Beleggingsbeleid De Goudse

De Goudse heeft een grote beleggingsportefeuille, waarin het eigen vermogen en een groot deel van de ontvangen premies wordt belegd. Wij willen hier een goed rendement mee behalen. Daarbij staat voorop dat we dit doen op een verantwoorde wijze. Dat betekent met aandacht voor de gevolgen van onze beleggingen op de wereld waarin wij leven. De Goudse is een voorzichtige belegger. Slechts 5% van het vermogen is belegd in aandelen en (indirect) vastgoed. De overige 95% is belegd in vastrentende waarden.

Verdeling
De verdeling is als volgt (31-12-2015):

  •   7% aandelen en (indirect) vastgoed
  • 93% vastrentende waarden, waarvan:
          - 55% staatsobligaties
          - 39% bedrijfsobligaties
          -   6% hypotheken

Wij kopen nieuwe obligaties aan die hoofdzakelijk een A-rating of beter hebben bij objectieve kredietbeoordelaars.

Maatschappelijk verantwoord
Ons beleggingsbeleid is onlosmakelijk verbonden met de uitgangspunten van het beleid van De Goudse op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wij beleggen maatschappelijk verantwoord. Anders gezegd, ons beleggingsbeleid gaat uit van respect voor de samenleving. Bij het beheer van onze beleggingen houden wij rekening met nationale en internationale afspraken, bijvoorbeeld op het gebied van mensenrechten, arbeid en milieu. Op grond van ons beleggingsbeleid kunnen wij bedrijven en overheden van beleggingen uitsluiten bijvoorbeeld als zij betrokken zijn bij ernstige schendingen van de rechten van de mens, zware milieuvervuiling, kinderarbeid, dwangarbeid, corruptie of controversiële wapensystemen.

De Goudse heeft haar beleggingsbeleid afgestemd op de Code Duurzaam Beleggen van het Verbond van Verzekeraars.

Beleggingscommissie
Het beleggingsbeleid is de verantwoordelijkheid van de Werkgroep Beleggingen. Die bestaat uit de CFRO, de vicevoorzitter en de manager Financiën Algemeen. Zij worden ondersteund door enkele interne en externe adviseurs. Deze werkgroep legt jaarlijks het beleggingsbeleid voor aan het Bestuur en de Raad van Commissarissen van De Goudse en vraagt aan hen vooraf goedkeuring en toestemming. De Werkgroep Beleggingen vergadert regelmatig om de uitvoering van het beleggingsbeleid te bespreken.

Meer informatie

Print deze pagina