Aan de slag met uw ZW-eigenrisicoverzekering met dienstverlening van ActivaSZ

U vindt hier belangrijke informatie over uw ZW-eigenrisicoverzekering met dienstverlening van ActivaSZ. Ook kunt u via deze site een derde-weeks-ziekmelding doen, een ziek-uit-dienstmelding doen en de voortgang volgen.

Wanneer meldt u uw (ex)werknemer ziek en beter?

Om de dienstverlening voor u en zieke (ex-)werknemers goed uit te kunnen voeren, is het belangrijk dat wij het op tijd van u horen als een (ex-)werknemer ziek is. Er zijn drie situaties waarin u een ziekmelding doorgeeft.

Uw werknemer is nog in dienst

Als uw werknemer nog in dienst is en ziek is, meldt u dit uiterlijk in de derde week na de eerste ziektedag aan ons via een ’derde-weeks-ziekmelding’. Maar u hoeft de ziekmelding alleen te doen als het gaat om:

 • een werknemer met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd; of
 • een werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd waarvan al bekend is dat die eindigt.

U geeft uw ‘derde-weeks-ziekmelding’ door via het formulier meldingsformulier bij ongeschiktheid tot werken. Na uw melding neemt uw VerzuimCoach contact met u op om samen met u te beoordelen of wij iets kunnen betekenen in de begeleiding van uw zieke werknemer tijdens de loondoorbetalingsperiode.

Uw werknemer is (nog) ziek en gaat uit dienst

Is uw werknemer (nog) ziek als hij uit dienst gaat? Dan is het belangrijk dat u zo spoedig mogelijk een ziek-uit-dienstmelding doorgeeft aan ActivaSZ. Doet u dit dan op de laatste dag van het dienstverband. Doet u dit ook als u eerder voor deze werknemer een ‘derde-weeks-ziekmelding’ heeft gedaan bij De Goudse.

Uw medewerker is uit dienst en wordt binnen vier weken ziek

Is uw werknemer uit dienst gegaan en binnen vier werken ziek geworden? Geef dan direct een ziek-uit-dienstmelding door aan ActivaSZ. Dit hoeft niet als de ex-werknemer op dat moment een nieuwe baan heeft of recht heeft op een WW-uitkering.

Uw ex-werknemer is geheel of gedeeltelijk hersteld en werkzaam

Is uw ex-werknemer geheel of gedeeltelijk hersteld en werkzaam? Meld het direct aan ActivaSZ. Heeft u nog geen inloggegevens of bent u ze kwijt? Bel dan op een werkdag tussen 8:30 en 17:00 uur naar ActivaSZ op (024) 750 40 00. Ook kunt u een mail sturen naar salessupport@activasz.nl.
 

Begeleiding volgen

Begeleiding volgen

Gedurende de periode die uw ex-werknemer ziek is, heeft u steeds inzicht in alle activiteiten. ActivaSZ houdt u op de hoogte van de voortgang via hun portaal.
Gegevens beheren

Gegevens beheren

Bij het aanvragen van uw verzekering heeft u werknemersgegevens aangeleverd. Elk jaar vragen wij u om uw actuele werknemersgegevens. Daarmee berekenen wij de definitieve premie voor het afgelopen jaar en de premie voor het nieuwe jaar.

Gegevens wijzigen

Personele wijzigingen hoeft u niet tussentijds aan De Goudse door te geven. Maar heeft uw bedrijf te maken met andere wijzigingen, zoals een sectorwijziging, verandering van organisatievorm, een reorganisatie, faillissement of een fusie? Dan kan dit gevolgen hebben voor uw verzekering. Geef deze wijziging daarom zo snel mogelijk aan ons door via inkomen@goudse.com. Maar uiterlijk één maand voor de verandering. Per wijziging bekijken wij wat dit betekent voor u en uw zieke (ex-)werknemer. Wijzigingen die relevant zijn voor ActivaSZ sturen wij door.

Gegevens voor dienstverlener

Als u een ‘ziek-uit-dienstmelding’ heeft doorgegeven zijn voor de uitvoering van deze verzekering en de dienstverlening gegevens van de zieke ex-werknemer nodig. Als ActivaSZ u daarom vraagt, verstrekt u de volledige en juiste informatie die nodig is.

 

Dienstverlening

ZW-eigenrisicodragerschap

Als eigenrisicodrager voor de Ziektewet bent u zelf verantwoordelijk voor de Ziektewetuitkering aan uw arbeidsongeschikte ex-werknemer voor de duur van maximaal 104 weken. U bent in die periode ook verantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding en re-integratie van uw ex-werknemer, zoals wettelijk is vastgelegd in de Ziektewet en Wet verbetering poortwachter. Gedurende deze periode ondersteunen de VerzuimCoach en ActivaSZ als dienstverlener u en begeleiden zij uw (ex-)werknemer.

Bijdrage aan re-integratiekosten

In bepaalde gevallen vergoeden wij de kosten van re-integratie geheel of gedeeltelijk. Dit wordt per situatie bepaald en hangt af van de uitkomst van een kosten-batenanalyse. Wij vergoeden de gemaakte re-integratiekosten als wij ze vooraf hebben goedgekeurd en ze worden gemaakt met het doel om het arbeidsvermogen van de werknemer of ex-werknemer weer geheel of gedeeltelijk te herstellen. Dit stemmen wij af met de VerzuimCoach of ActivaSZ.

VerzuimCoach

Als uw medewerker nog in dienst is, helpt uw VerzuimCoach u om samen te beoordelen of wij iets kunnen betekenen in de begeleiding van uw zieke werknemer tijdens de loondoorbetalingsperiode. De VerzuimCoach maakt deel uit van ons team Verzuim en Re-integratie Advies (VRA). Uw VerzuimCoach ondersteunt u bij het beperken en oplossen van arbeidsongeschiktheid. Om zo uw zieke werknemer zo mogelijk weer aan de slag te helpen en te voorkomen dat die de Ziektewet instroomt. Voor meer informatie over bijvoorbeeld de wet- en regelgeving kunt u contact opnemen met uw VerzuimCoach via (0182) 544 918 of verzuimcoach@goudse.com.

ZW-dienstverlener

ActivaSZ neemt als dienstverlener direct na de ‘ziek-uit-dienstmelding’ de begeleiding van uw zieke ex-werknemer op zich in overeenstemming met de wet- en regelgeving. Het doel is om zo snel mogelijk duurzaam herstel en loonwaarde te realiseren. Het gaat hierbij om:

 • het vaststellen van het recht op een Ziektewetuitkering (incl. hoogte en duur) en de betaling hiervan volgens de wettelijke regels;
 • de begeleiding van uw ex-werknemer bij arbeidsongeschiktheid en die zo snel mogelijk weer terug te helpen in het arbeidsproces;
 • u te helpen om te voldoen aan het re-integratieproces zoals voorgeschreven in de Ziektewet en Wet verbetering poortwachter.

ActivaSZ is een deskundige en doortastende private uitvoerder van sociale zekerheid en helpt werkgevers bij het beheersen van hun Ziektewetlasten en het oplossen van problemen in verband met (de begeleiding van) zieke ex-werknemers. ActivaSZ biedt u volledige ontzorging én u profiteert van maximale grip op de financiële risico’s. Bij instroom in de Ziektewet gaan de specialisten van ActivaSZ voortvarend voor u aan de slag om herstel en loonwaarde te realiseren. Gedurende de periode dat uw ex-werknemer ziek is, heeft u steeds inzicht in alle activiteiten en uitbetaalde uitkeringen. Meer info vindt u op de website van ActivaSZ.

Poortwachter-garantie tijdens Ziektewetperiode

Poortwachter-garantie tijdens Ziektewetperiode

Wat is de Wet verbetering poortwachter?

Die wet verplicht werkgevers en werknemers om vanaf de eerste ziektedag actief te werken aan een zo spoedig mogelijke werkhervatting. U moet samen een verzuimdossier opbouwen, met onder andere een:

 • probleemanalyse door de bedrijfsarts na zes weken ziekte;
 • plan van aanpak door de werkgever/werknemer na acht weken;
 • eerstejaarsevaluatie door de bedrijfsarts;
 • eerstejaarsevaluatie door de werkgever/werknemer;
 • eindevaluatie door bedrijfsarts;
 • eindevaluatie door de werkgever/werknemer.

Elke zes weken moet een bedrijfsarts meekijken, en op bepaalde momenten ook een arbeidsdeskundige. Daarnaast moeten u en uw werknemer zich inzetten om de werknemer naar vermogen te laten werken, in het eigen werk of in ander werk, bij uw bedrijf of bij een ander bedrijf.

Gebruikmaken van de poortwachtergarantie tijdens de ziektewetperiode?

ActivaSZ voldoet aan de eisen van de Wet verbetering poortwachter. Daarom bieden wij u poortwachtergarantie. Dit betekent dat wij u een vergoeding bieden als u een verhaalsanctie van het UWV krijgt opgelegd. Meld dit dan binnen vijf werkdagen via verzuimcoach@goudse.com. Er zijn wel voorwaarden. U heeft de arbeidsongeschiktheid van uw ex-werknemer tijdig bij ons en/of ActivaSZ gemeld en heeft de adviezen en instructies volledig, tijdig en juist opgevolgd. Alle vereisten leest u in de Aanvullende voorwaarden ZW-eigenrisicoverzekering en Voorwaarden dienstverlening ZW-eigenrisicoverzekering.

Vragen over de Wet verbetering poortwachter?

Voor meer informatie over wet- en regelgeving kunt u contact opnemen met uw VerzuimCoach via (0182) 544 918 of verzuimcoach@goudse.com.

Als u ons wilt bereiken…

VerzuimCoach

(0182) 544 918
verzuimcoach@goudse.com

Als u ActivaSZ wilt bereiken…

Over de persoonlijke begeleiding van een ex-werknemer (024) 750 40 00
casemanagement@activasz.nl
Over het online portaal

(024) 750 40 00
salessupport@activasz.nl