Hoe doe ik aangifte bij letselschade?

Heb je letselschade opgelopen door iemand die is verzekerd bij De Goudse?

Dan lees je hieronder hoe het gaat met de aangifte.

Jij staat centraal


Bij de schaderegeling draait het om jou. Als jij dat wilt, word je daar actief bij betrokken, door zowel je belangenbehartiger als ons. Daardoor weet je steeds hoe het ervoor staat. Wil je niet, of minder actief, betrokken worden? Dat kan natuurlijk ook. Het uitgangspunt is en blijft dat jij, als belanghebbende, centraal staat.

Waar moet je aangifte doen?

 • Meld je schade zo spoedig mogelijk bij ons. Dit kan rechtstreeks, via je verzekeringsadviseur of door je belangenbehartiger, zoals een rechtsbijstandsverzekeraar. In deze melding laat je weten:
  - welk letsel je hebt opgelopen;
  - welke schade je hebt geleden en/of nog lijdt;
  - of je nog kunt werken.
 • Je kunt daarnaast ook de tegenpartij (de verzekerde van De Goudse) informeren over de aansprakelijkheidstelling. Je kunt hiervoor gebruikmaken van onze voorbeeldbrief.

Wat gebeurt er nadat je onze verzekerde aansprakelijk hebt gesteld?

Je gezondheid en herstel staan natuurlijk voorop. Wij nemen daarom zo snel mogelijk (uiterlijk binnen tien werkdagen) contact op met jou of je belangenbehartiger, bij voorkeur telefonisch. Je leest hieronder in het kort hoe wij je daarna verder helpen. Uitgebreidere informatie vind je in onze brochure.

Stap 1: Bepalen hoe ernstig het letsel is en controle op aansprakelijkheid

Wij vragen je hoe ernstig het letsel is en beoordelen aan de hand daarvan hoe we je zo snel mogelijk kunnen helpen en welke deskundigen daarbij noodzakelijk zijn. Daarnaast beoordelen we of de verzekering die bij ons loopt de schade dekt. Ook bekijken we in hoeverre onze verzekerde aansprakelijk is. Daarna wordt, in overleg met jou, bepaald wat de financiële schade is. Soms is dit snel te bepalen. Maar als de zaak wat ingewikkelder ligt, kan het even duren voordat er duidelijkheid is.

Stap 2: Inschakelen deskundigen

Stap 2: Inschakelen deskundigen

Als blijkt dat onze verzekerde aansprakelijk is en hiervoor verzekerd is, schakelen wij, als dat nodig is, deskundigen in die je zo goed mogelijk helpen. Persoonlijk contact speelt daarbij een belangrijke rol. Samen met jou overleggen we welke oplossingen kunnen bijdragen aan je herstel. Dat kan per situatie verschillen. Hieronder zie je welke deskundigen je kunnen helpen en door ons kunnen worden ingeschakeld.

Schadebehandelaar


De schadebehandelaar is je eerste aanspreekpunt. Hij beoordeelt de aansprakelijkheid en schakelt zo nodig andere deskundigen in die aan hem rapporteren. Hij heeft contact met jou, met de verzekerde, eventuele getuigen en de politie (om het politierapport of proces-verbaal op te vragen). Hij houd je op de hoogte van de acties die hij onderneemt. Zodra we vast kunnen stellen wat de schade is, zorgt hij voor vergoeding van de schade of ontvangt je een voorschot.

Geneeskundig adviseur


De geneeskundig adviseur verzamelt gegevens over je medische toestand. Soms vraagt hij informatie op bij je huisarts of een medisch specialist. Dit doet hij nooit zonder je schriftelijke toestemming. Soms wordt je dan uitgenodigd voor een nader onderzoek door een onafhankelijke specialist. Deze brengt dan het verloop van het herstel in kaart en stelt eventuele restklachten of beperkingen vast. Alle informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld. De geneeskundig adviseur informeert de schadebehandelaar en de schaderegelaar (zie hieronder) over je gezondheid, voor zover dat van belang is voor het behandelen van je schade.

Schaderegelaar


Op verzoek van de schadebehandelaar belt de schaderegelaar je op om een bezoekafspraak te maken. Hij gaat dan na welke schade er is en om welke bedragen het gaat. Hij maakt afspraken met je over de voortgang van de schadebehandeling. Soms krijgt hij de opdracht om ook de toedracht te onderzoeken. Daarnaast kan hij je verwijzen naar hulp- en dienstverlenende instanties.

Arbeidsdeskundige


De arbeidsdeskundige begeleidt je bij de hervatting van je werk. Hopelijk is je letsel tijdelijk van aard. Het is echter ook mogelijk dat je gedurende langere tijd geheel of gedeeltelijk niet kunt werken. Als je in loondienst bent, maken jij en je werkgever samen een plan om dit op te lossen. Afhankelijk van de omstandigheden kan de schadebehandelaar aanvullend een arbeidsdeskundige inschakelen die samen met je op zoek gaat naar een oplossing. Vaak zal hij hiervoor contact opnemen met je werkgever en eventueel ook met je bedrijfsarts, uiteraard nadat je hiervoor eerst toestemming hebt gegeven. Wanneer je zelfstandige bent, kun je ook baat hebben bij arbeidsdeskundige hulp. Zo kan er worden nagegaan of en hoe je je werk kunt hervatten. Mocht blijken dat het voor jou niet mogelijk is om in je ‘oude’ werk terug te keren, dan begeleidt de arbeidsdeskundige jou bij het vinden van ander werk.

Belangenbehartiger

De Goudse streeft ernaar je zo goed mogelijk van dienst te zijn. Het is echter duidelijk dat er veel op je afkomt. Het staat je daarbij uiteraard vrij een belangenbehartiger in te schakelen. De redelijke kosten van rechtshulp maken onderdeel uit van je schade en komen voor vergoeding in aanmerking. Bij de eindafhandeling van je schade ontvang je van ons bericht over het totaalbedrag dat wij afrekenen met je belangenbehartiger. Je schadebehandelaar kan je daarover meer vertellen.

Graag wijzen wij je op De Letselschade Raad. Deze raad gaat over een onafhankelijk kwaliteitsstelsel voor de letselschade branche: het Register Letselschade. Je leest er meer over op de website van De Letselschade Raad.

Stap 3: Uitbetaling schadevergoeding

Stap 3: Uitbetaling schadevergoeding

Tot slot ontvang je een schadevergoeding van De Goudse als blijkt dat je daar recht op hebt. Het kan gaan om:

 • materiële schade;
 • reis- en verblijfkosten;
 • medische kosten;
 • inkomensverlies;
 • smartengeld;
 • noodzakelijke hulp.

De financiële gevolgen zijn soms vrij snel vast te stellen. Maar soms duurt het ook langer. Bepaalde schade kan pas worden vastgesteld als je medische situatie stabiel is. Als het langer duurt, kun je vaak wel alvast een voorschot op je schadevergoeding ontvangen.

Gedragscode

Wij werken volgens de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) en de Gedragscode Openheid medische incidenten, betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid (GOMA). Ook houden wij ons aan de regels van de Letselschaderaad.

Ten slotte

Onze medewerkers doen hun uiterste best om je correct te behandelen. Maar iedereen kan fouten maken. Als je vindt dat hiervan sprake is, neem dan contact met ons op. Wij willen dat onze klachtenbehandeling van een zo hoog mogelijk niveau is. Daarom doen wij continu onderzoek.

Aanvullende informatie

Voor aanvullende informatie kun je ook altijd contact opnemen met:
Verbond van Verzekeraars Informatiecentrum
Postbus 93450
2509 AL Den Haag
T (070) 333 87 77
www.verzekeraars.nl

Fraude

De Goudse heeft een actief fraudebeleid. Onder fraude verstaan wij het doelbewust benadelen van De Goudse om er zelf financieel beter van te worden. Als hiervan sprake is, nemen we maatregelen die tot het volgende kunnen leiden:

 • geen vergoeding van de schade en registratie van de fraudeur in interne registers;
 • vorderen van gemaakte onderzoekskosten;
 • registratie in de signaleringssystemen van de verzekeraars;
 • aangifte bij de politie.

Heb je nog vragen?

Als je vragen hebt, aarzel dan niet om contact met de schadebehandelaar op te nemen. Persoonlijk contact is immers de beste basis voor een goede oplossing!