Hoe behandelen wij schade aan je motorrijtuig?

Motorrijtuig

Heb je schade aan je motorrijtuig die is veroorzaakt door een verzekerde van De Goudse? Dan lees je hieronder hoe het gaat met de aangifte. En hoe je deze zo snel mogelijk kunt laten herstellen.

Waar moet je aangifte doen?

  • Als je motorrijtuig WA/Casco (all risks) verzekerd is, kun je de schade melden bij je eigen verzekeraar. Die behandelt de schade dan voor je en neemt contact met ons op.
  • Is je motorrijtuig niet WA/Casco verzekerd, maar heb je wel een rechtsbijstandverzekering? Dan kun je de schade melden bij je eigen rechtsbijstandsverzekeraar. Die behandelt de schade dan voor je en neemt contact met ons op.
  • Is je motorrijtuig niet WA/Casco verzekerd en meld je de schade niet bij je eventuele rechtsbijstandsverzekeraar? Stuur dan een kopie van het Europees Schademeldformulier naar: Afdeling Schadebehandeling, Postbus 9, 2800 MA Gouda. Je kunt daarnaast ook de tegenpartij (de verzekerde van De Goudse) informeren over de aansprakelijkstelling. Je kunt hiervoor gebruikmaken van onze voorbeeldbrief.

Wat gebeurt er na de aangifte?

De Goudse neemt na je aangifte contact met je op om de schade te regelen. Maar eerst controleren we of de bij ons lopende verzekering de schade wel dekt. Daarna bekijken we hoe we je snel en goed kunnen helpen.

Stap 1: Controle op aansprakelijkheid

Stap 1: Controle op aansprakelijkheid

Wij beoordelen of de bij ons lopende verzekering de schade dekt. En we bekijken in hoeverre onze verzekerde voor deze schade aansprakelijk is. Daarna wordt bepaald wat de financiële schade is. Soms is dit snel te bepalen. Maar als de zaak wat ingewikkelder ligt, kan het even duren voordat er duidelijkheid is.
Stap 2: Inschakelen expert

Stap 2: Inschakelen expert

Het is mogelijk dat wij een expert inschakelen. Hij stelt samen met jouw reparateur de schadeoorzaak en het schadebedrag vast. Ook beoordeelt hij of je motorrijtuig hersteld kan worden of total loss wordt verklaard. Binnen enkele dagen nadat de expert alle gegevens heeft verzameld, stuurt hij ons zijn rapport. Wij beoordelen daarna je schade en informeren je binnen tien werkdagen. Mocht het toch langer duren, dan laten wij je dit weten. Heb je tussentijds vragen of opmerkingen, bel dan gerust.

Belangrijk om te weten

  • De ingeschakelde expert is een onafhankelijke deskundige en is niet verbonden aan De Goudse.
  • De expert moet zich houden aan de Gedragscode Expertiseorganisaties.
  • De expert doet geen uitspraken over de polisdekking, de hoogte van de (eventuele) uitkeringen en de vraag wie aansprakelijk is.
  • Wij betalen de expert die wij hebben ingeschakeld.

Wat als je het niet eens bent met het expertiserapport?

Ben je het niet eens met de schadevaststelling van de expert die wij hebben ingeschakeld? Dan mag je zelf ook een (contra)expert inschakelen. Die bepaalt in overleg met de door ons ingeschakelde expert wie de derde expert (‘arbiter’) wordt. Eerst proberen beide experts het samen eens te worden over de schadevaststelling. Worden zij het niet eens, dan beslist de derde expert. Deze stelt dan het schadebedrag vast. Hij blijft daarbij binnen de grenzen van de twee eerder vastgestelde bedragen. Zijn uitspraak is bindend. De kosten die je eigen expert maakt, komen in eerste instantie voor jouw rekening. Concludeert de derde expert dat jouw expert gelijk heeft, dan komen deze kosten alsnog voor onze rekening.
Stap 3: Uitbetaling schadevergoeding

Stap 3: Uitbetaling schadevergoeding

Tot slot ontvang je een schadevergoeding van De Goudse als je daar recht op hebt.
  • Wij vergoeden de noodzakelijke herstelkosten tot maximaal het verschil tussen de dagwaarde van het motorrijtuig direct voor de beschadiging  en de waarde van de restanten. Als de herstelkosten hoger zijn, is er sprake van total loss. Wij vergoeden dan de herstelkosten niet.
  • Als er sprake is van total loss vergoeden wij de dagwaarde van het motorrijtuig onder aftrek van de waarde van de restanten.