Aan de slag met uw Verzuimverzekering

U heeft een Verzuimverzekering Eigen Risico in Dagen. U vindt op deze site belangrijke informatie over zowel uw verzekering als onze dienstverlening. Ook kunt u hier uw werknemers ziek en hersteld melden.

U heeft zelf een contract afgesloten met een arbodienst. Daarom bent u er zelf verantwoordelijk voor dat u niet alleen ons maar ook uw arbodienst informeert over ziekte en herstel van medewerkers.

Ziek en hersteld melden

Ziek melden

U meldt uw werknemer ziek in de online omgeving op de eerste verzuimdag. Dan zijn wij op tijd geïnformeerd en kunnen wij na uw eigenrisicotermijn direct starten met uitkeren, als dit nodig is. U doet uw ziekmelding altijd online. Let op: meld uw werknemer ook altijd ziek bij uw arbodienst. Zo kan die de begeleiding op het juiste moment starten.

Hersteld melden

Zodra uw werknemer weer (een deel van zijn uren) werkt, is het belangrijk dat u de ziekmelding wijzigt in de online omgeving. Dit geldt ook als uw werknemer andere werkzaamheden gaat verrichten waaraan u een bepaalde loonwaarde kunt koppelen. Heeft u vragen over hoe u het percentage moet vaststellen dat uw werknemer weer hersteld is? Neem dan contact op met uw VerzuimCoach via (0182) 544 918 of verzuimcoach@goudse.com.

Wilt u meer weten over hoe u inlogt in de online omgeving, kijk dan bij de veelgestelde vragen.

Werknemersgegevens bijhouden

Werknemersgegevens bijhouden

Waarom levert u werknemersgegevens aan?

Uw werknemersgegevens zijn nodig om de uitkering te bepalen voor de loondoorbetaling van een zieke werknemer en voor de jaarlijkse vaststelling van uw definitieve verzekeringspremie.

Wanneer en hoe levert u werknemersgegevens aan?

Bij het aanvragen van uw verzekering heeft u werknemersgegevens aangeleverd. U ziet deze in de online omgeving in een overzicht. Bij elke ziekmelding of wijziging daarvan controleert u de gegevens van de betreffende werknemer en corrigeert u deze als er iets niet klopt of is gewijzigd.

Elk jaar vragen wij u in januari om via de online omgeving alle werknemersgegevens zo nodig aan te passen. Daarmee berekenen wij de definitieve premie voor het afgelopen jaar en de premie voor het nieuwe jaar. In de handleiding leest u er meer over.

Wilt u meer weten over hoe u inlogt in de online omgeving, kijk dan bij de veelgestelde vragen.

Preventieondersteuning

U bent wettelijk verplicht om verzuim zo mogelijk te voorkomen. Dat houdt in dat u:

 • één of meer bedrijfshulpverleners (BHV’ers) in dienst heeft;
 • één of meer preventiemedewerkers in dienst heeft;
 • per locatie een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie heeft;
 • een Periodiek Medisch Onderzoek aanbiedt aan uw medewerkers.

U regelt deze verplichtingen gemakkelijk via onze online winkel De Preventiezaak.

Dreigt een werknemer ziek te worden? Dan denkt uw VerzuimCoach graag met u mee om dit te voorkomen. Mogelijk kan bijvoorbeeld de werkplek worden aangepast of een bedrijfsmaatschappelijk werker worden ingezet. U kunt uw VerzuimCoach bereiken via (0182) 544 918 of verzuimcoach@goudse.com.

Re-integratieondersteuning

Re-integratieondersteuning

Naast uw arbodienst ondersteunt ook uw VerzuimCoach u bij het beperken en oplossen van
arbeidsongeschiktheid. Bijvoorbeeld met advies over het maken van concrete afspraken met uw werknemer over terugkeer naar werk. Ook kan uw coach u adviseren over gespecialiseerde
dienstverleners voor uw werknemer, bijvoorbeeld op het gebied van psychologische zorg of
herplaatsing buiten uw bedrijf. U kunt uw VerzuimCoach bereiken via (0182) 544 918 of
verzuimcoach@goudse.com.
Rechtsbijstand

Rechtsbijstand

U heeft recht op bijstand bij een juridisch geschil over de loondoorbetalingsverplichting. Ook helpen wij u bij het verhalen van kosten op een aansprakelijke derde partij en bij conflicten die u heeft met het UWV of een werknemer. Uw VerzuimCoach kan u meer vertellen over de juridische ondersteuning waarvan u eenmalig kosteloos gebruik kunt maken. U bereikt uw VerzuimCoach via (0182) 544 918 of via verzuimcoach@goudse.com.

Zo kunt u ons bereiken

Over het voorkomen en beperken van verzuim
(Uw VerzuimCoach kan u informatie geven in aanvulling op het advies van uw arbodienst.)
(0182) 544 918
verzuimcoach@goudse.com
Over de uitbetaling bij ziekte
(Team Claims van De Goudse weet alles van de berekening en betaling van uw uitkering.
En hoe u kunt omgaan met een ongeval dat door iemand anders is veroorzaakt.)
(0182) 544 907
verzuim@goudse.com
Over de online omgeving
(Team Commerciële Binnendienst van De Goudse kan u helpen bij vragen over de online omgeving waarin u ziek- en herstelmeldingen doet en werknemersgegevens beheert.)
(0182) 544 891
inkomen@goudse.com

Veelgestelde vraag over uitkeringen

Wanneer ontvang ik de vergoeding voor de loondoorbetaling?
Na de ziekmelding berekenen wij uw uitkering. U ontvangt uw uitkering rond de 12e werkdag van de maand die volgt op het einde van uw eigenrisicotermijn.

Veelgestelde vragen over verzuim en de ondersteuning van de VerzuimCoach

Ik heb een arbeidsconflict met een werknemer en die heeft zich nu ziek gemeld. Wat kan ik doen?
U hoeft de ziekmelding niet te accepteren. Laat uw werknemer weten dat u met hem in gesprek gaat om het conflict op te lossen. Uw VerzuimCoach kan u helpen aan een mediator. Als de werknemer het gesprek weigert, kunt u hem waarschuwen en eventueel een sanctie opleggen. U mag hem niet zomaar ontslaan. Ontslag kan alleen wanneer een uitgebreid dossier is opgebouwd. Dit geldt niet voor ontslag op staande voet, maar ook dat moet voldoen aan strenge voorwaarden. Het is verstandig hierbij een jurist in te schakelen. Wanneer de werknemer zich ziek meldt, geeft u dit direct door via de online omgeving en meldt u daarbij dat er sprake is van een conflict. Uw VerzuimCoach kan u meer vertellen over de juridische ondersteuning waarvan u eenmalig kosteloos gebruik kunt maken. U bereikt uw VerzuimCoach via (0182) 544 918.
Ik heb een werknemer dit zich heel vaak ziek meldt. Hoe ga ik daarmee om?
Bel uw VerzuimCoach voor tips op (0182) 544 918. Die kan u ook helpen met een verzuimprotocol. Dat geeft u en uw werknemers duidelijkheid over hoe u omgaat met ziekmeldingen.
Mijn werknemer komt de afspraken voor re-integratie niet na. Wat moet ik nu doen?
De werknemer heeft net als u verplichtingen als het gaat om re-integratie. Werkt hij niet mee aan re-integratie dan moet u in bepaalde situaties een sanctie opleggen. Als u dit niet doet, kunt u zelf een sanctie krijgen van het UWV. Bel uw VerzuimCoach op (0182) 544 918 voor advies.
Mag ik mijn werknemer verplichten om te komen werken?
Als er geen sprake is van terecht verzuim, of wanneer de bedrijfsarts aangeeft dat er geen medische beperkingen (meer) zijn, kunt u de werknemer vragen en eventueel opdragen om te komen werken. Als hij hieraan geen gehoor geeft, kunt u waarschuwen en eventueel een sanctie opleggen. Het is verstandig hierbij een jurist in te schakelen. Wanneer de bedrijfsarts concludeert dat er sprake is van ziekte of gebrek, moet niet alleen gewerkt worden aan medisch herstel maar moet ook het eventuele conflict opgelost worden. Als de bedrijfsarts heeft geadviseerd een mediator in te zetten, kan dit direct, zonder dat er sprake is van herstel. Zet dan dus zo snel mogelijk een mediator in om tot een oplossing te komen. Hierbij zijn er twee uitkomsten mogelijk: er worden afspraken gemaakt om samen verder te gaan of om uit elkaar te gaan. Alleen in uitzonderlijke gevallen adviseert de bedrijfsarts om de oplossing van het conflict uit te stellen en eerst tot medisch herstel te komen. De bedrijfsarts moet dit dan expliciet op papier zetten. Uw VerzuimCoach helpt u graag verder als u vragen heeft. U kunt uw coach bellen op (0182) 544 918.
Wat is een 2e-spoortraject en wat zijn mijn verplichtingen hierbij?
Een 2e-spoortraject is het begeleiden van een zieke werknemer naar werk in een ander bedrijf. Dat kan hetzelfde werk zijn of ander werk. Tijdens het traject moet u het contact met uw werknemer blijven voortzetten en de situatie monitoren. De begeleiding bij het zoeken naar werk wordt meestal uitgevoerd door een bedrijf dat u inzet. U blijft als werkgever verantwoordelijk voor de re-integratie en voor de adequaatheid van het traject. Let er daarom op dat u voortgangsrapportages ontvangt en dat er gericht gestuurd wordt op solliciteren en niet alleen op oriënteren. Bij wijzigingen in de situatie van de werknemer schakelt u de bedrijfsarts in voor een nieuw oordeel. Soms kan het nodig zijn om opnieuw te onderzoeken wat de mogelijkheden voor re-integratie zijn.
Mag ik het dienstverband beëindigen zodra mijn werknemer een functie elders heeft gevonden?
Het doel van het zogenoemde 2e-spoortraject (zie vorige vraag) is om (ander) werk bij een andere werkgever te vinden. Het is de bedoeling dat het gaat om een duurzame functie en dat de werknemer in dienst komt van die andere werkgever. De werknemer heeft tegelijkertijd de bescherming van 104 weken loondoorbetaling door u. Daarom wordt bij een plaatsing een overeenkomst gemaakt waarbij de werknemer tot het einde van de 104 weken gedetacheerd wordt bij de nieuwe werkgever. Aan de werkzaamheden wordt een loonwaarde verbonden en u stuurt hiervoor een factuur naar de nieuwe werkgever. Dit moet u als deelherstel doorgeven aan De Goudse. Zolang er geen sprake is van een duurzame plaatsing of overname-intentie, wordt het 2e-spoortraject voortgezet. Na realisatie van een plaatsing is het verstandig om een deskundigenoordeel bij het UWV aan te vragen om te toetsen of het UWV de inspanningen voldoende acht. Dit om te voorkomen dat u na twee jaar ziekte een loonsanctie krijgt van het UWV omdat u onvoldoende heeft gedaan aan de re-integratie.
Waarom moet ik een dossier bijhouden?

Wanneer uw werknemer ziek wordt, houdt u in een dossier bij wat er afgesproken wordt. Mocht de werknemer na 104 weken nog steeds arbeidsongeschikt zijn, dan zal hij een WIA-uitkering aanvragen. Op dat moment toetst het UWV of u als werkgever voldoende heeft gedaan aan de re-integratie. Het is daarom belangrijk om het dossier vanaf de eerste ziektedag bij te houden.

U leest er meer over op ondernemenmetpersoneel.nl.


Moet ik een Plan van aanpak maken als ik verwacht dat de werknemer snel weer aan het werk gaat?

Ja dat bent u verplicht. Uiterlijk in de achtste week moet u met uw werknemer de afspraken over re-integratie in zo’n plan vastleggen. Dat kunnen afspraken zijn over het onderhouden van contact en over werkhervatting, als dat al mogelijk is.

U leest er meer over op ondernemenmetpersoneel.nl.

Wat is de transitievergoeding en ben ik verplicht om die betalen?
De transitievergoeding is de ontslagvergoeding voor werknemers die na een dienstverband van twee jaar of langer worden ontslagen. U bent wettelijk verplicht om die vergoeding te betalen. Onderling kunt u met de werknemer altijd afwijkende afspraken vastleggen, maar dit kan alleen als de werknemer hiermee akkoord gaat en ze ondertekent.
Wanneer ben ik verplicht om de transitievergoeding te betalen?
U bent dit verplicht bij beëindiging van een dienstverband dat minimaal twee jaar heeft geduurd. Ook na ziekte. Wanneer u besluit om het dienstverband slapend te houden, heeft u die verplichting niet. Dit brengt echter wel het risico met zich mee dat een werknemer zijn werk in de toekomst weer kan opeisen, of dat u bij latere beëindiging alsnog verrekeningen moet uitkeren, zoals een (hogere) transitievergoeding.
Moet ik iets regelen als de ziekmelding is veroorzaakt door iemand anders?
Wanneer een derde partij mogelijk aansprakelijk is voor het verzuim, moet u dit bij de ziekmelding altijd aan ons doorgeven. Team Claims neemt dan contact met u op. Uw rechtsbijstandsverzekeraar kan u dan ondersteunen om de schade te verhalen op de betrokken derde partij.

Veelgestelde vragen over langdurig verzuim

Wat als een werknemer niet meewerkt aan terugkeer naar werk?
Dan is het raadzaam het gesprek aan te gaan met uw werknemer. Als dit niet het gewenste resultaat heeft, kunt u een sanctie opleggen. Het is belangrijk om uw werknemer eerst enkele keren formeel te waarschuwen. Daarna kunt u het salaris opschorten of stoppen. Hierbij kan uw VerzuimCoach u adviseren. U kunt uw VerzuimCoach bereiken via (0182) 544 918 of verzuimcoach@goudse.com. Heeft u het salaris stopgezet of opgeschort? Dan moet u dit melden bij team Claims van De Goudse via (0182) 544 907 of verzuim@goudse.com.
Wat moet ik doen als mijn werknemer ziek uit dienst gaat?
 • Op het moment dat uw werknemer ziek uit dienst gaat, moet u dit melden bij het UWV.
 • Is de werknemer langer dan tien weken ziek op het moment dat het dienstverband eindigt? Vraag dan vóórdat hij uit dienst gaat aan uw arbodienst een eindevaluatie te doen voor deze werknemer.
 • U geeft bij het einde van het dienstverband via onze online omgeving door dat uw werknemer ziek uit dienst is getreden.
 • Bent u eigenrisicodrager voor de Ziektewet of WGA? Dan is het raadzaam om de werknemer ook na het einde van zijn dienstverband te blijven volgen. Hij wordt namelijk aan u toegerekend als hij instroomt in de Ziektewet en/of, na twee jaar ziekte, in de WGA. Wilt u hierover informatie, bel dan uw VerzuimCoach op (0182) 544 918 of stuur een mail naar verzuimcoach@goudse.com.
Hoe ga ik om met zieke werknemers die op vakantie willen?

Wil een werknemer tijdens ziekte op vakantie? Dan mag dat alleen als het zijn herstel of re-integratie niet belemmert. Is er twijfel dan kan de bedrijfsarts onderzoeken of er geen medische bezwaren zijn tegen de verlof- of reisplannen. Wanneer uw werknemer tijdens ziekte op vakantie wil gaan, moet hij daar hetzelfde aantal vakantie-uren voor opnemen als wanneer hij niet ziek zou zijn. Dat geldt ook als hij tijdens zijn ziekte nog gedeeltelijk werkt. Tijdens ziekte bouwt een werknemer ook gewoon zijn wettelijke vakantiedagen op. Stem goed af met de werknemer dat er vakantiedagen ingehouden worden, dit kan namelijk niet zonder toestemming van de werknemer. Door het opnemen van vakantiedagen is de werknemer tijdens zijn vakantie vrijgesteld van re-integratieverplichtingen.

Voor eventuele extra vakantiedagen (bovenwettelijke vakantiedagen) kunnen andere afspraken gelden. Deze afspraken moeten dan opgenomen zijn in de arbeidsovereenkomst of cao. Zo kan daarin staan dat uw werknemer tijdens ziekte helemaal geen bovenwettelijke dagen opbouwt. Ook voor het afschrijven van bovenwettelijke vakantiedagen tijdens ziekte geldt dat u dat alleen kunt doen als u schriftelijk toestemming heeft van uw werknemer of als u hierover bepaalde afspraken heeft gemaakt.

Veelgestelde vragen over de online omgeving

Ik heb nog geen toegang tot de online omgeving. Hoe regel ik dat?

Om een gebruikersaccount voor u aan te maken, hebben wij de onderstaande gegevens nodig. Stuurt u die naar inkomen@goudse.com.

Waarom moet ik mijn wachtwoord wijzigen?

Het wachtwoord dat wij u verstrekken is om veiligheidsredenen altijd tijdelijk. Als u het direct wijzigt, kan niemand namens u inloggen en gegevens inzien of misbruiken. Houd er bij het wijzigen rekening mee dat een wachtwoord moet voldoen aan de volgende vereisten.

 • Minstens 8 tekens
 • Géén deel van de gebruikersnaam
 • Geen tekens zoals: ! $ # %
 • Minstens 3 van de volgende categorieën: kleine letter, hoofdletter, cijfer en leestekens
Waarom ontvang ik een sms om in te loggen?

De online omgeving bevat uw werknemersgegevens. Om de veiligheid van die gegevens te waarborgen, gebruiken wij een sms-verificatiecode. Hiermee wordt geverifieerd of de persoon die probeert in te loggen ook in het bezit is van de telefoon die hoort bij het telefoonnummer dat u heeft opgegeven.