Veelgestelde vragen over corona en de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Welke dekking is er op een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Als corona arbeidsongeschiktheid veroorzaakt of ertoe leidt dat iemand die al gedeeltelijk arbeidsongeschikt is, meer arbeidsongeschikt wordt, is er dekking.
Er is echter geen dekking als er geen sprake is van arbeidsongeschiktheid als iemand bijvoorbeeld thuis blijft vanwege vrees voor besmetting of omdat hij preventief in quarantaine moet blijven.

Wat kan De Goudse voor mij betekenen?

In deze stressvolle periode, waarin corona zowel zakelijk als privé veel impact heeft, kan uw arbeidsongeschiktheidsverzekering echter wel degelijk veel voor u betekenen. U kunt namelijk een beroep doen op personal coaching. Het professionele en onafhankelijke ICAS verzorgt deze coaching kosteloos (één traject per kalenderjaar) en anoniem. U kunt kiezen uit verschillende diensten van professionele, gekwalificeerde en ervaren coaches, councelors en psychologen. Heeft u een AOV bij De Goudse en heeft u behoefte aan een gesprek, dan kunt u kosteloos bellen naar ICAS op (0800) 525 35 62.

Wat als er een medische keuring nodig is voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Bij het aanvragen van een arbeidsongeschiktheidsverzekering van De Goudse is een keuring niet meer standaard vereist. Maar als de gezondheidsverklaring daar aanleiding toe geeft, kan een (gerichte) keuring nodig zijn. Als er een beroep wordt gedaan op de verzekering is er vaak ook een keuring nodig. Deze keuringen gaan vooralsnog gewoon door. Daarbij wordt, waar mogelijk, gebruikgemaakt van een videoverbinding, zodat reistijd en contact vermeden worden.

Kunnen ondernemers ook een beroep doen op de Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud voor zichzelf als ondernemer of als zzp’er?

Nee, de regeling is bedoeld voor een tegemoetkoming in de loonkosten van personeel. Voor ondernemers zelf en voor zzp’ers zijn er andere regelingen.

Welke extra tijdelijke ondersteuning is er voor zzp’ers en mkb’ers?

Voor hen is er de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Torzo). Deze staat open voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, die in financiële problemen komen door de coronacrisis. De regeling is gebaseerd op het al bestaande Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) en wordt uitgevoerd door de gemeenten. Er kan een aanvraag worden ingediend bij de woongemeente (niet de gemeente waar het bedrijf is gevestigd).  De regeling is nog niet van kracht maar gemeenten kunnen wel alvast aanvragen in behandeling nemen. Gemeenten die zzp’ers alvast willen ondersteunen, kunnen dit doen door het verlenen van een voorschot. Voor de laatste informatie, ook over het aanvragen, zie het Coronaloket van de Kamer van Koophandel.  

Ondersteuning kan worden aangevraagd in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of voor bedrijfskapitaal.

 • De uitkering voor levensonderhoud vult het inkomen voor een periode van maximaal drie maanden aan tot het sociaal minimum. Deze uitkering bedraagt maximaal ca. € 1.500,- per maand en is afhankelijk van het inkomen en de huishoudsituatie. Er is geen terugbetalingsverplichting en ook geen vermogens- of partnertoets.
 • Er kan onder bepaalde voorwaarden een lening voor bedrijfskapitaal worden afgesloten tot maximaal € 10.157,- om liquiditeitsproblemen op te lossen.

Zijn er nog andere regelingen vanuit de overheid?

Ja, er zijn nog meer regelingen van kracht voor zzp’ers  en mkb’er. Het  Coronaloket van de Kamer van Koophandel biedt een handig overzicht. 
Naast informatie over:

 • de Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud (NOW); en
 • de extra tijdelijke ondersteuning voor zzp’ers en mkb’ers

vindt u daar ook informatie over de volgende maatregelen:
 • Compensatieregeling van € 4.000,- voor de zwaarst getroffen bedrijven (met name horeca, reisbranche, evenementenbranche en bedrijven in culturele sector)
 • Verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten
 • Uitstel belastingbetaling
 • Tijdelijk bijna geen invorderingsrente
 • Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering
 • Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits
 • Tijdelijke borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven
 • Maatregelen voor stopzetten toeristenbelasting voor ondernemers en maatregelen voor de cultuursector

Daarnaast hebben een aantal banken maatregelen aangekondigd om kleinere ondernemers te ontzien en zijn er initiatieven van de EU.

Ik moet preventief binnenblijven of ben in quarantaine, maar ben niet arbeidsongeschikt. Wat kan mijn AOV mij bieden?

Uw AOV biedt dekking bij arbeidsongeschiktheid door een ziekte of een ongeval. Als u niet arbeidsongeschikt bent, heeft u geen recht op een uitkering (ook niet bij quarantaine). Bent u (para)medicus en heeft u een Ondernemers-AOV? Dan is er wel dekking als u door besmetting met het coronavirus niet mag werken. Ook als u niet arbeidsongeschikt bent.

Ook als u niet arbeidsongeschikt bent, heeft u wel degelijk iets aan uw AOV. Als u problemen ondervindt, kunt u namelijk gebruikmaken van de personal coaching die we aan alle AOV-verzekerden aanbieden. Het professionele en onafhankelijke ICAS verzorgt deze coaching kosteloos (één traject per kalenderjaar) en anoniem. U kunt kiezen uit verschillende diensten van professionele, gekwalificeerde en ervaren coaches, counselors en psychologen. Heeft u een AOV bij De Goudse en heeft u behoefte aan een gesprek, dan kunt u kosteloos bellen naar ICAS op (0800) 525.

Ik voel me niet lekker; ik weet niet of het corona is of griep. Moet ik mij arbeidsongeschikt melden?

Nee, wij vragen u om het verloop nog even te bezien. Meld het wel als de klachten langer dan 14 dagen aanhouden en u daardoor niet kunt werken of als uw klachten verergeren.

Is het mogelijk de dekking (tijdelijk) te verlagen of op te schorten?

Ja, dit kan tot 1 oktober 2020 zonder kosten. Na 1 oktober betaalt u weer de gebruikelijke 15% van de premie.

 • Als u het verzekerde bedrag wilt verlagen, kunt u gebruikmaken van een tijdelijke regeling. Hierdoor kunt u na een verlaging het bedrag binnen een jaar weer herstellen zonder dat hiervoor medische informatie nodig is. Houdt u er wel rekening mee dat een verlaging een lagere uitkering tot gevolg heeft als u arbeidsongeschikt raakt.
 • Ook kunt u ervoor kiezen om de verzekering tijdelijk te schorsen. Houdt u er wel rekening mee dat u dan niet verzekerd bent als u in die periode arbeidsongeschikt raakt, door welke oorzaak dan ook.

Er zijn dus belangrijke gevolgen als u het bedrag verlaagt of de verzekering tijdelijk schorst. Daarom raden wij u aan dit altijd eerst goed te bespreken met uw adviseur.

Kan ik de betalingstermijn van mijn verzekering aanpassen?

Ja, dat kunt u via uw adviseur aanvragen. U kunt uw betalingstermijn omzetten naar maand-, kwartaal of halfjaarbetaling. Wij bieden dit tijdelijk aan zonder eventuele kosten of toeslagen. De wijziging gaat in op de eerstvolgende premievervaldatum. Aanpassingen met terugwerkende kracht zijn niet mogelijk.

Mijn bedrijf is (verplicht) gesloten; heb ik recht op een uitkering?

Nee, u heeft alleen recht op een uitkering als u door ziekte of een ongeval arbeidsongeschikt bent. Mogelijk komt u wel in aanmerking voor steun van de overheid. Er zijn verregaande regelingen van kracht waar zzp’ers en mkb’ers gebruik van kunnen maken, op korte en langere termijn. Het Coronaloket van de Kamer van Koophandel biedt een handig overzicht.

Ik ga (tijdelijk) vrijwilligerswerk doen in het een ziekenhuis; ben ik verzekerd?

Ja, ongeacht welk beroep u normaal gesproken uitoefent. Wij bieden graag dekking vanuit uw AOV als u zich tijdelijk vrijwillig inzet ter bevordering van de gezondheid van uw medemens.