Hoe behandelen wij uw aansprakelijkheidschade?

Heeft u schade door iemand die is verzekerd bij De Goudse?

Dan leest u hieronder hoe het gaat met de aangifte.

Waar moet u aangifte doen?

  • Heeft u zelf een verzekering die mogelijk dekking biedt? Meld de schade dan bij uw eigen verzekeraar. Dit is de snelste manier en uw vergoeding is mogelijk hoger. In het algemeen gaat uw eigen verzekeraar namelijk uit van de nieuwwaarde van de beschadigde zaken, terwijl een aansprakelijkheidsverzekeraar slechts de dagwaarde hoeft te vergoeden. Uw verzekeraar zal na de uitkering beoordelen of de schade kan worden verhaald.
  • Heeft u geen eigen verzekering of vergoedt uw verzekeraar de schade niet? Dan heeft uw twee mogelijkheden:
    1. U stelt de schadeveroorzaker aansprakelijk voor de geleden schade en vraagt om de schade te melden bij De Goudse. U kunt hiervoor gebruikmaken van onze voorbeeldbrief.
    2. U meldt de schade rechtstreeks bij ons.

Wat gebeurt er na de aangifte?

De Goudse neemt na uw aangifte binnen tien werkdagen contact met u op en neemt uw melding in behandeling volgens de volgende stappen.

Let op: Wij kunnen uw melding alleen behandelen en beoordelen als onze verzekerde de schade ook bij ons heeft gemeld. Als dat nog niet is gebeurd, dan vragen wij onze verzekerde dit alsnog te doen. Als de melding van onze verzekerde is ontvangen, dan gaat de behandeling verder.

Stap 1: Controle op aansprakelijkheid

Wij beoordelen of de bij ons lopende verzekering de schade dekt. Daarna bekijken we in hoeverre onze verzekerde voor deze schade aansprakelijk is. Tot slot wordt bepaald wat de financiële schade is. Soms is dit snel te bepalen. Maar als de zaak wat ingewikkelder ligt, kan het even duren voordat er duidelijkheid is.
Stap 2: Inschakelen expert

Stap 2: Inschakelen expert

Het is mogelijk dat wij een expert inschakelen. Die neemt contact op met u. De expert onderzoekt de toedracht van de schade en stelt het schadebedrag vast.

Als de expert alle benodigde informatie heeft verzameld, stuurt hij ons zijn rapport.
Wij beoordelen dit en informeren u zo snel mogelijk over de uitkomst. Heeft u tussentijds vragen of opmerkingen, belt u dan gerust.

Belangrijk om te weten

  • De ingeschakelde expert is een onafhankelijke deskundige en is niet verbonden aan De Goudse.
  • De expert moet zich houden aan de Gedragscode Expertiseorganisaties.
  • De expert doet geen uitspraken over de polisdekking, de hoogte van de (eventuele) uitkeringen en de vraag wie aansprakelijk is.
  • Wij betalen de expert die wij hebben ingeschakeld.
Stap 3: Uitbetaling schadevergoeding

Stap 3: Uitbetaling schadevergoeding

Als blijkt dat onze verzekerde aansprakelijk is en dat de verzekering dekking biedt, dan vergoeden wij de schade. Meestal doen wij dat rechtstreeks aan de persoon die de schade heeft geleden.

Bent u het niet eens met ons standpunt?


Bent u het niet eens met ons standpunt over uw schadeclaim? Neem dat contact op met de behandelaar van uw schade. Samen zoeken wij dan naar een passende oplossing. Komen we er samen niet uit, dan kunt u een klacht indienen.