Hoe doe ik aangifte bij letselschade?

Heeft u letselschade opgelopen door iemand die is verzekerd bij De Goudse?

Dan leest u hieronder hoe het gaat met de aangifte.

U staat centraal


Bij de schaderegeling draait het om u. Als u dat wilt, wordt u daar actief bij betrokken, door zowel uw belangenbehartiger als ons. Daardoor weet u steeds hoe het ervoor staat. Wilt u niet, of minder actief, betrokken worden? Dat kan natuurlijk ook. Het uitgangspunt is en blijft dat u, als belanghebbende, centraal staat.

Waar moet u aangifte doen?

 • Meld uw schade zo spoedig mogelijk bij ons. Dit kan rechtstreeks, via uw verzekeringsadviseur of door uw belangenbehartiger, zoals een rechtsbijstandsverzekeraar. In deze melding laat u weten:
  - welk letsel u heeft opgelopen;
  - welke schade u heeft geleden en/of nog lijdt;
  - of u nog kunt werken.
 • U kunt daarnaast ook de tegenpartij (de verzekerde van De Goudse) informeren over de aansprakelijkheidstelling. U kunt hiervoor gebruikmaken van onze voorbeeldbrief.

Wat gebeurt er nadat u onze verzekerde aansprakelijk heeft gesteld?

Uw gezondheid en herstel staan natuurlijk voorop. Wij nemen daarom zo snel mogelijk (uiterlijk binnen tien werkdagen) contact op met u of uw belangenbehartiger, bij voorkeur telefonisch. U leest hieronder in het kort hoe wij u daarna verder helpen. Uitgebreidere informatie vindt u in onze brochure.

Stap 1: Bepalen hoe ernstig het letsel is en controle op aansprakelijkheid

Wij vragen u hoe ernstig het letsel is en beoordelen aan de hand daarvan hoe we u zo snel mogelijk kunnen helpen en welke deskundigen daarbij noodzakelijk zijn. Daarnaast beoordelen we of de verzekering die bij ons loopt de schade dekt. Ook bekijken we in hoeverre onze verzekerde aansprakelijk is. Daarna wordt, in overleg met u, bepaald wat de financiële schade is. Soms is dit snel te bepalen. Maar als de zaak wat ingewikkelder ligt, kan het even duren voordat er duidelijkheid is.

Stap 2: Inschakelen deskundigen

Stap 2: Inschakelen deskundigen

Als blijkt dat onze verzekerde aansprakelijk is en hiervoor verzekerd is, schakelen wij, als dat nodig is, deskundigen in die u zo goed mogelijk helpen. Persoonlijk contact speelt daarbij een belangrijke rol. Samen met u overleggen we welke oplossingen kunnen bijdragen aan uw herstel. Dat kan per situatie verschillen. Hieronder ziet u welke deskundigen u kunnen helpen en door ons kunnen worden ingeschakeld.

Schadebehandelaar


De schadebehandelaar is uw eerste aanspreekpunt. Hij beoordeelt de aansprakelijkheid en schakelt zo nodig andere deskundigen in die aan hem rapporteren. Hij heeft contact met u, met de verzekerde, eventuele getuigen en de politie (om het politierapport of proces-verbaal op te vragen). Hij houdt u op de hoogte van de acties die hij onderneemt. Zodra we vast kunnen stellen wat de schade is, zorgt hij voor vergoeding van de schade of ontvangt u een voorschot.

Geneeskundig adviseur


De geneeskundig adviseur verzamelt gegevens over uw medische toestand. Soms vraagt hij informatie op bij uw huisarts of een medisch specialist. Dit doet hij nooit zonder uw schriftelijke toestemming. Soms wordt u dan uitgenodigd voor een nader onderzoek door een onafhankelijke specialist. Deze brengt dan het verloop van het herstel in kaart en stelt eventuele restklachten of beperkingen vast. Alle informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld. De geneeskundig adviseur informeert de schadebehandelaar en de schaderegelaar (zie hieronder) over uw gezondheid, voor zover dat van belang is voor het behandelen van uw schade.

Schaderegelaar


Op verzoek van de schadebehandelaar belt de schaderegelaar u op om een bezoekafspraak te maken. Hij gaat dan na welke schade er is en om welke bedragen het gaat. Hij maakt afspraken met u over de voortgang van de schadebehandeling. Soms krijgt hij de opdracht om ook de toedracht te onderzoeken. Daarnaast kan hij u verwijzen naar hulp- en dienstverlenende instanties.

Arbeidsdeskundige


De arbeidsdeskundige begeleidt u bij de hervatting van uw werk. Hopelijk is uw letsel tijdelijk van aard. Het is echter ook mogelijk dat u gedurende langere tijd geheel of gedeeltelijk niet kunt werken. Als u in loondienst bent, maken u en uw werkgever samen een plan om dit op te lossen. Afhankelijk van de omstandigheden kan de schadebehandelaar aanvullend een arbeidsdeskundige inschakelen die samen met u op zoek gaat naar een oplossing. Vaak zal hij hiervoor contact opnemen met uw werkgever en eventueel ook met uw bedrijfsarts, uiteraard nadat u hiervoor eerst toestemming heeft gegeven. Wanneer u zelfstandige bent, kunt u ook baat hebben bij arbeidsdeskundige hulp. Zo kan er worden nagegaan of en hoe u uw werk kunt hervatten. Mocht blijken dat het voor u niet mogelijk is om in uw ‘oude’ werk terug te keren, dan begeleidt de arbeidsdeskundige u bij het vinden van ander werk.

Belangenbehartiger

De Goudse streeft ernaar u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Het is echter duidelijk dat er veel op u afkomt. Het staat u daarbij uiteraard vrij een belangenbehartiger in te schakelen. De redelijke kosten van rechtshulp maken onderdeel uit van uw schade en komen voor vergoeding in aanmerking. Bij de eindafhandeling van uw schade ontvangt u van ons bericht over het totaalbedrag dat wij afrekenen met uw belangenbehartiger. Uw schadebehandelaar kan u daarover meer vertellen.

Graag wijzen wij u op De Letselschade Raad. Deze raad gaat over een onafhankelijk kwaliteitsstelsel voor de letselschade branche: het Register Letselschade. U leest er meer over op de website van De Letselschade Raad.

Stap 3: Uitbetaling schadevergoeding

Stap 3: Uitbetaling schadevergoeding

Tot slot ontvangt u een schadevergoeding van De Goudse als blijkt dat u daar recht op heeft. Het kan gaan om:

 • materiële schade;
 • reis- en verblijfkosten;
 • medische kosten;
 • inkomensverlies;
 • smartengeld;
 • noodzakelijke hulp.

De financiële gevolgen zijn soms vrij snel vast te stellen. Maar soms duurt het ook langer. Bepaalde schade kan pas worden vastgesteld als uw medische situatie stabiel is. Als het langer duurt, kunt u vaak wel alvast een voorschot op uw schadevergoeding ontvangen.

Gedragscode

Wij werken volgens de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) en de Gedragscode Openheid medische incidenten, betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid (GOMA). Ook houden wij ons aan de regels van de Letselschaderaad.

Ten slotte

Onze medewerkers doen hun uiterste best om u correct te behandelen. Maar iedereen kan fouten maken. Als u vindt dat hiervan sprake is, neem dan contact met ons op. Wij willen dat onze klachtenbehandeling van een zo hoog mogelijk niveau is. Daarom doen wij continu onderzoek.

Aanvullende informatie

Voor aanvullende informatie kunt u ook altijd contact opnemen met:
Verbond van Verzekeraars Informatiecentrum
Postbus 93450
2509 AL Den Haag
telefoon (070) 333 87 77
www.verzekeraars.nl

Fraude

De Goudse heeft een actief fraudebeleid. Onder fraude verstaan wij het doelbewust benadelen van De Goudse om er zelf financieel beter van te worden. Als hiervan sprake is, nemen we maatregelen die tot het volgende kunnen leiden:

 • geen vergoeding van de schade en registratie van de fraudeur in interne registers;
 • vorderen van gemaakte onderzoekskosten;
 • registratie in de signaleringssystemen van de verzekeraars;
 • aangifte bij de politie.

Heeft u nog vragen?

Als u vragen heeft, aarzel dan niet om contact met de schadebehandelaar op te nemen. Persoonlijk contact is immers de beste basis voor een goede oplossing!