Overstromingen en waterschade

Schade
15-07-2021

De recente overstromingen, met name in Limburg, leiden tot veel vragen van adviseurs en verzekerden. De belangrijkste vraag is: valt de schade die hierdoor ontstaat onder de dekking? Graag geven wij hierop een eerste reactie.

Eerste indruk
Onze eerste indruk is dat de schade in veel gevallen gedekt is. Dat is namelijk het geval als de schade is ontstaan door hevige plaatselijke neerslag en er hiervoor dekking is vermeld in de polisvoorwaarden. Hieronder volgt een toelichting.

Toelichting
Op zowel onze particuliere verzekeringen (inboedel en woonhuis) als zakelijke brandverzekeringen (gebouw, inventaris/goederen, bedrijfsschade en elektronica) is schade door overstroming uitgesloten. Hierop is echter een uitzondering. Als de schade is ontstaan door hevige plaatselijke neerslag is er wél dekking als dit in de polisvoorwaarden is opgenomen.

Van groot belang hierbij is niet alleen de vraag of de neerslag hevig was maar ook of die viel op de locatie waar de schade is ontstaan. Wij hebben de indruk dat dit in veel gevallen zo was. Uiteraard gaan we dit van geval tot geval beoordelen. Voor de goede orde wijzen wij u er verder nog op dat schade door dijkdoorbraak nooit is gedekt.

Expertisegrens verhoogd
Voor deze waterschade verhogen wij tijdelijk de expertisegrens. Als de totale schade (gebouw en/of goederen) van uw relatie minder is dan € 5.000,- hoeft er geen expert te worden ingeschakeld. Er kan dan worden volstaan met het volgende.

  • Gebouwen: gespecificeerde nota’s
  • Goederen: aankoopnota’s of andere stukken waaruit de ouderdom en aankoopprijs blijken

Tot slot
Wij vragen u om schadeclaims zo compleet en duidelijk mogelijk aan te leveren. Zo kunnen we alles beter en sneller beoordelen. We verwachten dat er veel schademeldingen komen en vragen u om er begrip voor te hebben dat het enige tijd kan duren voor u van ons hoort. Vriendelijk verzoeken wij u om niet te snel te informeren naar de status, zodat wij ons goed kunnen concentreren op een zo vlot mogelijke afhandeling.