Hoe behandelen wij schade aan uw motorrijtuig?

Motorrijtuig

Heeft u schade aan uw motorrijtuig die is veroorzaakt door een verzekerde van De Goudse?
Dan leest u hieronder hoe het gaat met de aangifte. En hoe u deze zo snel mogelijk kunt laten herstellen.

Waar moet u aangifte doen?

 • Als uw motorrijtuig WA/Casco (all risks) verzekerd is, kunt u de schade melden bij uw eigen verzekeraar. Die behandelt de schade dan voor u en neemt contact met ons op.
 • Is uw motorrijtuig niet WA/Casco verzekerd, maar heeft u wel een rechtsbijstandverzekering? Dan kunt u de schade melden bij uw eigen rechtsbijstandsverzekeraar. Die behandelt de schade dan voor u en neemt contact met ons op.
 • Is uw motorrijtuig niet WA/Casco verzekerd en meldt u de schade niet bij uw eventuele rechtsbijstandsverzekeraar? Stuur dan een kopie van het Europees Schademeldformulier naar: Afdeling Schadebehandeling, Postbus 9, 2800 MA Gouda. U kunt daarnaast ook de tegenpartij (de verzekerde van De Goudse) informeren over de aansprakelijkstelling. U kunt hiervoor gebruikmaken van onze voorbeeldbrief.

Wat gebeurt er na de aangifte?

De Goudse neemt na uw aangifte contact met u op om de schade te regelen. Maar eerst controleren we of de bij ons lopende verzekering de schade wel dekt. Daarna bekijken we hoe we u snel en goed kunnen helpen.

Stap 1: Controle op  aansprakelijheid

Stap 1: controle op aansprakelijkheid

Wij beoordelen of de bij ons lopende verzekering de schade dekt. En we bekijken in hoeverre onze verzekerde voor deze schade aansprakelijk is. Daarna wordt bepaald wat de financiële schade is. Soms is dit snel te bepalen. Maar als de zaak wat ingewikkelder ligt, kan het even duren voordat er duidelijkheid is.
Stap 2: Inschakelen expert

Stap 2: Inschakelen expert

Het is mogelijk dat wij een expert inschakelen. Hij stelt samen met uw reparateur de schadeoorzaak en het schadebedrag vast. Ook beoordeelt hij of uw motorrijtuig hersteld kan worden of total loss wordt verklaard.
Binnen enkele dagen nadat de expert alle gegevens heeft verzameld, stuurt hij ons zijn rapport. Wij beoordelen daarna uw schade en informeren u binnen tien werkdagen. Mocht het toch langer duren, dan laten wij u dit weten. Heeft u tussentijds vragen of opmerkingen, belt u dan gerust.

Belangrijk om te weten

 • De ingeschakelde expert is een onafhankelijke deskundige en is niet verbonden aan
  De Goudse.
 • De expert moet zich houden aan de Gedragscode Expertiseorganisaties.
 • De expert doet geen uitspraken over de polisdekking, de hoogte van de (eventuele) uitkeringen en de vraag wie aansprakelijk is.
 • Wij betalen de expert die wij hebben ingeschakeld.

Wat als u het niet eens bent met het expertiserapport?

Bent u het niet eens met de schadevaststelling van de expert die wij hebben ingeschakeld?
Dan mag u zelf ook een (contra)expert inschakelen. Die bepaalt in overleg met de door ons ingeschakelde expert wie de derde expert (‘arbiter’) wordt. Eerst proberen beide experts het samen eens te worden over de schadevaststelling. Worden zij het niet eens, dan beslist de derde expert. Deze stelt dan het schadebedrag vast. Hij blijft daarbij binnen de grenzen van de twee eerder vastgestelde bedragen. Zijn uitspraak is bindend. De kosten die uw eigen expert maakt, komen in eerste instantie voor uw rekening. Concludeert de derde expert dat uw expert gelijk heeft, dan komen deze kosten alsnog voor onze rekening.
Stap 3: Uitbetaling schadevergoeding

Stap 3: Uitbetaling schadevergoeding

Tot slot ontvangt u een schadevergoeding van De Goudse als u daar recht op heeft.
 • Wij vergoeden de noodzakelijke herstelkosten tot maximaal het verschil tussen de dagwaarde van het motorrijtuig direct voor de beschadiging  en de waarde van de restanten. Als de herstelkosten hoger zijn, is er sprake van total loss. Wij vergoeden dan de herstelkosten niet.
 • Als er sprake is van total loss vergoeden wij de dagwaarde van het motorrijtuig onder aftrek van de waarde van de restanten.