Hoe behandelen wij arbeidsongeschiktheid?

Arbeidsongeschiktheid

Heb je een arbeidsongeschiktheidsverzekering bij De Goudse en raak je arbeidsongeschikt? Dan lees je hieronder hoe we dit behandelen.

Stap 1: Controleren

Wij bekijken in hoeverre je arbeidsongeschikt bent en of je aanspraak kunt maken op een vergoeding vanuit je verzekering.

 • Na ontvangst van je melding beoordelen wij of je verzekering dekking biedt. Ook kijken wij na of je je premie tijdig hebt betaald.
 • Wij controleren of het aangifteformulier volledig is ingevuld.
 • Wij controleren of de werkzaamheden die je uitvoert overeenkomen met de werkzaamheden die op jouw polisblad staan.
 • Je krijgt een eigen vaste AOV-coach toegewezen.
 • Wij streven ernaar dat je AOV-coach (telefonisch) contact met je opneemt binnen twee dagen nadat wij je melding hebben ontvangen. Dit contact is er in ieder geval binnen vijf werkdagen. Je AOV-coach informeert je dan over de mogelijke verdere stappen en/of betalingen. 

Stap 2: Behandeling van de claim

Stap 2: Behandeling van de claim

De AOV-coach is je eerste aanspreekpunt. Hij houdt je op de hoogte van de acties die worden uitgevoerd. Daarnaast houdt hij contact met de deskundigen die betrokken zijn bij de beoordeling van je claim. Een medisch adviseur (of medewerker medische dienst) neemt contact met je op voor de beoordeling van je gezondheidstoestand en de invloed daarvan op je werk. Tot slot beoordeelt een arbeidsdeskundige welke werkzaamheden je wel en niet meer kunt verrichten en stelt hij de mate van arbeidsongeschiktheid vast.

Ben je het niet eens met ons standpunt?

 • Bespreek dit dan met je AOV-coach. Wij zoeken samen met jou naar een oplossing.
 • Worden we het niet eens? Dan kun je vragen om een second opinion. In overleg met jou wordt een andere expert ingeschakeld waarbij de uitkomst bindend is. Een bindend advies kan worden aangevraagd als er sprake is van een medisch en/of arbeidsdeskundig geschil.
 • De kosten van een bindend advies kunnen geheel of gedeeltelijk voor jouw rekening komen. Dit bespreken wij vooraf met je.
 • Ben je het niet eens met het bindende advies? Dan kan de zaak aan een rechter worden voorgelegd. Die kan, eventueel in samenspraak met de advocaten van beide partijen, een commissie van deskundigen samenstellen die uitspraak doen.
Stap 3: Uitbetaling/uitkering

Stap 3: Uitbetaling/uitkering

Op basis van alle beschikbare informatie wordt bepaald in welke arbeidsongeschiktheidklasse je op basis van het deskundigenonderzoek bent ingedeeld en of je een uitkering krijgt. Bij het vaststellen van de eerste uitkering wordt rekening gehouden met de eigenrisicoperiode. Als je mate van arbeidsongeschiktheid verandert, wordt de uitkering daarop aangepast. Je ontvangt je uitkeringen in de regel rond de 20e van de maand.

Berekening uitkering

Je uitkering wordt op de volgende manier berekend: (je verzekerd bedrag /365 dagen) * aantal kalenderdagen * jouw arbeidsongeschiktheidpercentage

Dus stel uw verzekerd bedrag is € 25.000,- en jouw arbeidsongeschiktheidpercentage is vastgesteld op 50%.
Je uitkering over de maand januari is dan (€ 25.000,-/365 dagen) * 31 dagen * 50% = € 1.061,64

Belangrijk om te weten

 • Op je AOV-uitkering worden loonheffing en premies ZVW ingehouden. Je ontvangt dus een netto uitkering.
 • Als je arbeidsongeschiktheidpercentage lager is dan de ondergrens die je hebt gekozen (meestal is dit 25%) dan heb je geen recht (meer) op een uitkering.

Ben je het niet eens met ons standpunt over de vergoeding?

Ben je het niet eens met ons standpunt of de hoogte van de vergoeding? Bespreek dit dan met je AOV-coach. Samen zoeken wij dan naar een passende oplossing. Komen we er samen niet uit, dan kunt je een klacht indienen.

Fraude

De Goudse heeft een actief fraudebeleid. Onder fraude verstaan wij het doelbewust benadelen van De Goudse om er zelf financieel beter van te worden. Als hiervan sprake is, nemen we maatregelen die tot het volgende kunnen leiden:
 • geen vergoeding van de schade en registratie van de fraudeur in interne registers;
 • vorderen van gemaakte onderzoekskosten;
 • registratie in de signaleringssystemen van de verzekeraars;
 • aangifte bij de politie.