Wat vindt u waar?

Pensioen 1-2-3 bestaat uit drie lagen. In de eerste laag vindt u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. In deze tweede laag vindt u meer informatie over alle onderwerpen van laag 1. Tot slot vindt u in laag 3 voorbeelden van het pensioenreglement en de uitvoeringsovereenkomst.  pensioen-1-2-3-laag-2

Wat krijgt u in deze pensioenregeling?

arbeidsongeschiktheidspensioen  Via uw werkgever heeft u een WGA-gatverzekering. Daarmee krijgt u een uitkering, als u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt bent en volgens het UWV recht heeft op een WGA-vervolguitkering.   
 reglement In uw reglement leest u wat u precies krijgt op grond van uw pensioenregeling bij ons. Wilt u het reglement opvragen? Stuur dan een mail naar inkomen@goudse.com of bel naar (0182) 544 891.
Wat krijgt u in deze pensioenregeling niet?

Wat krijgt u in deze pensioenregeling niet?

 geen-ouderdomspensioen In deze pensioenregeling krijgt u geen ouderdomspensioen. Het kan zijn dat u ouderdomspensioen opbouwt in een andere pensioenregeling.
 geen-partner-en-wezenpensioen Komt u te overlijden? In deze regeling krijgt uw eventuele partner  geen partnerpensioen en uw eventuele kinderen geen wezenpensioen. Het kan zijn dat zij dit wel krijgen vanuit een andere pensioenregeling, als u die heeft.
geen-arbeidsongeschiktheidspensioen  Wordt u arbeidsongeschikt binnen een halfjaar na de start van uw deelname aan deze regeling? En kon u dit al verwachten bij de start vanwege uw gezondheidstoestand toen? Dan krijgt u geen arbeidsongeschiktheidspensioen. Maar u krijgt wel een uitkering als u direct voor de start van uw deelname al een halfjaar was verzekerd voor arbeidsongeschiktheid met een vergelijkbare pensioenregeling.
 geen-arbeidsongeschiktheidspensioen Wordt u ziek nadat u uit dienst bent gegaan bij deze werkgever? Dan krijgt u geen arbeidsongeschiktheidspensioen van ons.

Hoe bent u verzekerd?

Hoe bent u verzekerd?

drie-pijlers 

U bent in ieder geval op twee manieren verzekerd bij arbeidsongeschiktheid.

A. Via de overheid.
Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). De WIA-uitkering is een arbeidsongeschiktheidsuitkering van de overheid waarvoor u verzekerd bent als u in Nederland werkt. U heeft recht op een wettelijke WIA-uitkering als u na twee jaar ziekte nog minimaal 35% arbeidsongeschikt bent. Om de hoogte van die uitkering te bepalen, kijkt het UWV naar uw mogelijkheden. Het UWV stelt de mate van de arbeidsongeschiktheid vast.
De WIA verdeelt arbeidsongeschikte mensen in drie groepen.

wia-schema

Ondanks de WIA-uitkering kan arbeidsongeschiktheid grote gevolgen hebben voor uw inkomen. U kunt zelfs terugvallen tot onder bijstandsniveau. Dat kan als u gedeeltelijk arbeidsongeschikt wordt en geen werk vindt voor het deel dat u volgens het UWV nog wel kunt werken. Op www.uwv.nl leest u er meer over.

B. Via uw werkgever.
U heeft een WGA-gatverzekering. Daarmee krijgt u een uitkering als u geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt wordt en volgens het UWV recht heeft op een WGA-vervolguitkering. Hoeveel pensioen er is verzekerd, ziet u op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Dit ontvangt u ieder jaar van ons. Het kan zijn dat u via uw werkgever nog een andere regeling bij arbeidsongeschiktheid heeft. Daarover ontvangt u dan apart bericht.    

Als derde is er mogelijk:

C. Een uitkering bij arbeidsongeschiktheid die u zelf regelt.
Misschien heeft u zelf een arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten of heeft u een levensverzekering waarvoor u geen premie meer hoeft te betalen als u arbeidsongeschikt wordt.

 
 arbeidsongeschiktheidspensioen

Als u na twee jaar ziekte arbeidsongeschikt wordt verklaard, komt u in de WIA terecht. In het begin krijgt u dan meestal een periode een aanvulling op uw loon tot 70 of 75% van uw oude loon. Als u na die periode minder dan 50% verdient van wat u volgens het UWV nog kan verdienen, ontvangt u een WGA-vervolguitkering. Die WGA-vervolguitkering is gelijk aan het minimumloon vermenigvuldigd met het percentage dat u arbeidsongeschikt bent. Dit is een forse teruggang in uw inkomen. De WGA-gatverzekering zorgt voor een aanvulling als u een WGA-vervolguitkering krijgt. Verzekerd is 70% van het verschil tussen uw inkomen onder de WIA-loongrens en het wettelijk minimumloon.

Als u een WGA-vervolguitkering toegekend krijgt, ontvangt u van ons ook een uitkering. De uitkering loopt door zolang u recht heeft op een WGA-vervolguitkering.

De uitkering stopt in ieder geval als u 67 of 70 jaar wordt. Ook dit verschilt per regeling en is afhankelijk van de afspraak met uw werkgever. Ontvangt u eerder AOW? Dan stopt de uitkering op uw AOW-leeftijd.

U ontvangt de uitkering maandelijks via uw werkgever. Bent u uit dienst?
Dan betalen wij de uitkering rechtstreeks aan u. De afspraken met uw werkgever zijn voor u vastgelegd in het pensioenreglement.

 premieverdeling-beide Er wordt premie betaald voor uw arbeidsongeschiktheidspensioen.
Mogelijk doet uw werkgever dit geheel of gedeeltelijk voor u. U kunt bij uw werkgever vragen of en hoeveel hij betaalt. De premie die u eventueel zelf betaalt, vindt u op uw loonstrook.
 

 


Welke keuzes heeft u?

Welke keuzes heeft u?

 vrijwillig-pensioen U kunt stoppen met deelname aan deze regeling. U ontvangt dan bij arbeidsongeschiktheid geen uitkering van ons vanuit deze regeling.


Hoe zeker is uw uitkering?

Hoe zeker is uw uitkering?

 indexatie

Is er voor u een uitkering ingegaan? Dan kan het zijn dat die even hoog blijft. Het kan ook zijn dat die ieder jaar wordt verhoogd. Dit is vastgelegd in uw pensioenreglement.

Of uw uitkering wel of niet stijgt, heeft invloed op uw koopkracht omdat het leven jaarlijks vaak duurder wordt. Om u hierover te informeren, hebben wij hieronder de gemiddelde jaarlijkse prijsstijging voor consumenten vermeld van de afgelopen drie jaar.

Jaar Prijsstijging
2018 1,7%
2017 1,4%
2016 0,3% 

 uitkeringszekerheid-risico

De hoogte van uw uitkering is afhankelijk van de mate van uw arbeidsongeschiktheid.

Bij volledige arbeidsongeschiktheid is het uitkeringspercentage 100% van het verzekerde bedrag. Bent u gedeeltelijk arbeidsongeschikt? Dan ontvangt u een deel van het verzekerde bedrag. Maar als u minder dan 35% arbeidsongeschikt bent, ontvangt u geen uitkering. Hoe dit precies is geregeld, staat in het pensioenreglement.


Welke kosten maken wij?

Welke kosten maken wij?

 kosten De Goudse maakt kosten om de pensioenregeling uit te voeren.
Deze bedragen 20% van de premie en hebben geen invloed op de hoogte van de uitkering.

Wanneer moet u in actie komen?

Wanneer moet u in actie komen?

 arbeidsongeschiktheidspensioen Als u ziek wordt en niet kunt werken, laat u zich zo snel mogelijk behandelen door een bevoegd arts. Ook laat u zich begeleiden door de arbodienst of andere deskundige die uw werkgever heeft ingeschakeld voor de begeleiding van uw verzuim. En natuurlijk werkt u mee aan uw herstel of terugkeer naar werk.
 keuze Als u wilt stoppen met deelname aan de regeling. Geef dit dan door aan uw werkgever. Die geeft dit dan door aan ons.
 mijnpensioenoverzicht U kunt op www.mijnpensioenoverzicht.nl bekijken hoeveel ouderdoms- en/of nabestaandenpensioen u heeft opgebouwd. Doet u  dit minimaal een keer per jaar. Let op: dit arbeidsongeschiktheidspensioen staat daar niet.
 vragen Heeft u vragen? Wordt u arbeidsongeschikt of wilt u stoppen met deelname aan deze regeling? Neem dan contact op met uw werkgever.
Op www.goudse.nl/pensioen123 kunt ook terecht voor meer informatie. Daarnaast kunt u ons mailen via inkomen@goudse.com of bellen op (0182) 544 891. Wij helpen u graag!