomaar ontslaan. Ontslag kan alleen wanneer een uitgebreid dossier is opgebouwd. Ook ontslag op staande voet moet voldoen aan strenge voorwaarden. Het is verstandig hierbij een jurist in te schakelen. Wanneer de werknemer zich ziek meldt, geeft u dit direct door via deze site en meldt u daarbij dat er sprake is van een conflict. De arbodienst neemt dan snel contact op met de werknemer. Uw VerzuimCoach kan u meer vertellen over juridische ondersteuning, waar u eenmalig kosteloos gebruik van kunt maken. U bereikt uw VerzuimCoach via (0182) 544 918.
Ik heb een werknemer dit zich heel vaak ziek meldt. Hoe ga ik daarmee om?
Bel uw VerzuimCoach voor tips op (0182) 544 918. Die kan u ook helpen met een verzuimprotocol. Dat geeft u en uw werknemers duidelijkheid over hoe u omgaat met ziekmeldingen.
Mijn werknemer komt de afspraken voor re-integratie niet na. Wat moet ik nu doen?
De werknemer heeft net als u verplichtingen als het gaat om re-integratie. Als u bijvoorbeeld uw werknemer in bepaalde situaties geen sancties oplegt, kunt u een sanctie krijgen van het UWV. Neem contact op met uw VerzuimCoach op (0182) 544 918 voor advies.
Mag ik mijn werknemer verplichten om te komen werken?
Als er geen sprake is van terecht verzuim, of wanneer de bedrijfsarts aangeeft dat er geen medische beperkingen (meer) zijn, kunt u de werknemer vragen en eventueel sommeren om te komen werken. Als hij hier geen gehoor aan geeft, kunt u waarschuwen en eventueel een sanctie opleggen. Het is verstandig hierbij een jurist in te schakelen. Wanneer de bedrijfsarts concludeert dat er sprake is van ziekte of gebrek, moet niet alleen gewerkt worden aan medisch herstel maar moet ook het conflict opgelost worden. Als de bedrijfsarts heeft geadviseerd een mediator in te zetten, kan dit direct zonder dat er sprake is van herstel. Zet dan eerst zo snel mogelijk een mediator in, om tot een oplossing te komen. Hierbij zijn er twee uitkomsten mogelijk: er worden afspraken gemaakt om samen verder te gaan, of afspraken over het uit elkaar gaan. Alleen in uitzonderlijke gevallen adviseert de bedrijfsarts om de oplossing van het conflict uit te stellen en eerst tot medisch herstel te komen. De bedrijfsarts moet dit dan expliciet op papier zetten. Uw VerzuimCoach helpt u graag verder als u vragen heeft. U kunt uw coach bellen op (0182) 544 918.
Wat is een 2e-spoortraject en wat zijn mijn verplichtingen hierin?
Een 2e-spoortraject is het begeleiden van een zieke werknemer naar werk in een ander bedrijf. Dat kan hetzelfde werk zijn of ander werk. Tijdens het traject moet u het contact met uw werknemer blijven voortzetten en de situatie monitoren. De begeleiding bij het zoeken naar werk wordt meestal uitgevoerd door een bedrijf dat u inzet. U blijft als werkgever verantwoordelijk voor de re-integratie en voor de adequaatheid van het traject. Let er daarom op dat u voortgangsrapportages ontvangt, en dat er gericht gestuurd wordt op solliciteren en niet alleen op oriënteren. Bij wijzigingen in de situatie van de werknemer schakelt u de bedrijfsarts in voor een nieuw oordeel. Soms kan het nodig zijn om opnieuw te onderzoeken wat de mogelijkheden voor re-integratie zijn.
Mag ik het dienstverband beëindigen zodra mijn werknemer een functie elders heeft gevonden?
Het doel van het zogenoemde 2e-spoortraject (zie vorige vraag) is om (ander) werk bij een andere werkgever te vinden. Het is de bedoeling dat het gaat om een duurzame functie en dat de werknemer in dienst komt van die andere werkgever. De werknemer heeft tegelijkertijd de bescherming van 104 weken loondoorbetaling door u. Daarom wordt bij een plaatsing een overeenkomst gemaakt, waarbij de werknemer tot het einde van de 104 weken gedetacheerd wordt bij de nieuwe werkgever. Aan de werkzaamheden wordt een loonwaarde verbonden en tussen u en de nieuwe werkgever wordt dit gefactureerd. Dit moet u als deelherstel doorgeven aan De Goudse. Zolang er geen sprake is van een duurzame plaatsing of overname-intentie, wordt het 2e-spoortraject voortgezet. Na realisatie van een plaatsing is het verstandig om een deskundigenoordeel bij het UWV aan te vragen om te toetsen of het UWV de inspanningen voldoende acht. Dit om te voorkomen dat u na twee jaar ziekte een loonsanctie krijgt van het UWV omdat u onvoldoende heeft gedaan aan de re-integratie.
Waarom moet ik een dossier bijhouden?

Wanneer uw werknemer ziek wordt, houdt u in een dossier bij wat er afgesproken wordt. Mocht de werknemer na 104 weken nog steeds arbeidsongeschikt zijn, dan zal hij een WIA-uitkering aanvragen. Op dat moment toetst het UWV of u als werkgever voldoende heeft gedaan aan de re-integratie. Het is daarom belangrijk om het dossier vanaf de eerste ziektedag bij te houden.

U leest er meer over op ondernemenmetpersoneel.nl.

Moet ik een plan van aanpak maken als ik verwacht dat de werknemer snel weer aan het werk gaat?

Ja dat bent u verplicht. Uiterlijk in de achtste week moet u met uw werknemer de afspraken over re-integratie hierin opnemen. Dat kunnen afspraken zijn over het onderhouden van contact en over werkhervatting, als dat al mogelijk is.

U leest er meer over op ondernemenmetpersoneel.nl.

Wat is de transitievergoeding en ben ik verplicht om die betalen?
De transitievergoeding is de ontslagvergoeding voor werknemers die na een dienstverband van twee jaar of langer worden ontslagen. U bent vanuit de wet verplicht om de transitievergoeding te betalen. Onderling kunt u met de werknemer altijd afwijkende afspraken vastleggen, maar dit kan alleen als de werknemer hiermee akkoord gaat en ze ondertekent.
Wanneer ben ik verplicht om de transitievergoeding te betalen?
U bent dit verplicht bij beëindiging van een dienstverband dat minimaal twee jaar heeft geduurd. Ook na ziekte. Wanneer u besluit om het dienstverband slapend te houden, heeft u die verplichting niet. Dit brengt echter wel het risico met zich mee dat een werknemer zijn werk in de toekomst weer kan opeisen, of dat u bij latere beëindiging alsnog verrekeningen moet uitkeren, zoals een (hogere) transitievergoeding.
Moet ik iets regelen als de ziekmelding is veroorzaakt door iemand anders?
Wanneer een derde partij mogelijk aansprakelijk is voor het verzuim, moet u dit bij de ziekmelding altijd aan ons doorgeven. Team Claims neemt dan contact met u op. Uw rechtsbijstandsverzekeraar kan u dan ondersteunen om de schade te verhalen op de betrokken derde partij.

Veelgestelde vragen over langdurig verzuim

Wat kan ik zien in het verzuimvolgsysteem Vandaag?
In 'Vandaag' vindt u 24 uur per dag overzichtelijke verzuimcijfers en heldere rapportages, die u ook zelf kunt samenstellen. U heeft inzicht in lopende en uitgevoerde acties en krijgt een snelle terugkoppeling vanuit ArboNed over uitgevoerde diensten. U vindt alle informatie over een werknemer in één dossier met een overzicht van alle openstaande acties. U bepaalt zelf wie toegang en autorisatie krijgt voor dit portaal. Uiteraard zijn de gegevens beveiligd en is de privacy van uw werknemers gewaarborgd.
Wat als een werknemer niet meewerkt aan terugkeer naar werk?
Dan is het raadzaam het gesprek aan te gaan met uw werknemer. Als dit niet het gewenste resultaat heeft, kunt u als werkgever een sanctie opleggen. Het is belangrijk om uw werknemer eerst enkele keren formeel te waarschuwen. Daarna kunt u het salaris opschorten of stoppen. Hierbij kan uw VerzuimCoach u adviseren. U kunt uw VerzuimCoach bereiken via (0182) 544 918 of via een e-mail naar verzuimcoach@goudse.com
Heeft u het salaris stopgezet of opgeschort? Dan moet u dit melden bij De Goudse. Dit doet u bij het team Claims via (0182) 544 907 of verzuim@goudse.com.
 
Wat moet ik doen als mijn werknemer ziek uit dienst gaat?
Op het moment dat uw werknemer ziek uit dienst gaat, moet u dit melden bij het UWV. De arbodienst doet dan een eindevaluatie voor de werknemers die bij het einde van het dienstverband langer dan 10 weken ziek zijn. Als werkgever moet u dit ook doen, samen met uw werknemer. U meldt bij het einde van het dienstverband uw werknemer in de online omgeving van De Goudse ziek uit dienst. Bent u eigenrisicodrager voor de Ziektewet of WGA? Dan is het raadzaam om uw werknemers ook na het einde van hun dienstverband te volgen. Zij zullen namelijk bij instroom in de Ziektewet en/of, na twee jaar ziekte, in de WGA aan u worden toegerekend. Wilt u hierover informatie, neem dan contact op met uw VerzuimCoach. U kunt uw VerzuimCoach bereiken via (0182) 544 918 of via een e-mail naar verzuimcoach@goudse.com.
Hoe ga ik om met zieke werknemers die op vakantie willen?
Wil een werknemer tijdens ziekte op vakantie? Dan mag dat alleen als het zijn herstel of re-integratie niet belemmert. Is er twijfel dan kan de bedrijfsarts onderzoeken of er geen medische bezwaren zijn tegen de verlof- of reisplannen. Wanneer uw werknemer tijdens ziekte op vakantie wil gaan, dan moet hij daar hetzelfde aantal vakantie-uren voor opnemen als wanneer hij niet ziek zou zijn geweest. Dat geldt ook als hij tijdens zijn ziekte nog gedeeltelijk werkt. Tijdens ziekte bouwt een werknemer ook gewoon zijn wettelijke vakantiedagen op. Stem goed af met de werknemer dat er vakantiedagen ingehouden worden, dit kan namelijk niet zonder toestemming van de werknemer. Door het opnemen van vakantiedagen is de werknemer vrijgesteld van re-integratieverplichtingen tijdens zijn vakantie.

Voor eventuele extra vakantiedagen (bovenwettelijke vakantiedagen) kunnen andere afspraken gelden. Deze afspraken moeten dan opgenomen zijn in de arbeidsovereenkomst of cao. Zo kan er bijvoorbeeld in de arbeidsovereenkomst of cao staan dat uw werknemer tijdens ziekte helemaal geen bovenwettelijke dagen opbouwt. Ook voor het afschrijven van bovenwettelijke vakantiedagen tijdens ziekte geldt dat u dat alleen kunt doen als u schriftelijk toestemming hebt ontvangen van uw werknemer of als u hierover bepaalde afspraken heeft gemaakt.

Veelgestelde vragen over de online omgeving

Ik heb nog geen toegang tot de online omgeving. Hoe regel ik dat?
De Goudse regelt voor de hoofdcontactpersoon in uw bedrijf een inlogaccount met de volgende rechten.
 1. rechtenbeheer: toewijzen van andere personen en rechten toewijzen aan deze personen
 2. werknemersgegevens beheren
 3. ziek- en hersteldmeldingen doen

Nadat de hoofdcontactpersoon zijn inloggegevens heeft ontvangen, kan hij een account aanmaken voor collega’s en derden, zoals uw adviseur of administratiekantoor. De hoofdcontactpersoon bepaalt dan per account welke van bovenstaande rechten worden toegekend. 

Om voor de hoofdcontactpersoon een account aan te maken, hebben wij de onderstaande gegevens nodig. Stuurt u die naar inkomen@goudse.com.

 • Polisnummer (zie uw polisblad)
 • Bedrijfsnaam
 • Aanhef
 • Voornaam
 • Tussenvoegsels
 • Achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer (om bij vragen of twijfel direct contact op te kunnen nemen ter verificatie)

De contactpersoon ontvangt daarna een e-mail met een wachtwoord waarmee hij de eerste keer kan inloggen.

Waarom moet ik mijn wachtwoord wijzigen?

Het wachtwoord dat wij u verstrekken is om veiligheidsredenen altijd tijdelijk. Als u het direct wijzigt, kan niemand namens u inloggen en gegevens inzien of misbruiken. Houd er bij het wijzigen rekening mee dat een wachtwoord:

 • tussen de 8 en 16 tekens heeft;
 • géén deel van de gebruikersnaam mag bevatten;
 • geen tekens zoals: @ $, #, % mag bevatten;
 • minstens 3 van de volgende categorieën moet bevatten: kleine letter, hoofdletter, cijfer of leestekens.
Waarom ontvang ik een sms om in te loggen?

De online omgeving bevat uw werknemersgegevens. Om de veiligheid van die gegevens te waarborgen, gebruiken wij een sms-verificatiecode. Hiermee wordt geverifieerd of de persoon die probeert in te loggen ook in het bezit is van de telefoon die hoort bij het telefoonnummer dat u heeft opgegeven.