Regelgeving

Verzekering bestuur

Elke onderneming heeft een juridische basis die de verhouding tot hun klanten regelt. Niet alleen klanten, maar ook derden kunnen de onderneming aanspreken op hun inziens tot schade leidende activiteit. Datzelfde geldt voor verenigingen en stichtingen. In een toenemende claimcultuur in Nederland is het verstandig zich in te dekken tegen de financiële gevolgen van aanspraken door mensen en organisaties. De kosten voor procesvoering en verplichting tot schade kunnen behoorlijk oplopen en tot een (zware) financiële last leiden voor de vereniging. Bovendien kunnen volgens wetgeving ook de privévermogens van bestuurders worden aangesproken. Sinds 1 juli 2021 is onze vereniging ook gebonden zich te houden aan de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen.

Omdat juridische zaken in toenemende mate ingewikkelder geworden zijn, heeft het bestuur al in 2014 besloten over te gaan tot het afsluiten van een BAV, een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. De polis loopt bij Centraal Beheer Achmea. Per 1 januari 2021 bedraagt de jaarpremie € 364,69 inclusief assurantiebelasting.

Inschrijving KvK

De Vereniging Gepensioneerden De Goudse (VGG) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken.

Ons KvK-nummer luidt 24365795.

Solidariteitsfonds

 • Het Solidariteitsfonds van de Vereniging van Gepensioneerden De Goudse, hier na te noemen VGG, is opgericht uit overwegingen van saamhorigheid, met als doel een financiële tegemoetkoming te verstrekken aan de leden, die zijn verstoken van een indexering van het pensioen bij De Goudse/Zwitserleven.
 • De uitkering is voor leden van de Vereniging of hun partners die lid zijn van de VGG.
 • De in aanmerking komende personen zijn in het bezit van een pensioenovereenkomst van vóór 1993 van henzelf of van hun partner.
 • De ontvangers van deze tegemoetkoming hebben tot hun pensioengerechtigde leeftijd bij De Goudse gewerkt of hun partners hebben die leeftijd bereikt.
 • De tegemoetkoming wordt verstrekt nadat is gebleken dat in een bepaald kalenderjaar geen extra bijdrage door De Goudse of Zwitserleven wordt verstrekt.
 • Ontvangen van een tegemoetkoming is ongeacht de betaling van de vrijwillige bijdrage aan de VGG.
 • Het bedrag dat wordt uitgekeerd wordt telkenmale vastgesteld en alleen verstrekt als de financiële situatie van de vereniging dit toelaat, zulks ter beoordeling van het dagelijks bestuur van de vereniging.
 • De uitkering bedraagt ten hoogste vijftig euro.
 • De tegemoetkoming wordt verstrekt tenzij fiscale consequenties dit belemmeren.
 • Het bestuur kan om zijn moverende redenen het fonds wijzigen of liquideren.
 • In alle niet in dit protocol genoemde zaken beslist het Dagelijks Bestuur.

Protocol erelidmaatschap

1. Bepalingen

 • Benoeming van een erelid vindt plaats als het bestuur van de VGG een bijzondere inzet, inspanning of prestatie ten behoeve van de vereniging op deze wijze tot uiting wil brengen.
 • De bijdrage van de kandidaat aan de vereniging is van dien aard dat deze merkbaar uitsteekt boven wat van leden verwacht mag worden.
 • De kandidaat draagt belangeloos bij aan de vereniging in die zin dat geen betaalde opdrachten aan een erelidmaatschap als basis dienen of met andere doelstellingen ten voordele van de kandidaat werken of hebben gewerkt.
 • Uit de bijdrage aan de vereniging blijkt dat bij de kandidaat sprake is van een loyale en positieve houding.
 • De kandidaat heeft ontwikkeling geëntameerd of activiteit ontplooid die merkbare invloed heeft op (het beleid van) de vereniging.

2. Procedure

 • Ereleden worden schriftelijk voorgedragen door tenminste drie leden van de vereniging, waarna het voorstel met redenen omkleed ter kennis wordt gebracht aan het Dagelijks Bestuur van de vereniging.
 • De voordracht  betreft in ieder geval de bijzondere betekenis van het beoogde erelid voor leden van de vereniging in het algemeen en/of diens leden in het bijzonder.
 • Het Algemeen Bestuur beslist vervolgens over de voordracht, nadat is vastgesteld dat de kandidaat aan de criteria genoemd onder a van het protocol voldoet, in het bijzonder over eventuele bij het erelidmaatschap behorende toevoegingen en ook nadat is nagegaan of bezwaren een daartoe strekkend besluit in de weg staan.
 • Het besluit wordt met naam en toenaam vastgelegd in de notulen van de vergadering. 
 • Afwijzing van de voordracht wordt schriftelijk en met redenen omkleed ter kennisneming gebracht aan de aanvragers.
 • De bekendmaking van de benoeming geschiedt op een door het Dagelijks Bestuur te bepalen geschikt tijdstip en gelegenheid.

3. Overige bepalingen

 • Ereleden zijn vrijgesteld van contributie, maar hun bijdragen zullen nimmer worden geweigerd.
 • Een erelidmaatschap is geldig zo lang de drager in leven is.
 • Het erelidmaatschap is eerder uitzondering dan regel.