Patricia Jaspers van RedFactor uit Rotterdam
Patricia Jaspers van RedFactor uit Rotterdam

Pensioen 1-2-3 laag 2

Arbeidsongeschiktheidspensioen Vivat

Waar vindt u wat?

Pensioen 1-2-3 bestaat uit drie lagen. In de eerste laag vindt u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. In deze tweede laag vindt u meer informatie over alle onderwerpen van laag 1. Tot slot vindt u in laag 3 voorbeelden van het pensioenreglement en de uitvoeringsovereenkomst.  pensioen-1-2-3-laag-2

Wat krijgt u in deze pensioenregeling?

arbeidsongeschiktheidspensioen Via uw werkgever heeft u onderstaande arbeidsongeschiktheidspensioenen:

Minder dan 35% arbeidsongeschiktheid
Daarmee krijgt u van ons maximaal 38 maanden een uitkering als u arbeidsongeschikt bent maar volgens het UWV uw arbeidsongeschiktheid minder dan 35% is en tijdens uw arbeidsongeschiktheid nog salaris verdient.

Aanvulling van 10% na 38 maanden
Daarmee krijgt u van ons na 38 maanden een aanvulling op uw WGA-uitkering van het UWV zolang u recht heeft op die WGA-uitkering.

IVA (Inkomensverzekering volledig en duurzaam arbeidsongeschikten)
Daarmee krijgt u van ons een aanvullende uitkering als u van het UWV een IVA-uitkering ontvangt. Die aanvulling loopt door zolang u de IVA-uitkering ontvangt.

WGA-uitkering (35% tot 80% arbeidsongeschiktheid)
Daarmee krijgt u van ons maximaal 38 maanden een aanvulling op uw uitkering van het UWV als u minimaal 35% en minder dan 80% arbeidsongeschikt bent.

WGA-uitkering (80% tot 100% arbeidsongeschiktheid)
Daarmee krijgt u van ons maximaal 38 maanden een aanvulling op uw uitkering van het UWV als u minimaal 80% arbeidsongeschikt bent, met uitzicht op herstel.

De twee laatstgenoemde arbeidsongeschiktheidspensioenen vallen niet onder de Pensioenwet. Daarom ziet u ze niet in uw jaarlijkse Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Maar ze zijn wel verzekerd en in uw pensioenreglement opgenomen.
 reglement In het reglement leest u wat u precies krijgt op grond van uw pensioenregeling bij ons. Het volledige pensioenreglement vindt u in laag 3.
Wat krijgt u in deze pensioenregeling niet?

Wat krijgt u in deze pensioenregeling niet?

geen-ouderdomspensioen In deze pensioenregeling krijgt u geen ouderdomspensioen. Het kan zijn dat u ouderdomspensioen opbouwt in een andere pensioenregeling.
geen-partner-en-wezenpensioen Komt u te overlijden? In deze regeling krijgt uw eventuele partner  geen partnerpensioen en uw eventuele kinderen geen wezenpensioen. Het kan zijn dat zij dit wel krijgen vanuit een andere pensioenregeling, als u die heeft.
geen-arbeidsongeschiktheidspensioen  Wordt u arbeidsongeschikt binnen een halfjaar na de start van uw deelname aan deze regeling? En kon u dit al verwachten bij de start vanwege uw gezondheidstoestand toen? Dan krijgt u geen arbeidsongeschiktheidspensioen.
De periode van een halfjaar wordt verminderd met de periode dat de deelnemer bij een andere pensioenuitvoerder of verzekeraar direct voorafgaand op een vergelijkbaar niveau dekking had voor hetzelfde risico.
geen-arbeidsongeschiktheidspensioen Wordt u ziek nadat u uit dienst bent gegaan bij deze werkgever? Dan krijgt u geen arbeidsongeschiktheidspensioen van ons.
Hoe bent u verzekerd?

Hoe bent u verzekerd?

drie-pijlers

U bent in ieder geval op twee manieren verzekerd bij arbeidsongeschiktheid.

A. Via de overheid
Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). De WIA-uitkering is een arbeidsongeschiktheidsuitkering van de overheid waarvoor u verzekerd bent als u in Nederland werkt. U heeft recht op een wettelijke WIA-uitkering als u na twee jaar ziekte nog minimaal 35% arbeidsongeschikt bent. Om de hoogte van die uitkering te bepalen, kijkt het UWV naar uw mogelijkheden. Het UWV stelt de mate van de arbeidsongeschiktheid vast.

De WIA verdeelt arbeidsongeschikte mensen in drie groepen.
wia-schema

Ondanks de WIA-uitkering kan arbeidsongeschiktheid grote gevolgen hebben voor uw inkomen. Voor de WIA-uitkering is uw inkomen namelijk gemaximeerd op de WIA-loongrens. U kunt zelfs terugvallen tot onder bijstandsniveau. Dat kan als u gedeeltelijk arbeidsongeschikt wordt en geen werk vindt voor het deel dat u volgens het UWV nog wel kunt werken.
Op www.uwv.nl leest u er meer over.

B. Via uw werkgever. 
Via uw werkgever neemt u deel aan een regeling bij ons. Daarmee krijgt u van ons een arbeidsongeschiktheidspensioen als u geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt wordt verklaard door het UWV.  U krijgt ook een uitkering van ons als u minder dan 35% arbeidsongeschikt bent. Hoeveel pensioen er is verzekerd, ziet u op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Dit ontvangt u ieder jaar van ons. De regelingen die geen onderdeel uitmaken van uw Uniform Pensioen Overzicht, maar wel verzekerd zijn staan beschreven op goudse.nl/pensioen-1-2-3-vivat en in het pensioenreglement.

Als derde is er mogelijk:

C. Een uitkering bij arbeidsongeschiktheid die u zelf regelt. Misschien heeft u zelf een arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten of heeft u een levensverzekering waarvoor u geen premie meer hoeft te betalen als u arbeidsongeschikt wordt.

arbeidsongeschiktheidspensioen

 Als u na twee jaar ziekte arbeidsongeschikt wordt verklaard, komt u in de WIA terecht. De WIA is de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.
Via die wet krijgt u een uitkering als u meer dan 35% arbeidsongeschikt bent.
De WIA is onder te verdelen in twee regelingen:

  • Als u gedeeltelijk of niet duurzaam volledig arbeidsongeschikt bent.
    U krijgt dan een WGA-uitkering.
  • Als u volledig en duurzaam arbeidsongeschikt bent. U krijgt dan een IVA-uitkering.

Ondanks deze wettelijke uitkeringen gaat uw inkomen achteruit als u arbeidsongeschikt bent. Daarom heeft uw werkgever voor u de onderstaande dekkingen afgesloten.

Minder dan 35% arbeidsongeschiktheid
Deze dekking zorgt voor een tijdelijke uitkering van ons als u arbeidsongeschikt bent, maar minder dan 35%, en u geen WIA-uitkering van het UWV krijgt. Verzekerd is een aanvulling tot 75% van het verschil tussen het loon dat u verdiende voordat u arbeidsongeschikt werd en uw inkomsten uit arbeid. Als u tijdens uw arbeidsongeschiktheid geen salaris verdient, ontvangt u geen uitkering van ons. De uitkering van ons stopt na 38 maanden, maar in ieder geval als u 67 jaar wordt. Ontvangt u eerder AOW? Dan stopt de uitkering op uw AOW-leeftijd. 

Aanvulling van 10% na 38 maanden
Deze dekking zorgt voor een aanvullende uitkering van ons als u na 38 maanden nog recht heeft op een WGA-uitkering van het UWV. De aanvulling die u van ons krijgt bedraagt maximaal 10% van het inkomen dat u verdiende voordat u arbeidsongeschikt werd. Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid ontvangt u een gedeelte hiervan, naar evenredigheid. Maar als u minder dan 35% arbeidsongeschikt bent, ontvangt u geen uitkering. De uitkering van ons stopt als u 67 jaar wordt. Ontvangt u eerder AOW? Dan stopt de uitkering op uw AOW-leeftijd.

IVA (Inkomensverzekering volledig en duurzaam arbeidsongeschikten)
Deze dekking zorgt voor een aanvulling van ons op de IVA-uitkering die u van het UWV krijgt. Verzekerd is een aanvulling tot 75% van het inkomen dat u verdiende voordat u arbeidsongeschikt werd. Uw wettelijke uitkering wordt daarop in mindering gebracht. De uitkering van ons stopt als uw IVA-uitkering stopt, maar stopt in ieder geval als u 67 jaar wordt. Ontvangt u eerder AOW? Dan stopt de uitkering op uw AOW-leeftijd.

WGA-uitkering (35% tot 80% arbeidsongeschiktheid)
Als u na twee jaar ziekte minimaal 35% arbeidsongeschikt wordt verklaard, maar minder dan 80%, ontvangt u van ons een aanvulling op de uitkering van het UWV. Verzekerd is een aanvulling tot 75% van het verschil tussen het loon dat u verdiende voordat u arbeidsongeschikt werd en uw inkomsten uit arbeid. Uw wettelijke uitkering wordt daarop in mindering gebracht.
De uitkering van ons stopt na 38 maanden, maar stopt in ieder geval als u
67 jaar wordt. Ontvangt u eerder AOW? Dan stopt de uitkering op uw
AOW-leeftijd.

WGA-uitkering (80% tot 100% arbeidsongeschiktheid)
Deze dekking zorgt voor een aanvullende uitkering van ons als u recht heeft op een WGA-uitkering van het UWV. Verzekerd is een aanvulling tot 75% van het inkomen dat u verdiende voordat u arbeidsongeschikt werd.
Uw wettelijke uitkering wordt daarop in mindering gebracht. De uitkering van ons stopt na 38 maanden, maar stopt in ieder geval als u 67 jaar wordt. Ontvangt u eerder AOW? Dan stopt de uitkering op uw AOW-leeftijd.

De twee laatstgenoemde arbeidsongeschiktheidspensioenen vallen niet onder de Pensioenwet. Daarom ziet u ze niet in uw jaarlijkse Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Maar ze zijn wel verzekerd en in uw pensioenreglement opgenomen.

Onze uitkering per deelnemer voor het gehele  arbeidsongeschiktheidspensioen is maximaal € 175.000,- per jaar.
Ook ontvangt u de uitkering maandelijks rechtstreeks van ons. De afspraken met uw werkgever zijn voor u vastgelegd in het pensioenreglement.

 premieverdeling-beide Er wordt premie betaald voor uw arbeidsongeschiktheidspensioen.
Uw werkgever betaalt dit geheel voor u.
Welke keuzes heeft u?

Welke keuzes heeft u?

vrijwillig-pensioen De regeling is een onderdeel van uw secundaire arbeidsvoorwaarden.
U heeft zelf geen mogelijkheden om uw regeling aan te passen.
Hoe zeker is uw uitkering?

Hoe zeker is uw uitkering?

indexatie

Of uw uitkering wel of niet stijgt, heeft invloed op uw koopkracht omdat het leven jaarlijks vaak duurder wordt. Uw uitkering wordt elk jaar verhoogd (geïndexeerd) met het CBS-indexcijfer voor gezinsconsumptie. Dit cijfer geeft de gemiddelde jaarlijkse prijsstijging voor consumenten aan. De stijging van uw uitkering is echter nooit hoger dan 4%.

Hieronder ziet u de percentages waarmee het CBS-indexcijfer de afgelopen drie jaar is gestegen.

Jaar Prijsstijging en stijging Pensioen
2023 3,8%
2022 10,0%
2021 2,7%
Welke kosten maken wij?

Welke kosten maken wij?

kosten De Goudse maakt kosten om de pensioenregeling uit voeren. Deze bedragen 20% van de premie en hebben geen invloed op de hoogte van uw pensioen.
Wanneer moet u in actie komen?

Wanneer moet u in actie komen?

arbeidsongeschiktheidspensioen Als u ziek wordt en niet kunt werken, laat u zich zo snel mogelijk behandelen door een bevoegd arts. Ook laat u zich begeleiden door de arbodienst of andere deskundige die uw werkgever heeft ingeschakeld voor de begeleiding van uw verzuim. En natuurlijk werkt u mee aan uw herstel of terugkeer naar werk.
mijnpensioenoverzicht U kunt op www.mijnpensioenoverzicht.nl bekijken hoeveel ouderdoms- en/of nabestaandenpensioen u heeft opgebouwd. Doet u  dit minimaal een keer per jaar. Let op: dit arbeidsongeschiktheidspensioen staat daar niet.
vragen Heeft u vragen? Wordt u arbeidsongeschikt? Neem dan contact op met uw werkgever. Op goudse.nl/pensioen-1-2-3-vivat kunt ook terecht voor meer informatie. Daarnaast kunt u ons bereiken door een e-mail te sturen naar inkomen@goudse.com of te bellen naar (0182) 544 891. Wij helpen u graag!