Dekking voor schade door overstroming

Ontstaat er tijdens de looptijd van de verzekering schade door water dat onvoorzien het gebouw is binnengedrongen als gevolg van overstroming door het bezwijken, overlopen of falen van een niet-primaire waterkering? Dan vergoeden wij die schade tot het verzekerd bedrag.

Deze schade wordt niet vergoed als deze is ontstaan door:

 • water dat helemaal of gedeeltelijk afkomstig is van de zee;
 • water dat helemaal of gedeeltelijk afkomstig is van een binnenwater doordat een primaire waterkering is bezweken, is overgelopen of heeft gefaald;
 • water dat buiten de oevers is getreden in buitendijkse gebieden. Bijvoorbeeld buitendijkse havens, uiterwaarden en gebieden die door de overheid zijn aangewezen voor waterberging;
 • overstroming die veroorzaakt wordt door directe actie van de overheid;
 • overstroming die veroorzaakt is door menselijk handelen.

In de polisvoorwaarden is al geregeld dat wij geen schade vergoeden door: 

 • grondwater;
 • hevige plaatselijke neerslag, water door overstroming of dijkdoorbraak als deze het gebouw binnendringt:
  - via openstaande ramen, deuren, luiken, lichtkoepels en dergelijke;
  - (mede) door slecht onderhoud van het gebouw.

Overstroming

Onder overstroming verstaan wij: 

 • het onvoorzien bezwijken, overlopen of falen van dijken, kaden, sluizen of andere waterkeringen. Het maakt daarbij niet uit of de overstroming de oorzaak of het gevolg is van een gebeurtenis die door de verzekering gedekt wordt. En/of,
 • het uitstromen van water via beschadigingen aan waterkeringen.

Niet-primaire waterkering

Onder een niet-primaire waterkering verstaan wij:

Objecten, werken of constructies die bedoeld zijn om bescherming te bieden tegen overstroming én die niet als primaire waterkering zijn opgenomen in de Waterwet.

Primaire waterkering

Onder een primaire waterkering verstaan wij:

Objecten, werken of constructies die bedoeld zijn om bescherming te bieden tegen overstromingen bij hoogwater vanuit bijvoorbeeld de Noordzee, de Waddenzee, het IJsselmeer, het Markermeer of de grote rivieren zoals de Rijn, de Maas en de IJssel. De primaire waterkeringen zijn vastgelegd in de Waterwet (zie: wetten.overheid.nl). Of bekijk de Nationale Basisbestanden Primaire Waterkeringen op waterveiligheidsportaal.nl voor een duidelijk overzicht van alle primaire waterkeringen.